TSHIINGAMO No. 6 2016 | Zwine Na Fanela U Zwi Ḓivha Nga Ha Ḽiṱaḓulu

Vhonani zwine zwa vha ṱaḓulu kha Bivhili.

THERO I RE KHA GWATI

Mbudziso Nga Ha Vhane Vha Dzula Ṱaḓulu

Zwi a konadzea u wana phindulo dzine ra nga dzi fulufhela.

THERO I RE KHA GWATI

Zwine Bivhili Ya Zwi Amba Nga Ha Ḽiṱaḓulu

Maṅwalo a dzumbulula mini nga ha Yehova Mudzimu, Yesu Kristo na vharuṅwa?

Ngudo I Bvaho Kha Zwiṋoni

Mathenga a zwiṋoni a ri sumbedza tsiko ya Mudzimu nahone a dovha a ri ṱuṱuwedza uri ri dzhiele nṱha zwi re zwa ndeme.

Lefèvre d’Étaples—O Vha A Tshi Ṱoḓa Vhathu Vhoṱhe Vha Tshi Ḓivha Bivhili

O kona hani u swikelela tshipikwa tshawe hu sa londwi u hanedzwa?

NGANEAVHUTSHILO

U Ṱanganedza Ngoho Ya Bivhili Ndi Si Na Zwanḓa

Musi a tshee muswa, muṅwe munna o vha kha khombo ye ya mu holefhadza, fhedzi u wana tshiitisi tsha u tenda kha Musiki.

Bivhili I Ri Mini?

Naa Mudzimu u ḓo thetshelesa na u fhindula thabelo dzaṋu?