Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

Vhanna Vho Vhewaho​—⁠Gudani Kha Timotheo

Vhanna Vho Vhewaho​—⁠Gudani Kha Timotheo

ṄWAHANI wo fhiraho, ho vhewa vhanna vhanzhi vhukuma uri vha shume sa vhahulwane na vhashumeli vhukati ha Ṱhanzi dza Yehova u mona na shango ḽoṱhe. Arali ni muṅwe wa vhenevho vhanna, a zwi timatimisi uri no takala vhukuma nge na wana ndugelo ntswa tshumeloni.

Fhedzi zwi a pfesesea uri zwi nga vha zwo ni vhilaedzisa. Muṅwe muhulwane wa tshivhidzo ane a kha ḓi vha muswa, ane a pfi Jason o ri, “Musi ndi tshi vha muhulwane, ndo pfa ndi na vhuḓifhinduleli vhunzhi vhune nda fanela u sedzana naho.” Mushe na Yeremia vho pfa vha sa fanelei musi Yehova a tshi vha ṋea mushumo muswa. (Ek. 4:10; Yer. 1:6) Arali na inwi ni tshi ḓipfa nga nḓila i fanaho ni nga kunda hani zwenezwo zwithu nahone na ita mvelaphanḓa? Ṱhogomelani tsumbo ya Timotheo mufunziwa wa Mukriste.—Mish. 16:1-3.

EDZISANI TSUMBO YA TIMOTHEO

Khamusi Timotheo o vha e mafheleloni a miṅwaha ya vhufumi kana mathomoni a miṅwaha ya vhu-20, musi muapostola Paulo a tshi mu ramba uri a tshimbile nae. Mathomoni, Timotheo a nga vha o vha a sa ḓifulufheli nahone a tshi timatima u ita mushumo muswa nga nṱhani ha uri o vha a tshi kha ḓi vha muswa. (1 Tim. 4:11, 12; 2 Tim. 1:1, 2, 7) Nga murahu ha miṅwaha ya fumi, Paulo o vhudza tshivhidzo tsha ngei Filipi a ri: “Ndi fulufhela uri arali zwi zwine Murena Yesu a zwi funa, ndi ḓo ruma Timotheo ha inwi hu si kale . . . Ngauri a thi na muṅwe ane a vha na mavhonele ane a fana na awe.”—Vhafil. 2:19, 20.

Ndi mini zwe zwa thusa Timotheo uri a vhe muhulwane wa tshivhidzo wavhuḓi? Kha ri ṱhogomele ngudo dza rathi dzine dza nga ni thusa u guda kha tsumbo yawe.

1. O vha a tshi ṱhogomela vhathu. Paulo o vhudza vhahawe vha ngei Filipi a ri: “[Timotheo] u ḓo ṱhogomela vhukuma zwithu zwine zwa ni kwama.” (Vhafil. 2:20) Nga ngoho, Timotheo o vha a tshi ṱhogomela vhathu. O vha a tshi ṱoḓa vha tshi vha na vhushaka ha tsini na Yehova nahone o vha o ḓiimisela u vha thusa.

Iledzani u nga mureili wa bisi ane a vhilaedziswa vhukuma nga tshifhinga tsha u swika vhuimamabisi nṱhani ha u vhilaedziswa nga u ṋamedza vhathu. William ane a vha na miṅwaha i fhiraho 20 e muhulwane wa tshivhidzo, o eletshedza vhanna vho vhewaho a ri: “Funani vhahashu. Livhisani ṱhogomelo kha u thusa vhahaṋu, nṱhani ha u dzula no livhisa ṱhogomelo kha nḓila ine zwithu zwa itwa ngayo tshivhidzoni.”

2. O vhea mushumo wa u huwelela u thoma. Musi Paulo a tshi vhambedza tsumbo ya Timotheo na ya vhaṅwe, o ri: “Vhaṅwe vhoṱhe vha ṱoḓa zwine zwa vha takadza, hu si zwa Kristo Yesu.” (Vhafil. 2:21) Paulo o ṅwala zwenezwo e ngei Roma. O ṱhogomela uri vhahawe vha henefho vho vha vho livhisa ṱhogomelo kha mishumo yavho ya muthu nga eṱhe. Vho vha vha songo ḓiimisela u ita mushumo tshumeloni ya Mudzimu. Fhedzi hu si Timotheo! Musi hu tshi vulea zwibuli zwa u huwelela mafhungo maḓifha, o vha na mavhonele a fanaho na a Yesaya we a ri: “Ndi nṋe, nthume.”​—Yes. 6:8.

Ni nga linganyisela hani mishumo yaṋu na vhuḓifhinduleli vhune na vha naho tshivhidzoni? Tsha u thoma, dzudzanyani zwithu zwaṋu. Paulo o ri: “Ni ṱhogomele zwithu zwa ndeme vhukuma.” (Vhafil. 1:10) Itani vhungoho ha uri zwithu zwa Mudzimu zwi ḓa u thoma. Tsha vhuvhili, leludzani zwithu. Fhungudzani zwithu zwine zwa ni ḽela tshifhinga na nungo. Paulo o ṱuṱuwedza Timotheo a ri: “U shavhe nyemulo dza vhuswa, fhedzi u tovhole u luga, lutendo, lufuno, mulalo.”—2 Tim. 2:22.

