Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

Tsumbi Ya Thero Tshiingamo 2017

Tsumbi Ya Thero Tshiingamo 2017

I sumbedza khandiso ine thero ya bvelela khawo

BIVHILI

 • Elias Hutter Na Bivhili Dzawe Dza Luheberu, No. 4

 • Naa Ndi U Sa Pfesesa Huṱuku? No. 1

 • Ndi Ngani Hu Na Bivhili Nnzhi Nga U Rali? No. 6

 • U Wana Zwo Engedzeaho Nga U Vhala Bivhili, No. 1

 • Vhuṅwe Vhuṱanzi Vhuṱuku (Thathanai o vhuya a vha hone), No. 3

BIVHILI I SHANDULA VHUTSHILO

 • Ndo Vha Ndi Sa Ṱoḓi U Fa! (Y. Quarrie), No. 1

 • Ndo Vha Ndi Tshi Funa U Tamba Baseball Nga Mbilu Yanga Yoṱhe! (S. Hamilton), No. 3

 • Ndo Vha Ndi Tshi Humbula Uri A Huna Mudzimu (A. Golec), No. 5

MBUDZISO DZI BVAHO HA VHAVHALI

 • Naa vhafumakadzi vha Vhakriste vho vhingwaho vha fanela u dzhia IUD ine ya thivhela mbebo sa i ṱanganedzeaho u ya nga Maṅwalo? Dec.

 • Naa zwo vha zwi tshi ṱoḓea uri muthu a vhe tanzhe uri a vhe kha mutevhe wa Messia? Dec.

 • Naa zwo tea uri Mukriste a vhe na tshigidi u itela u ḓitsireledza kha vhaṅwe vhathu? July

 • Ndi ngani mafhungo a re kha bugu ya Mateo na Luka a ambaho nga ha vhutshilo ha Yesu musi a tshee kha ḽifhasi a sa fani? Aug.

 • Yehova “ha nga ḓo tenda ni tshi lingwa lune na sa ḓo kona u konḓelela” (1Ko 10:13), Feb.

NGANEAVHUTSHILO

 • Ndo Fhaṱutshedzwa Vhukuma Nga U Shuma Na Vhanna Vha Lwa Muya (D. Sinclair), Sept.

 • Ndo Vhuyelwa Nga U Tshimbila Na Vho Ṱalifhaho (W. Samuelson), Mar.

 • Ndo Ṱutshela Zwoṱhe, Nda Tevhela Murena (F. Fajardo), Dec.

 • Ro Vhona Vhuthu Vhuhulu Ha Mudzimu Nga Nḓila Nnzhi (D. Guest), Feb.

 • U Dzinga Nḓevhe Hanga A Zwo Ngo Ita Uri Ndi Si Tsha Huwelela (W. Markin), May

 • U Konḓelela Musi No Sedzana Na Milingo Zwi Ḓisa Phaṱhutshedzo (P. Sivulsky), Aug.

 • U Ita Zwine Yehova A Zwi Funa Zwi Ḓisa Phaṱhutshedzo (O. Matthews), Oct.

 • U Ḓiimisela U Vha Swole Ḽa Kristo (D. Psarras), Apr.

THERO DZI GUDWAHO

 • Dzhielani Nṱha Tshifhiwa Tshaṋu Tsha Mbofholowo Ya U Ḓikhethela, Jan.

 • Edzisani Khaṱulokwayo Ya Yehova Na Nḓila Ine A Khathutshela Ngayo, Nov.

 • Edzisani Vhuthu Ha Yehova, Sept.

 • Goloi Dza Nndwa Na Khare Zwi Tsireledza Inwi, Oct.

 • Hulisani O Fanelwaho Nga Khuliso, Mar.

 • Iledzani Mahumbulele A Shango, Nov.

 • Imbani Nga Nḓila I Takadzaho! Nov.

 • Ivhani Na Lutendo—Ni Dzhie Phetho Nga Vhuṱali! Mar.

 • Livhisani Ṱhogomelo Kha Lupfumo Lwa Muya, June

 • Livhisani Ṱhogomelo Kha Zwithu Zwa Ndeme, June

 • Mabono A Sakaria—Nḓila Ine A Ni Kwama Ngayo, Oct.

 • Naa Ni Dzhia Khaṱulo Nga Nḓila Ine Yehova A I Dzhia Ngayo? Apr.

 • Naa Ni Khou Khuda Nga Yehova? Nov.

