Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

Tshihumbudzo Na U Vha Na Vhuthihi

Tshihumbudzo Na U Vha Na Vhuthihi

“A si u naka na u ḓifha mukomana na murathu vhó dzula vhé vhathihi!”—PS. 133:1.

NYIMBO: 149, 99

1, 2. Ndi tshiitea tshifhio tshi swayeaho vhukuma tshine tsha ḓo vha hone nga 2018, nahone ndi ngani? (Sedzani tshifanyiso tsha u thoma.)

NGA ḽa 31 March 2018 musi ḓuvha ḽi tshi vho kovhela, vhathu vha Mudzimu na vhaṅwe vhanzhi vhane vha vha na dzangalelo, vha ḓo vha hone kha Tshilalelo Tsha Murena tshine tsha vha hone ṅwaha muṅwe na muṅwe. Musi ḽo no kovhela, vhathu vha dzimilioni vha ḓo kuvhangana Tshihumbudzoni tsha lufu lwa Kristo. Tshenetshi ndi tshiitea tshi swayeaho vhukuma tshine tsha vha hone Ḽifhasini ḽoṱhe ṅwaha muṅwe na muṅwe!

2 Yehova na Yesu vha nga vha vha tshi takala vhukuma musi vha tshi vhona vhathu vha dzimilioni ḽifhasini ḽoṱhe vha tshi kuvhangana awara iṅwe na iṅwe kha tshenetshi tshiitea tsho khetheaho nga ḽeneḽo ḓuvha. Bivhili yo dzula yo zwi amba uri “gogo ḽihulu, ḽi sa koni u vhalwa nga muthu, ḽi bvaho kha tshaka dzoṱhe na ndimi dzoṱhe” ḽi ḓo vhidzelela nga ipfi ḽihulu ḽa ri: “U tshidzwa hu bva ha Mudzimu washu, o dzulaho kha khuluṋoni, na kha Ngwana.” (Nzumb. 7:9, 10) Zwi a takadza vhukuma u ḓivha uri tshenetshi Tshihumbudzo tshine tsha vha hone ṅwaha muṅwe na muṅwe tshi hulisa Yehova na Yesu!

3. Ino thero i ḓo fhindula mbudziso dzifhio?

 3 Ino thero i ḓo fhindula mbudziso dzi tevhelaho: (1) Ri nga ḓilugiselela hani u vha hone Tshihumbudzoni na u vhuyelwa ngatsho? (2) Tshihumbudzo tshi ṱuṱuwedza hani vhathu vha Mudzimu uri vha vhe na vhuthihi? (3) Ri nga shela hani mulenzhe kha u ita uri hu vhe na vhuthihi? (4) Naa hu ḓo vhuya ha vha na tshihumbudzo tsha u fhedzisela? Arali zwo ralo, tshi ḓo vha hone lini?

U LUGISELELA U VHA HONE TSHIHUMBUDZONI NA U VHUYELWA NGATSHO

4. Ndi ngani zwi zwa ndeme uri ri vhe hone Tshihumbudzoni arali zwi tshi konadzea?

4 Humbulani nga ha nḓila ine zwa vha zwa ndeme ngayo u vha hone Tshihumbudzoni. Na miṱangano ya tshivhidzo ndi tshipiḓa tsha vhurabeli hashu. Ngoho ndi ya uri Yehova na Yesu vha a ṱhogomela vhane vha ita vhuḓidini ha u ya kha yeneyi miṱangano. Ri ṱoḓa u vha hone Tshihumbudzoni nga nnḓa ha musi ro sedzana na zwiimo zwine zwa ita uri zwi sa konadzee u vha hone. Musi ri tshi sumbedza uri ri dzhia miṱangano i ya ndeme nga zwine ra zwi ita, ri vha ri tshi khou ṋea Yehova tshiṅwe tshiitisi tsha uri a ṅwale madzina ashu ‘buguni’ yawe ine ya vha ‘bugu ya vhutshilo,’ ine ha ṅwalwa khayo madzina a vhane vha ḓo wana vhutshilo vhu sa fheli.—Mal. 3:16; Nzumb. 20:15.

