Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

Naa Ni Nga Kona U Sa Sedza Mbonalo Ya Nga Nnḓa?

Naa Ni Nga Kona U Sa Sedza Mbonalo Ya Nga Nnḓa?

DON ane a vha muṅwe wa Ṱhanzi dza Yehova ngei Canada, u ita vhuḓidini ho khetheaho ha u amba na vhathu vha dzulaho zwiṱaraṱani. Don o amba nga ha muṅwe wa vhenevho vhathu a ri: “Muṅwe munna we a vha e si na haya ane a pfi Peter o vha e munna a re na tshika vhukuma u fhira vhathu vhoṱhe vhe nda vhuya nda vha vhona zwiṱaraṱani. O vha e na tshiṱuhu nahone o vha a tshi kona u ita uri vhathu vha tambele kule nae. O vha a tshi landula lunzhi-lunzhi musi vhathu vha tshi mu sumbedza vhuthu.” Naho zwo ralo, lwa miṅwaha i fhiraho 14, Don o sumbedza onoyo munna vhuthu a sa fheli mbilu.

Ḽiṅwe ḓuvha, Peter o vhudzisa Don a ri: “Ndi ngani ni tshi ndina? Vhathu vhoṱhe vha nnditsha ndi ndoṱhe. Ndi ngani ni na ndavha na nṋe?” U itela u swikelela mbilu ya Peter, nga vhuṱali Don o mu fhindula a tshi shumisa ndimana tharu dza Maṅwalo. Tsha u thoma, o vhudzisa Peter arali a tshi ḓivha uri Mudzimu u na dzina nahone a humbela uri a ḽi vhale nga ho livhaho Bivhilini kha Psalme ya 83:18. Tsha vhuvhili, u itela u mu sumbedza uri ndi ngani e na ndavha, Don o humbela Peter uri a vhale Vharoma 10:13, 14 ine ya amba uri “muṅwe na muṅwe ane a vhidzelela dzina ḽa Yehova u ḓo tshidzwa.” Tsha u fhedzisela, Don o vhala Mateo 9:36 nahone a humbela Peter uri a ḓivhalele yone. Yeneyo ndimana i ri: “Musi [Yesu] a tshi vhona gogo a ḽi pfela vhuṱungu, ngauri ḽo vha ḽo vhaisala na u kulea nungo sa nngu dzi si na mulisa.” Musi Peter a tshi pfa zwenezwo, maṱo awe a ḓala miṱodzi nahone a vhudzisa a ri: “Naa ndi muṅwe wa dzenedzo nngu?”

Peter o thoma u shanduka. O thoma u ṱamba, a gera zwavhuḓi ndebvu nahone a ambara zwiambaro zwe Don a mu ṋea zwone. Peter o bvela phanḓa a tshi dzula o kuna.

Peter o vha e na dayari. Masiaṱari a yeneyo dayari o vha o swifhala nahone zwi tshi sumbedza uri ho ngo takala, fhedzi masiaṱari ane a kha ḓi tou bva u a ṅwala o vha o shanduka. Ḽiṅwe ḽa siaṱari ḽi ri: “Ndo guda nga ha dzina ḽa Mudzimu ṋamusi. Zwino musi ndi tshi rabela, ndi ḓo rabela kha Yehova. Ndi zwavhuḓi u ḓivha dzina ḽawe. Don o amba uri Yehova a nga vha  Khonani yanga, nahone u ḓo dzula a tshi nthetshelesa, hu sa londwi uri ndi lini kana ndi khou amba nga ha mini.”

Zwiṅwe zwa u fhedzisela zwe Peter a zwi ṅwala, o zwi livhisa kha vhana vha hawe. O ri:

“A thi khou ḓipfa zwavhuḓi ṋamusi. Ndi vhona u nga ndi tsini na u lovha. Fhedzi naho arali ṋamusi hu ḓuvha ḽanga ḽa u fhedzisela, ndi a ḓivha uri ndi ḓo dovha nda vhona khonani yanga [Don] Paradisoni. Arali ni tshi khou vhala hezwi zwe nda zwi ṅwala, zwi amba uri ndo lovha. Fhedzi arali mbulungoni yanga na nga vhona munna ane a vhonala a sa fani na vhaṅwe, ambani nae nahone ndi humbela ni vhale heyi bugu ṱhukhu ya muvhala wa lutombo [o vha a tshi khou amba nga bugu ine ya ri “Ngoho I Isaho Vhutshiloni Vhu Sa Fheli” ye a i wana miṅwahani minzhi yo fhiraho]. *I amba uri ndi ḓo dovha nda vhona khonani yanga Paradisoni. Zwenezwi ndi a zwi fulufhela nga mbilu yanga yoṱhe. Wa haṋu a funwaho, Peter.”

Nga murahu ha mbulungo, Ummi khaladzi ya Peter o ri: “Miṅwahani mivhili yo fhiraho, Peter o nkwama. Lwa u tou thoma kha miṅwaha minzhi yo fhiraho, o vha a tshi vhonala o takala. O vha a tshi khou ṅwethuwa.” O vhudza Don a ri: “Ndi ḓo vhala bugu ngauri tshiṅwe na tshiṅwe tshine tsha nga kona u kwama mbilu ya khaladzi anga tshi fanela u vha tsho khethea.” Ummi o dovha a tenda u haseledza bugu Bivhili I Funza Mini Zwa Vhukuma? na muṅwe wa Ṱhanzi dza Yehova.

Na riṋe ri nga kona u sa sedza mbonalo ya nga nnḓa, ra sumbedza lufuno lwa vhukuma na u sa fhelela mbilu vhathu vha mifuda yoṱhe. (1 Tim. 2:3, 4) Musi ri tshi ita nga u ralo, ri nga kona u swikelela vhathu vha ngaho Peter, vhane vha nga vhonala vha sa kungi, fhedzi vhane vha vha na mbilu yavhuḓi. Ri nga vha na vhungoho ha uri Mudzimu, ane a “vhona zwi re mbiluni,” u ḓo ita uri ngoho i kwame mbilu dza vho laṱwaho.—1 Sam. 16:7; Yoh. 6:44.

^ phar. 7 Yo gandiswa nga Ṱhanzi dza Yehova, fhedzi zwino a i tsha gandiswa.