 • Naa Ni Ḓo Livhisa Ṱhogomelo Kha Zwithu Zwo Ṅwalwaho? Mar.

 • Naa No Ḓiimisela U Lindela Ni Sa Fheli Mbilu? Aug.

 • Ndi Mini Zwine Zwa Ḓo Fheliswa Musi Muvhuso Wa Mudzimu U Tshi Ḓa? Apr.

 • Ndi Ngani Ri Tshi Fanela U—‘Renda Yah!’? July

 • Ndi Ngani U Ḓiṱukufhadza Zwi Kha Ḓi Vha Zwa Ndeme? Jan.

 • Ndi Nnyi Ane A Khou Ranga Phanḓa Vhathu Vha Mudzimu Ṋamusi? Feb.

 • Ndivho Ya Yehova I Ḓo Ḓadzea! Feb.

 • Ngoho I “Ḓisa Banga, Hu Si Mulalo,” Oct.

 • Ni Nga Dzula Ni Tshi Ḓiṱukufhadza Musi No Sedzana Na Mulingo, Jan.

 • Ni Songo Tendela Lufuno Lwaṋu Lu Tshi Fhungudzea, May

 • Ni Songo Tendela Tshithu Na Tshithihi Tshi Tshi Ni Thivhela U Wana Malamba, Nov.

 • Nḓila Ine Ra Nga Ambara Ngayo Vhumuthu Vhuswa, Aug.

 • Nḓila Ine Ra Nga Bvula Ngayo Vhumuthu Ha Kale, Aug.

 • Shumelani Yehova Nga Mbilu Yoṱhe! Mar.

 • Tikedzani Vhuvhusahoṱhe Ha Yehova! June

 • Tshirengululi—‘Tshifhiwa Tsho Fhelelaho’ Tshi Bvaho Ha Khotsi, Feb.

 • Ṱahulelani U Ḓifara, Sept.

 • U Thusa Vhana Vha “Vhatsinda,” May

 • U Thusa “Vhatsinda” U Shumela ‘Yehova Vho Takala,’ May

 • U Ḓiṋekedzela Haṋu Nga U Ḓifunela Nga Zwi Rendise Yehova! Apr.

 • U Ṱoḓa Lupfumo Lwa Ngoho, July

 • Vhabebi—Thusani Vhana Vhaṋu Uri Vha ‘Ṱalifhe Uri Vha Kone U Tshidzwa,’ Dec.

 • Vhaswa—‘Itani Vhuḓidini Hoṱhe Uri Ni Tshidzwe,’ Dec.

 • Yehova U A Ri Khuthadza Musi Ro Sedzana Na Milingo, June.

 • Yehova U Livhisa Vhathu Vhawe, Feb.

 • “Fulufhedza Yehova, U Ite Zwivhuya,” Jan.

 • “Ipfi Ḽa Mudzimu . . . Ḽi Na Maanḓa,” Sept.

 • ‘Ipfi Ḽa Mudzimu Ḽo Ima Lini Na Lini,’ Sept.

 • “Itani Zwe Na Ana,” Apr.

 • ‘Ivhani Na Tshivhindi, Ni Ite,’ Sept.

 • “Muhaṱuli Wa Mashango Oṱhe” U Dzula A Tshi Ita Zwo Teaho, Apr.

 • ‘Mulalo Wa Mudzimu U Fhira U Ṱalukanya Hoṱhe,’ Aug.

 • “Naa U A Mpfuna U Fhira Izwi?” May.

 • “Ndi A Zwi Ḓivha Zwa Uri U Ḓo Vuwa,” Dec.

 • ‘Ndi Na Fulufhelo Kha Mudzimu,’ Dec.

 • “Ni Lile Na Vhane Vha Lila,” July.

 • ‘Ngavhe A Tshi Vuledza Zwine Na Ṱoḓa U Zwi Ita,’ July

 • “U Funa . . .Nga Mishumo Na Nga Ngoho,” Oct.

 • “Zwenezwi Zwithu U Zwi Kumedzele Vhanna Vha Fulufhedzeaho,” Jan.

TSHAKA-TSHAKA

 • Dzina Ḽine Ḽa Vha Bivhilini Ḽo Ṅwalwa Kha Mvuvhelo Ya Kale, Mar.