5. Musi ho sala maḓuvha a si gathi Tshihumbudzo tshi sa athu u thoma, ri nga ḓivha hani ‘arali ri tshee ro farelela kha lutendo’?

5 Musi ho sala maḓuvha a si gathi Tshihumbudzo tshi sa athu u thoma, ri nga ḓivhetshela tshifhinga tsho engedzeaho tsha u rabela na u humbula nga vhuronwane uri vhushaka hashu na Yehova ho khwaṱha lungafhani. (Vhalani 2 Vhakorinta 13:5.) Ri nga zwi ita hani zwenezwo? Nga u ‘ḓivha arali ri tshee ro farelela kha lutendo.’ Ri nga ita zwenezwo nga u ḓivhudzisa uri: ‘Naa ndi a tenda zwa vhukuma uri ndi tshipiḓa tsha ndangulo ya Yehova i yoṱhe ine ya ita zwine a zwi funa? Naa ndi khou ita zwoṱhe zwine nda nga kona u itela u huwelela na u funza mafhungo maḓifha a Muvhuso? Naa zwine nda zwi ita zwi sumbedza uri ndi a tenda uri ri khou tshila maḓuvhani a vhufhelo na uri muvhuso wa Sathane u tsini na u fheliswa? Naa ndi kha ḓi vha na fulufhelo kha Yehova na Yesu u fana na musi ndi tshi ḓiṋekedzela kha Yehova Mudzimu?’ (Mat. 24:14; 2 Tim. 3:1; Vhaheb. 3:14) U elekanya nga ha phindulo dza dzenedzi mbudziso zwi ḓo ri thusa u ḓivha zwine ra vha zwone.

6. (a) Ndi ifhio nḓila nthihi fhedzi ya u wana vhutshilo vhu sa fheli? (b) Muṅwe muhulwane u lugiselela hani Tshihumbudzo ṅwaha muṅwe na muṅwe, nahone ni nga ita hani zwi fanaho?

6 Vhalani nahone ni elekanye nga ha thero dzo thewaho Maṅwaloni dzine dza haseledza nga ha nḓila ine Tshihumbudzo tsha vha tsha ndeme ngayo. (Vhalani Yohane 3:16; 17:3.) Nḓila nthihi fhedzi ya u wana vhutshilo vhu sa fheli ndi u ‘ḓivha’ Yehova na u “vha na lutendo” kha Yesu ane a vha Murwa wawe mubebwa e eṱhe. U itela u lugiselela Tshihumbudzo, zwi nga vha zwavhuḓi uri ni khethe zwishumiswa zwa u guda zwine zwa ḓo ni thusa u sendela tsini-tsini na Yehova na Yesu. Ṱhogomelani zwine zwa itwa nga muṅwe wahashu ane a vha na miṅwaha minzhi e muhulwane wa tshivhidzo. Lwa miṅwaha minzhi, o kuvhanganya thero dza Tshiingamo dzine dza haseledza nga ha Tshihumbudzo na nḓila ye Yehova na Yesu vha sumbedza ngayo uri vha a ri funa. Musi ho sala vhege dzi si gathi uri Tshihumbudzo tshi vhe hone, u dovha a vhala dzenedzo thero nahone a elekanya nga ha nḓila ine Tshihumbudzo tsha vha tsha ndeme ngayo. Nga zwiṅwe zwifhinga, u engedza thero nthihi kana mbili kha dze a dzi kuvhanganya. Onoyo muhulwane o ṱhogomela uri u dovholola u vhala dzenedzo thero na u vhala mafhungo a re Bivhilini ane a amba nga ha Tshihumbudzo na u elekanya nga hao, zwi ita uri a gude zwithu zwiswa ṅwaha muṅwe na muṅwe. Zwa ndeme vhukuma, u vhona u nga u funa hawe Yehova na Yesu zwi a engedzea ṅwaha muṅwe na muṅwe. Yeneyo nḓila ya u guda i nga ni thusa uri ni fune na u livhuwa Yehova na Yesu nga ho engedzeaho nahone zwi nga dovha  zwa ni thusa uri ni vhuyelwe nga ho engedzeaho nga Tshihumbudzo.

