Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

TSHIINGAMO No. 6 2017 | Ndi Tshifhio Tshifhiwa Tshi Fhiraho Zwoṱhe?

NI HUMBULA MINI?

Ndi nnyi muṋei wa tshifhiwa muhulwanesa u fhira vhoṱhe?

“Tshifhiwa tshiṅwe na tshiṅwe tshavhuḓi na tsho fhelelaho tshi bva ṱaḓulu, tshi tsa tshi tshi bva ha Khotsi wa tshedza tsha ṱaḓulu.”Yakobo 1:17.

Ino thero ya Tshiingamo i ri thusa uri ri dzhiele nṱha tshifhiwa tshihulwanesa tshi bvaho ha Mudzimu tshine tsha fhira zwoṱhe.

 

THERO I RE KHA GWATI

“Tsho Vha Tshi Tshifhiwa Tshavhuḓisa Tshe Nda Vhuya Nda Ṋewa”

Naa ni nga takalela u ṋea kana u ṱanganedza tshifhiwa tshine na tshi takalela?

THERO I RE KHA GWATI

U Ṱoḓa Tshifhiwa Tshavhuḓi

A zwo ngo leluwa u wana tshifhiwa tshavhuḓisa. Naho zwo ralo, muthu ane a ṱanganedza tshifhiwa ndi ene ane a sumbedza nḓila ine tsha vha tsha ndeme ngayo.

THERO I RE KHA GWATI

Ndi Tshifhio Tshifhiwa Tshihulwanesa U Fhira Zwoṱhe?

Kha zwifhiwa zwoṱhe zwe Mudzimu a ri ṋea zwone, ndi tshifhiwa tshithihi fhedzi tshine tsha fhira zwoṱhe.

Yesu O Vha E Na Tshivhumbeo Tsha Hani?

Yesu o olwa nga vhaoli vhanzhi u bva maḓanani a miṅwaha. Maṅwalo a amba mini nga ha mbonalo yawe?

U Vha Na Mavhonele O Teaho Nga Ha Vhukhakhi

Roṱhe ri a khakha hu sa londwi miṅwaha yashu kana tshenzhelo ine ra vha nayo. Fhedzi ri nga sedzana hani naho?

Ndi Ngani Hu Na Bivhili Nnzhi Nga U Rali?

Enea mafhungo a ḓo ni thusa u pfesesa uri ndi ngani hu na ṱhalutshedzelo nnzhi dza Bivhili.

Naa Khirisimusi Ndi Ya Vhakriste?

Naa vhe vha vha vhe na vhushaka ha tsini na Yesu vho vha vha tshi pembelela Khirisimusi?

Bivhili I Ri Mini?

Dzina Haramagedo ḽi ita uri vhathu vha tshuwe, fhedzi ḽi amba mini zwa vhukuma?

Zwiṅwe Zwi Re Hone Kha Inthanethe

Ndi Ngani Ṱhanzi dza Yehova vha sa Pembeleli Khirisimusi?

Vhathu vhanzhi vha pembelela Khirisimusi naho vha tshi ḓivha vhubvo hayo. Vhalani zwi itaho uri Ṱhanzi dza Yehova vha si i pembelele.