 • Haramagedo Ndi Mini? No. 6

 • Ḽeḓere Ḽiṱukusa Ḽa Luheberu, No. 4

 • Mbilaelo, No. 4

 • Musi Muthu Ane Na Mu Funa A Tshi Khou Lwala Lwa U Fa, No. 4

 • Naa Hu Ḓo Vhuya Ha Haṱulwa Nga Nḓila Yo Teaho Kha Ḽifhasi? No. 3

 • Naa hu ḓo vhuya ha vha na mulalo kha ḽifhasi? No. 5

 • Naa ri khou tshila “maḓuvhani a vhufhelo”? No. 2

 • Naa Vharuṅwa Ndi Vha Vhukuma? No. 5

 • Ndi Mini Zwe Zwa Vha Zwi Tshi Itwa Nga Vhayuda Zwe Zwa Ita Uri Yesu A Sasaladze U Ita Muano? Oct.

 • Nyeletshedzo Ya Paulo Nga Ha U Imisa Lwendo Lwavho (Mis 27), No. 5

 • Nḓila Ye Gayo A Thusa Ngayo Vhahawe, May

 • O Vha E Mme A Mahosi (Sara), No. 5

 • Paradiso Kha Ḽifhasi—Naa Ndi Muḽoro Kana Ndi Ya Vhukuma? No. 4

 • Tshengelo, No. 1

 • Tshifhiwa Tshi Fhiraho Zwoṱhe, No. 6

 • U Ponyoka Vhupulini, No. 2

 • U Sa Sedza Mbonalo Ya Nga Nnḓa, June

 • Vhathu Vha Tshifhingani Tsha Kale Vho Vha Vha Tshi Tshimbila Hani Vho Fara Mulilo? Jan.

 • Vhavhambadzi Vhe Vha Vha Vha Tshi Khou Rengisa Zwifuwo Thembeleni Naa Ndi “Mavemu”? June

 • Vhaṋameli Vhaṋa Vha Dzibere, No. 3

 • Yosefa Wa Arimathia, Oct.

 • Zwine Bivhili Ya Zwi Amba Nga Ha Vhutshilo Na Lufu, No. 4

 • “Nga Hu Rendiwe Vhuṱali Hau”! (Abigaili), June

 • “O Takadza Nga Maanḓa Mudzimu” (Henoxe), No. 1

 • “U Musadzi Wa Lunako” (Sara), No. 3

ṰHANZI DZA YEHOVA

 • Dakalo Ḽa U Tshila Vhutshilo Ho Leluwaho, May

 • Iṅwe Nḓila Ine Vhakriste Vha Nga Sumbedza Ngayo Vhuthu, Oct.

 • U Ḓowelana Na Tshivhidzo Tshiswa, Nov.

 • Vho Ḓikumedza Nga U Ḓifunela Ngei Turkey, July

 • Vho Ḓikumedza Nga U Ḓifunela (vhahashu vha tshisadzini vha siho mbinganoni), Jan.

 • “A Huna Nḓila I Sa Tshimbilei Kana Ndapfu Vhukuma” (Australia), Feb.

 • “Ḽiṅwe Guvhangano Ḽi Ḓo Vha Hone Lini?” (Mexico), Aug.

 • “U Fhisea Nga Ho Engedzeaho Na U Vha Na Lufuno U Fhira Naho Hu Lini” (buthano ḽa 1922), May

 • “Wa Iṱo Ḽa Vhuthu U Ḓo Shudufhadzwa” (miṋeelo), Nov.

VHUTSHILO NA PFANELEO ZWA VHUKRISTE

 • Lufuno—Pfaneleo Ya Ndeme Vhukuma, Aug.

 • Mbuyelo Dza U Ṋea, No. 2

 • Musi Vhukonani Vhu Khomboni, Mar.

 • Naa Khirisimusi Ndi Ya Vhakriste? No. 6

 • Naa Vharangaphanḓa Vha Vhakriste A Vho Ngo Fanela U Vha Mbinganoni Na U Ita Zwa Vhudzekani? No. 2

 • U Tandulula Khuḓano, Na U Tikedza Mulalo, June

 • U Kunda Vhufhura, July

 • U Vha Na Mavhonele O Teaho Nga Ha Vhukhakhi, No. 6

YEHOVA

 • Ndi mini zwine zwa ita uri hu vhe na tshengelo? No. 1

 • Ṱanganedzani Tshifhiwa Tshihulwanesa Tsha Mudzimu? No. 2

YESU KRISTO

 • Naa Tshifanyiso Tsha Yesu Nga Ha “Zwibwanana” Ho Vha Hu U Semana? No. 5

 • Yesu O Vha E Na Tshivhumbeo Tsha Hani? No. 6