TSHIHUMBUDZO TSHI RI ṰUṰUWEDZA URI RI VHE NA VHUTHIHI

7. (a) Yesu o rabela nga ha mini nga madekwana a Tshilalelo Tsha Murena? (b) Ndi mini zwine zwa sumbedza uri Yehova o fhindula thabelo ya Yesu?

7 Nga madekwana a Tshilalelo Tsha Murena, Yesu o rabela uri vhatevheli vhawe vha vhe na vhuthihi na uri vha ḓiphine nga u vha na vhuthihi vhune ene na Khotsi awe vha vha naho. (Vhalani Yohane 17:20, 21.) Yehova o fhindula yeneyo thabelo ya Murwa wawe nahone vhathu vha dzimilioni vha a tenda uri Yehova o ruma Murwa wawe. Tshihumbudzo tsho fhambana na miṅwe miṱangano ya vhathu vha Mudzimu ngauri tshi sumbedza uri Ṱhanzi dza Yehova dzi na vhuthihi. Vhathu vha bvaho kha tshaka nnzhi vhane vha vha na lukanda lu sa fani vha a kuvhangana fhethu ha vhurabeli u mona na shango ḽoṱhe. Kha maṅwe mashango, vhaṅwe vhathu a vha athu u vhuya vha pfa nga ha u kuvhangana ha vhathu vha lukanda lu sa fani kana vhaṅwe vha zwi dzhiela fhasi. Honoho vhuthihi vhu takadza Yehova na Yesu!

8. Ndi mini zwe Yehova a zwi vhudza Hesekiele malugana na vhuthihi?

8 Sa vhathu vha Yehova, vhuthihi vhune ra vha naho a vhu ri mangadzi. Yehova o dzula o zwi amba. Ṱhogomelani zwe a zwi vhudza muporofita Hesekiele malugana na u ṱanganyiswa ha zwitanda zwivhili, lutanda lwa “Yuda” na lutanda lwa “Yosefa.” (Vhalani Hesekiele 37:15-17.) Thero ine ya ri “Mbudziso Dzi Bvaho Ha Vhavhali” kha Tshiingamo tsha July 2016, yo ṱalutshedza uri: “Yehova o dzula o amba na Hesekiele uri vhathu vhawe vha ḓo humela Shangoni ḽo Fulufhedziswaho nahone vha ḓo dovha vha vha na vhuthihi. Wonoyo mulaedza u dovha wa amba nga ha vhuthihi ha vhathu vha Mudzimu he ha thoma maḓuvhani a vhufhelo.”

9. U ḓadzea ha vhuporofita ha Hesekiele zwi vhonala hani Tshihumbudzoni ṅwaha muṅwe na muṅwe?

9 U bva nga 1919 u ya phanḓa, nga zwiṱuku nga zwiṱuku Yehova o dovha a dzudzanya na u ita uri vhaḓodzwa vhane vha imelwa nga lutanda lwa “Yuda” vha vhe na vhuthihi. Nga zwenezwo, musi vha re na fulufhelo ḽa u tshila kha ḽifhasi —vhane vha imelwa nga lutanda lwa “Yosefa” vha tshi vha vhathihi na vhaḓodzwa, vhoṱhe vho vha “sambi ḽithihi.” (Yoh. 10:16; Sak. 8:23) Yehova o fulufhedzisa uri u ḓo ṱanganya zwenezwo zwitanda zwivhili zwa vha lutanda luthihi tshanḓani tshawe. (Hesek. 37:19) Zwino zwenezwo zwigwada zwi shuma nga vhuthihi nga fhasi ha vhuvhusi ha Khosi nthihi ine ya vha Yesu Kristo, ane a vhidzwa “Davida muḓinḓa” wa Mudzimu kha vhuporofita ha Hesekiele. (Hesek. 37:24, 25) Vhuthihi ho ṱaluswaho kha Hesekiele vhu vhonala zwavhuḓi ṅwaha muṅwe na muṅwe musi vhaḓodzwa na vha “dziṅwe nngu” vha tshi kuvhangana u itela u humbula lufu lwa Yesu Kristo! Ri nga ita mini uri hu dzule hu na honoho vhuthihi?

