TSHIINGAMO—TSHI GUDWAHO June 2019

Uno magazini u na thero dzi gudwaho u bva nga ḽa 5 August u swika nga ḽa 1 September 2019

“Itani Vhungoho Ha Uri Hu Si Vhe Na Muthu Ane A Ni Thuba”!

Sathane ndi mufhuri makone. Sathane u lingedza hani u ri ṱuṱuwedza na u ita uri ri shandukele Yehova?

Hanedzani Mihumbulo Ine Ya Lwisana Na Zwine Mudzimu A Funza!

Nḓila ine ra humbula ngayo i ṱuṱuwedzwa nga zwe ra zwi tshenzhela, mvelele yashu na nga pfunzo ine ra vha nayo. Ri nga tupula hani ‘pfunzo dza mazwifhi’ dzo goḓombelaho mihumbuloni yashu?

Ḓitikeni Nga Yehova Musi No Tsikeledzea

U tsikeledzea lwo kalulaho kana lwa tshifhinga tshilapfu zwi nga vha na masiandoitwa a si avhuḓi kha mutakalo washu na kha nḓila ine ra ḓipfa ngayo. Ri nga guda zwinzhi kha nḓila ye Yehova a thusa ngayo vhashumeli vhawe vha tshifhingani tsho fhiraho musi vho tsikeledzea.

Thusani Vhaṅwe Uri Vha Sedzane Na U Tsikeledzea

Loto, Yobo na Naomi vho shumela Yehova nga u fhulufhedzea, fhedzi vho sedzana na vhuimo vhu konḓaho vhutshiloni havho. Ri nga guda mini kha zwo iteaho khavho?

U Tsireledzwa Kha Tshikwekwe Tsha Sathane

Pornography ndi tshikwekwe tsho fashaho vhashumeli vhanzhi vha Mudzimu. Ni nga lwisana hani na tshenetsho tshikwekwe?

U “Pombololwa” Ha Mupombo Wa Kale

NGA 1970, vhagudi vha zwo fukulwaho mavuni (dzi-archaeologist) vho wana mupombo kha ḽa Isiraele. Fhedzi wo kona u ‘pombololwa’ hu tshi shumiswa mutshini wa u sikena wa 3-D. Sikene tsho sumbedza mini?