Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

Bivhili I Ri Mini?

Bivhili I Ri Mini?

Haramagedo ndi mini?

Vhaṅwe vhathu vha tenda uri . . .

ndi u fheliswa ha ḽifhasi ḽoṱhe nga zwiṱhavhane zwa nuclear kana u tshinyadzwa ha mupo. Ni humbula mini?

Zwine Bivhili ya amba zwone

Haramagedo ndi tshiga tsha lwa pfanyisedzo tshine tsha imela “[nndwa] ya ḓuvha ḽihulu ḽa Mudzimu Ramaanḓaoṱhe,” musi a tshi lwa na vhathu vhavhi.—Nzumbululo 16:14, 16.

Ndi zwifhio zwiṅwe zwine ra nga zwi guda Bivhilini?

  • Nndwa ya Mudzimu ya Haramagedo a si ya u tshinyadza ḽifhasi, fhedzi ndi ya u ḽi tsireledza kha vhathu vhane vha ḽi tshinya.—Nzumbululo 11:18.

  • Nndwa ya Haramagedo i ḓo fhelisa nndwa dzoṱhe.—Psalme ya 46:8, 9.

Naa zwi a konadzea u ponyoka nndwa ya Haramagedo?

Ni nga ri mini?

  • Ee

  • Hai

  • Khamusi

Zwine Bivhili ya amba zwone

Vhathu vha “gogo ḽihulu” vhane vha bva kha tshaka dzoṱhe vha ḓo ponyoka “[maṱungu] mahulu” ane a ḓo fheliswa nga nndwa ya Haramagedo.—Nzumbululo 7:9, 14.

Ndi zwifhio zwiṅwe zwine ra nga zwi guda Bivhilini?

  • Mudzimu u ṱoḓa vhathu vhanzhi vha tshi ponyoka Haramagedo nga hune zwa nga konadzea ngaho. U ḓo fhelisa fhedzi vhathu vhavhi.—Hesekiele 18:32.

  • Bivhili i ṱalutshedza nḓila ine ra nga ponyoka ngayo Haramagedo.—Tsefanya 2:3.