NḒILA DZINE RA NGA ITA NGADZO URI HU VHE NA VHUTHIHI

10. Ri nga ita hani uri hu vhe na vhuthihi vhukati ha vhathu vha Mudzimu?

10 Nḓila ya u thoma ine ra nga ita ngayo uri vhathu vha Mudzimu vha vhe na vhuthihi, ndi nga u ṱahulela u ḓiṱukufhadza. Musi Yesu e kha ḽifhasi, o ṱuṱuwedza vhafunziwa vhawe uri vha ḓiṱukufhadze. (Mat. 23:12) Arali ri tshi ḓiṱukufhadza, a ri nga vhi na muya wa shango wa u ḓihudza. Nṱhani hazwo, u ḓiṱukufhadza hashu zwi ḓo ri thusa uri ri thetshelese vhane vha ranga phanḓa nahone zwenezwo ndi zwa ndeme uri tshivhidzoni hu vhe na vhuthihi. Zwa ndeme vhukuma, musi ri tshi ḓiṱukufhadza zwi ḓo takadza Mudzimu, ngauri u “lwa na vha u ḓihudza, fhedzi u ṋea vhuthu vhuhulu vhane vha ḓiṱukufhadza.”—1 Pet. 5:5.

11. U elekanya nga ha zwine zwiga zwa Tshihumbudzo zwa imela zwone zwi nga ri thusa hani u ṱuṱuwedza u vha na vhuthihi?

11 Nḓila ya vhuvhili ine ra nga ita ngayo uri hu vhe na vhuthihi, ndi nga u elekanya nga ha zwine zwiga zwine zwa shumiswa Tshihumbudzoni zwa amba zwone. Musi ho sala maḓuvha  a si gathi uri Tshihumbudzo tshi thome na nga ḓuvha ḽa Tshihumbudzo, elekanyani nga ha nḓila ine tshinkwa tshi si na mbiliso na waini zwa vha zwa ndeme ngayo. (1 Vhakor. 11:23-25) Tshinkwa tshi imela muvhili wa Yesu u si na tshivhi we a u ṋekedza sa tshiṱhavhelo nahone waini i imela malofha awe e a shululwa. Fhedzi a zwo ngo eḓana u sokou pfesesa zwine zwenezwo zwiga zwa amba zwone. Humbulani uri tshiṱhavhelo tshi rengululaho tsha Kristo tshi katela nḓila mbili dze Yehova na Yesu vha sumbedza ngadzo uri vha a ri funa. Yehova o sumbedza uri u a ri funa nga u ṋekedza Murwa wawe a tshi itela riṋe nahone Yesu o sumbedza uri u a ri funa nga u ṋekedza vhutshilo hawe nga u ḓifunela a tshi itela riṋe. U humbula nga ha nḓila ine vha ri funa ngayo, zwi fanela u ri ṱuṱuwedza uri na riṋe ri vha fune. U funa hashu Yehova zwi tou nga thambo ine ya ri ṱanganya na u ita uri ri vhe na vhuthihi ho khwaṱhaho.