 3. O shuma nga nungo dzoṱhe tshumeloni khethwa. Paulo o humbudza Vhafilipi uri: “Ni a ḓivha vhuṱanzi he [Timotheo] a vhu sumbedza, uri o shuma na nṋe uri mafhungo maḓifha a ye phanḓa u fana na ṅwana a tshi shumisana na khotsi.” (Vhafil. 2:22) Timotheo o vha e si mubva. O shuma nga nungo dzoṱhe na Paulo nahone zwenezwo zwo khwaṱhisa vhushaka hawe nae.

A huna ṱhahelelo ya mushumo ndanguloni ya Mudzimu ṋamusi. Mushumo une wa itwa ndanguloni u a fusha nahone u nga ni sendedza tsini-tsini na vhahaṋu. Nga zwenezwo, itani uri zwi vhe tshipikwa tshaṋu uri tshifhinga tshoṱhe “ni vhe na zwinzhi zwine na zwi ita mushumoni wa Murena.”—1 Vhakor. 15:58.

4. O shumisa zwe a zwi guda. Paulo o ṅwalela Timotheo uri: “Iwe wo tevhela pfunzo yanga nga vhuronwane, nḓila ine nda tshila ngayo, ndivho yanga, lutendo lwanga, u sa fhela mbilu hanga, lufuno lwanga, u konḓelela hanga.” (2 Tim. 3:10) Nga nṱhani ha uri Timotheo o shumisa zwe a zwi guda, o vha a tshi fanelea u hwala vhuḓifhinduleli ho engedzeaho.—1 Vhakor. 4:17.

Naa hu na muthu muhulwane kana khonani i re na tshenzhelo ane na ṱoḓa u edzisa tsumbo yawe? Arali zwi songo ralo, ndi ngani ni sa ṱoḓi muthu ane na nga mu edzisa? Tom o no fhedzaho miṅwaha minzhi e muhulwane wa tshivhidzo, o ri: “Muṅwe muhulwane ane a vha na tshenzhemo o vha na dzangalelo kha nṋe nahone a ngudisa nga nḓila yavhuḓi vhukuma. Tshifhinga tshoṱhe ndo vha ndi tshi mu humbela nyeletshedzo na u i shumisa. Zwenezwo zwo ita uri ndi ḓifulufhele.”

5. O dzula a tshi ḓigudisa. Paulo o ṱuṱuwedza Timotheo a ri: “Ḓiḓowedze u vha na tshipikwa tsha u ḓikumedza kha Mudzimu.” (1 Tim. 4:7) Naho muthu ane a ita zwa mitambo e na mugudisi, fhedzi na ene muṋe u fanela u dovha a ḓigudisa. Paulo o dovha a ṱuṱuwedza Timotheo a ri: “Bvela phanḓa u tshi ita vhuḓidini ha u vhalela vhaṅwe khagala, u tshi ṱuṱuwedza, u tshi funza. . . . Elekanya nga zwenezwi zwithu; u ḓikumedze khazwo tshoṱhe, uri mvelaphanḓa yau i vhonwe zwavhuḓi nga vhathu vhoṱhe.”—1 Tim. 4:13-15.

Na inwi bvelani phanḓa ni tshi khwinisa vhutsila haṋu. Ivhani mugudi a fhiseaho nahone ni dzule ni tshi tshimbidzana na vhulivhisi vhu bvaho ndanguloni. Zwiṅwe hafhu, iledzani u ḓifulufhelesa, khamusi nga u humbula uri ni na tshenzhemo yo engedzeaho lune na nga kona u lugisa vhuimo vhuṅwe na vhuṅwe ni songo thoma na ita ṱhoḓisiso nga vhuronwane. Musi ni tshi khou edzisa Timotheo, ‘ḓiṱhogomeleni, ni dovhe ni ṱhogomele na nḓila ine na funza ngayo.’—1 Tim. 4:16.

6. O ḓitika nga muya mukhethwa wa Yehova. Musi a tshi humbula nga ha vhuḓinḓa ha Timotheo, Paulo o mu humbudza uri: “Tsireledza ḽeneḽi dzanga ḽa ndeme ḽe wa ṋewa ḽone nga muya mukhethwa une ra vha nawo.” (2 Tim. 1:14) Timotheo o vha a tshi fanela u ḓitika nga muya mukhethwa wa Mudzimu, u itela u tsireledza vhuḓinḓa hawe.

Donald o no fhedzaho miṅwaha minzhi a muhulwane o ri: “Vhanna vho vhewaho vha fanela u dzhiela nṱha vhushaka havho na Mudzimu. Vhane vha ita zwenezwo vha ḓo tshimbila ‘maanḓani vha ya maanḓani.’ Arali vha rabelela muya mukhethwa wa Mudzimu na u ṱahulela zwiaṋwiwa nga muya vha ḓo vha phaṱhutshedzo kha vhahavho.”—Ps. 84:7; 1 Pet. 4:11.

DZHIELANI NṰHA NDUGELO YAṊU

Zwi takadza vhukuma u vhona vhanna vhanzhi vho vhewaho u fana na inwi vha tshi ita mvelaphanḓa tshumeloni ya Yehova. Jason we a bulwa mathomoni a ino thero o ri: “Tshifhinga tshe nda tshi fhedza ndi muhulwane, ndo guda zwithu zwinzhi vhukuma nahone zwino ndi a ḓifulufhela. Zwino ndi ḓifhelwa nga mushumo wanga nahone ndi u dzhia sa ndugelo yo khetheaho vhukuma!”

Naa ni ḓo ita mvelaphanḓa tshumeloni ya Yehova? Zwi iteni tshipikwa tshaṋu u guda kha Timotheo. Na inwi ni ḓo vha phaṱhutshedzo kha vhathu vha Mudzimu.