TSHIINGAMO—TSHI GUDWAHO February 2019

Uno magazini u na thero dzi gudwaho u bva nga ḽa 8 April u swika nga ḽa 5 May 2019

Dzulani Ni Tshi Fulufhedzea!

U fulufhedzea ndi mini nahone ri nga dzula hani ri tshi fulufhedzea?

Ḓiṱukufhadzeni Nahone Ni Takadze Yehova

Mushe na Yesu vho vhea hani tsumbo yavhuḓi ya u ḓiṱukufhadza? Ndi dzifhio mbuyelo dza u ṱahulela u ḓiṱukufhadza?

Ndi Ngani Ni Tshi Fanela U Sumbedza U Livhuwa?

Ri nga guda mini kha Yehova, Yesu na Musamaria we a vha e na mapele nga ha u sumbedza u livhuwa?

Lufuno Na U Haṱula Nga Nḓila Yo Teaho Ngei Isiraele Ḽa Kale

Mulayo wa Mushe u dzumbulula mini nga ha nḓila ine Mudzimu a dzhia ngayo lufuno na u haṱula nga nḓila yo teaho?

NGANEAVHUTSHILO

Tsumbo Ye Nda Vhetshelwa Yone Yo Ita Uri Ndi Bvelele

Ḓiphineni nga u vhala nganeavhutshilo ya Woodworth Mills, we a shumela Yehova nga u fulufhedzea lwa miṅwaha ya 80.