Ri ita uri hu vhe na vhuthihi musi ri tshi hangwela (Sedzani dziphara 12, 13)

12. Kha tshifanyiso tsha khosi, Yesu o sumbedza hani uri Yehova u ṱoḓa ri tshi hangwela vhaṅwe?

12 Nḓila ya vhuraru ine ra nga ita ngayo uri hu vhe na vhuthihi, ndi nga u hangwela vhaṅwe zwi tshi bva mbiluni. Ri sumbedza uri ri dzhiela nṱha tshiṱhavhelo tshi rengululaho tsha Kristo tshe tsha ita uri zwi konadzee uri ri hangwelwe zwivhi zwashu, musi ri tshi hangwela vhe vha ri khakhela. Ṱhogomelani tshiṅwe tsha zwifanyiso zwa Yesu tshi re kha Mateo 18:23-34. Ḓivhudziseni uri: ‘Naa ndi a shumisa zwe Yesu a zwi funza? Naa a thi fheleli mbilu vhahashu na u sumbedza uri ndi a vha pfesesa? Naa ndo ḓiimisela u hangwela vhe vha nkhakhela?’ Ndi ngoho uri vhuṅwe vhukhakhi ndi vhuhulwane u fhira vhuṅwe nahone zwi a konḓa u hangwela vhuṅwe vhukhakhi samusi ri songo fhelela. Fhedzi tshenetshi tshifanyiso tshi ri funza zwine Yehova a ṱoḓa ri tshi zwi ita. (Vhalani Mateo 18:35.) Yesu o zwi vhea khagala uri Yehova ha nga ri hangweli arali ri sa hangweli vhahashu musi hu na zwiitisi zwi pfalaho zwa u ita nga u ralo. Zwenezwo ndi zwithu zwine ra fanela u humbulisisa nga hazwo! Musi ri tshi hangwela vhaṅwe, ri vha ri tshi khou tsireledza honoho vhuthihi na u ita uri vhu dzule vhu hone, samusi Yesu o ri funza uri ri ite nga u ralo.

13. U vha vhadzia-mulalo zwi ita hani uri hu vhe na vhuthihi?

13 Ri sumbedza uri ri vhadzia-mulalo musi ri  tshi hangwela vhaṅwe. Humbulani nyeletshedzo ya muapostola Paulo ya uri ri fanela ‘u lwela nga mbilu yoṱhe uri ri dzule ri na vhuthihi he ra vhu ṋewa nga muya mukhethwa une wa ita uri ri vhe na mulalo.’ (Vhaef. 4:3) Nga tshino tshifhinga tsha Tshihumbudzo nahone zwihuluhulu nga ḓuvha ḽa Tshihumbudzo, humbulani nga ho dzikaho nga ha nḓila ine na fara ngayo vhaṅwe. Ḓivhudziseni uri: ‘Naa ndi a zwi sumbedza khagala uri a thi fari vhaṅwe nga mbilu? Naa vhathu vha a kona u vhona uri ndi a ita vhuḓidini ha uri hu vhe na mulalo na vhuthihi?’ Dzenedzi ndi mbudziso dza ndeme dzine ra fanela u elekanya nga hadzo nga tshenetshi tshifhinga tsha ṅwaha.

14. Ri nga sumbedza hani uri ri “konḓelelana nga lufuno”?

14 Nḓila ya vhuṋa ine ra nga ita ngayo uri hu vhe na vhuthihi, ndi nga u edzisa lufuno lune Yehova a vha nalwo samusi e Mudzimu wa lufuno. (1 Yoh. 4:8) Ri nga si vhuye ra amba uri, “Ndi fanela u funa vhahashu, fhedzi a tho ngo fanela u vha takalela”! Arali ra humbula nga yeneyo nḓila, ri ḓo vha ri sa khou tevhela nyeletshedzo ya Paulo ya uri ri fanela u “konḓelelana nga lufuno.” (Vhaef. 4:2) Ṱhogomelani uri ho ngo sokou u amba uri ri fanela u “konḓelelana.” Fhedzi o ri ri fanela u konḓelelana “nga lufuno.” Hu na phambano kha zwenezwo zwithu. Zwivhidzoni zwashu hu na vhathu vha mifuda yoṱhe vhe Yehova a vha kokodzela khae. (Yoh. 6:44) Yehova u fanela u vha a tshi vha funa samusi o tou vha kokodzela khae. Arali Mudzimu a tshi funa mutendi nga riṋe, zwi ḓa hani uri riṋe ri si mu fune? Ri fanela u mu funa samusi Yehova o ri vhudza uri ri ite nga u ralo!—1 Yoh. 4:20, 21.

