TSHIINGAMO—TSHI GUDWAHO July 2019

Uno magazini u na thero dzi gudwaho u bva nga ḽa 2-29 September 2019

Ḓilugiseleni U Tovholwa Hu Tshee Zwino

Ri nga ita mini uri ri kone u vha na tshivhindi tsho engedzeaho na uri ri sedzane na u tovholwa?

Dzulani Ni Tshi Gwadamela Yehova Musi Mushumo Washu Wo Thivhelwa

Ri fanela u ita mini arali muvhuso wa ri thivhela uri ri si tsha gwadamela Yehova?

“Iyani Ni Ite . . . Vhafunziwa”

Ndi ngani u ita vhafunziwa zwi zwa ndeme vhukuma nahone ndi dzifhio nḓila dzi shumaho dzine dza ḓo ri thusa u ita mushumo washu?

U Swikelela Mbilu Dza Vhathu Vha Si Na Vhurereli

Ri nga thusa hani vhathu vha si na vhurereli uri vha gude u funa Mudzimu na uri vha vhe vhafunziwa vha Kristo?

NGANEAVHUTSHILO

Yehova O Mphaṱhutshedza Nga Nḓila Ye Nda Vha Ndi Songo I Lavhelela

Tshenzhelo ya Manfred Tonak ya u vha murumiwa ngei Afurika yo mu thusa uri a khwinise kha u sa fhela mbilu, u fushea na u khwinisa vhumuthu hawe.

Naa Yesu O Fa A Tshi Itela Nṋe?

Naa no no vhuya na ḓipfa ni si tshithu? Ndi mini zwine zwa nga ni thusa uri ni si ḓipfe nga yeneyo nḓila?