Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 THERO I RE KHA GWATI | VHARUṄWA—NAA NDI VHA VHUKUMA?

Naa Hu Na Vharuṅwa Vhavhi?

Naa Hu Na Vharuṅwa Vhavhi?

Ndi ngoho uri hu na vharuṅwa vhavhi. Vharuṅwa vha bva ngafhi? Humbulani uri Mudzimu o sika vharuṅwa vhe na mbofholowo ya u ḓikhethela. Musi ho no sikwa vhathu vha u thoma Adamu na Eva, tshivhumbwa tsha muya tsho fhelelaho tsho shumisa luvhi mbofholowo ya u ḓikhethela nahone tsho ita uri hu vhe na vhushandukwa kha ḽifhasi. Tshenetsho tshivhumbiwa tsho kona u ita uri Adamu na Eva vha shandukele Mudzimu. (Genesi 3:1-7; Nzumbululo 12:9) Bivhili a i buli dzina ḽa tshenetsho tshivhumbwa tsha muya kana vhuimo he tsha vha tshi naho ṱaḓulu musi tshi sa athu u vha ḽishandukwa. Fhedzi musi o no vha ḽishandukwa, Bivhili yo mu vhidza Sathane zwine zwa amba “Muhanedzi” na Diabolo zwine zwa amba “Murembi.”—Mateo 4:8-11.

Zwi ṱungufhadzaho ndi uri honoho vhushandukwa a ho ngo fhelela henefho. Misini ya Noaxe, vharuṅwa vha songo bulwaho tshivhalo vho “ṱutshela vhudzulo havho ho teaho” sa tshipiḓa tsha muṱa wa Mudzimu ngei ṱaḓulu. Vho tsela kha ḽifhasi, vha ambara mivhili ya vhathu u itela u fusha nyemulo dzavho mmbi nahone vho ita zwe vha si sikelwe zwone.—Yuda 6; Genesi 6:1-4; 1 Petro 3:19, 20.

Ho itea mini kha vhenevho vharuṅwa vhavhi? Musi Mudzimu a tshi fhelisa ḽifhasi nga maḓi mahulu, vho bvula mivhili yavho ya ṋama nahone vha humela ṱaḓulu. Naho zwo ralo, Mudzimu ho ngo tendela vhenevho vharuṅwa vhavhi vha tshi humela kha “vhuimo havho.” Nṱhani hazwo, o vha kudzela “swiswini ḽihulu [ḽa muya],” ḽine ḽa ḓivhiwa sa Thatharasi. (Yuda 6; 2 Petro 2:4) Eneo madimoni a langwa nga Sathane Diabolo “muvhusi wa madimoni” ane a “dzula a tshi ḓiita muruṅwa wa tshedza.”—Mateo 12:24; 2 Vhakorinta 11:14.

Bivhili i gudisa uri Muvhuso wa Mudzimu wa Vhumesia une wa vha hulumeni i re ṱaḓulu wo tikwa nga 1914. * Musi zwenezwo zwi tshi itea, Sathane na madimoni awe vho pandelwa ṱaḓulu nahone vha poswa kha ḽifhasi. Vhuvhi na vhuḓifari vhu songo kunaho zwo phaḓalalaho kha ḽifhasi ḽoṱhe zwi sumbedza uri vhenevho vharuṅwa vho poselwaho kha ḽifhasi vha na mbiti nahone vha na ṱhuṱhuwedzo mmbi.—Nzumbululo 12:9-12.

Naho zwo ralo, u engedzea ha u ḓifara luvhi na vhuvemu vhu tshuwisaho zwi sumbedza uri vhenevho vharuṅwa vhavhi vha ḓo fheliswa hu si kale. Hu si kale, zwenezwo zwivhumbwa zwivhi zwi ḓo vha zwi si tsheena maanḓa. Musi Muvhuso wa Mudzimu wo no vhusa lwa miṅwaha ya 1 000, zwenezwo zwivhumbwa zwivhi zwi ḓo dovha zwa wana tshibuli tsha u fhedzisela tsha u linga vhathu. Nga murahu ha zwenezwo, zwi ḓo fheliswa lwa tshoṱhe.—Mateo 25:41; Nzumbululo 20:1-3, 7-10.

^ phar. 6 U itela u wana mafhungo o engedzeaho malugana na Muvhuso wa Mudzimu, sedzani ndima ya 8 ya bugu Bivhili I Funza Mini Zwa Vhukuma? yo gandiswaho nga Ṱhanzi dza Yehova. I dovha ya wanala kha www.jw.org/ve.