TSHIINGAMO—TSHI GUDWAHO April 2017

Heyi khandiso i na thero dzi gudwaho u bva nga ḽa 29 May u swika nga ḽa 2 July 2017.

“Itani Zwe Na Ana”

Muano ndi mini? Maṅwalo a ri mini nga ha u ana phanḓa ha Mudzimu?

Ndi Mini Zwine Zwa Ḓo Fheliswa Musi Muvhuso Wa Mudzimu U Tshi Ḓa?

Bivhili i amba uri “shango ḽi a fhira.” Ndi mini zwine zwa katelwa kha ḽeneḽo “shango”?

NGANEAVHUTSHILO

U Ḓiimisela U Vha Swole Ḽa Kristo

Demetrius Psarras o valelwa dzhele nga nṱha ha uri o hana u dzhenela nndwa. Naho zwo ralo, o bvela phanḓa a tshi hulisa Mudzimu naho o vha o sedzana na milingo.

“Muhaṱuli Wa Mashango Oṱhe” U Dzula A Tshi Ita Zwo Teaho

Ndi ngani hu tshi nga ambiwa uri Mudzimu u dzula a tshi haṱula nga nḓila yo teaho? Ndi ngani zwenezwi zwi zwa ndeme kha Vhakriste ṋamusi?

Naa Ni Dzhia Khaṱulo Nga Nḓila Ine Yehova A I Dzhia Ngayo?

U ḓiṱukufhadza na u ḓiimisela u hangwela ndi zwa ndeme musi ri tshi dzhia khaṱulo nga nḓila ine Yehova a i dzhia ngayo. Ndi ngani?

U Ḓiṋekedzela Haṋu Nga U Ḓifunela Nga Zwi Rendise Yehova!

Mudzimu Ramaanḓaoṱhe u dzhiela nṱha zwine vhashumeli vhawe vha zwi ita u itela u shela mulenzhe kha u ḓadzisa ndivho yawe hu sa londwi uri honoho vhuḓidini ndi vhungafhani.