TSHIHUMBUDZO TSHA U FHEDZISELA TSHI ḒO VHA HONE LINI?

15. Ri zwi ḓivha hani uri hu ḓo vha na Tshihumbudzo tsha u fhedzisela?

15 Ḽiṅwe ḓuvha hu ḓo vha na Tshihumbudzo tsha u fhedzisela. Ri zwi ḓivha hani? Kha vhurifhi ha Paulo ha u thoma he a vhu ṅwalela Vhakorinta, o ṅwalela Vhakriste vho ḓodzwaho uri musi vha tshi humbula lufu lwa Yesu ṅwaha muṅwe na muṅwe, vha “dzula [vha] tshi ṱanziela lufu lwa Murena, u swika a tshi vhuya.” (1 Vhakor. 11:26) Yesu o amba nga ha u “ḓa” hawe kha vhuporofita ha malugana na tshifhinga tsha vhufhelo. O amba zwi tevhelaho nga ha maṱungu mahulu ane a khou ḓa: “Tshiga tsha u vha hone ha Murwa-muthu tshi ḓo vhonala ṱaḓulu, tshaka dzoṱhe dza kha ḽifhasi dzi ḓo lila dzo ṱungufhala nahone dzi ḓo vhona Murwa-muthu a tshi ḓa e kha makole a ṱaḓulu e na maanḓa na vhugala vhuhulu. [Yesu] u ḓo ruma vharuṅwa vhawe vhe na phalaphala khulu, vha ḓo kuvhanganya vhanangiwa vhawe vha tshi bva thungo nṋa, u bva magumoni maṅwe a ḽiṱaḓulu u ya magumoni maṅwe.” (Mat. 24:29-31) Honoho u ‘kuvhanganywa ha vhanangiwa,’ hu ambela kha tshifhinga tshine Vhakriste vhoṱhe vho ḓodzwaho vhane vha kha ḓi vha kha ḽifhasi vha ḓo wana ngatsho malamba avho ngei ṱaḓulu. Zwenezwi zwi ḓo itea musi maṱungu mahulu o no thoma, fhedzi nndwa ya Haramagedo i sa athu u thoma. Nga zwenezwo, vhoṱhe vha 144 000 vha ḓo shela mulenzhe na Yesu kha u kunda mahosi a ḽifhasi. (Nzumb. 17:12-14) Tshihumbudzo tshine ra ḓo vha natsho musi Yesu a sa athu u “vhuya” u kuvhanganya vhaḓodzwa tshi ḓo vha tshone tsha u fhedzisela.

16. Ndi ngani no ḓiimisela u vha hone Tshihumbudzoni tsha uno ṅwaha?

16 U nga ri ri nga ḓiimisela u vhuyelwa nga u vha hone Tshihumbudzoni nga ḽa 31 March 2018. Nahone kha ri humbele Yehova uri a ri thuse u dzula ri tshi shela mulenzhe kha u ita uri ri vhe na vhuthihi sa vhathu vhawe! (Vhalani Psalme ya 133:1.) Ni songo hangwa uri ḽiṅwe ḓuvha ri ḓo vha na Tshihumbudzo tsha u fhedzisela. Zwa zwino, u nga ri ri nga ita zwoṱhe zwine ra nga kona u vha hone Tshihumbudzoni na u dzhiela nṱha vhuthihi vhune ra vha naho musi ri henefho.