Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

TSHIINGAMO No. 5 2017 | Vharuṅwa​—⁠Naa Ndi Vha Vhukuma?

NI HUMBULA MINI?

Naa vharuṅwa ndi vha vhukuma? Bivhili i ri:

“Rendani Yehova, Inwi Vharuṅwa vhawe, Inwi vhahali vha maanḓa ni shumisaho fhungo ḽawe, hu u ri ni vhe vha pfaho zwiné a amba.”Psalme ya 103:20.

Ino thero ya Tshiingamo i ṱalusa zwine Bivhili ya zwi amba nga ha vharuṅwa na nḓila ine vha kwama ngayo vhutshilo hashu zwino.

 

THERO I RE KHA GWATI

Vharuṅwa​​—⁠Naa Vha Nga Kwama Vhutshilo Haṋu?

Zwithu zwe vhathu vha zwi tshenzhela zwi ita uri vhathu vhanzhi vha tende uri vharuṅwa vha nga vha thusa.

THERO I RE KHA GWATI

Ngoho Nga Ha Vharuṅwa

A huna huṅwe fhethu ha khwine hune ra nga wana hone phindulo nga nnḓa ha Ipfini ḽa Mudzimu ḽine ḽa vha Bivhili.

THERO I RE KHA GWATI

Naa Ni Na Muruṅwa Ane A Ni Linda?

Naa ni humbula u nga muruṅwa kana vharuṅwa vha nga ni tsireledza?

THERO I RE KHA GWATI

Naa Hu Na Vharuṅwa Vhavhi?

Bivhili i ṋea phindulo i pfalaho.

THERO I RE KHA GWATI

Nḓila Ine Vharuṅwa Vha Nga Ni Thusa Ngayo

Kha zwiṅwe zwiitea, Mudzimu o rumela zwivhumbwa zwawe zwa muya uri zwi thuse vhathu.

Ni A Zwi Ḓivha?

Naa tshifanyiso tsha Yesu nga ha “zwibwanana” ho vha hu u semana?

BIVHILI I SHANDULA VHUTSHILO

Ndo Vha Ndi Tshi Humbula Uri A Huna Mudzimu

Muṅwe muswa we a vha a tshi tenda uri a huna Mudzimu nahone a tshi ita zwa Vhukomunisi o thoma u dzhiela nṱha Bivhili?

EDZISANI LUTENDO LWAVHO

Sara O Vha E Mme A Mahosi

Ndi ngani dzina dze ḽe Sara a rinwa ḽone ḽo mu tea?

Bivhili I Ri Mini?

Zwi vhonala u nga u vha na mulalo kha ḽifhasi na mulalo wa muhumbulo zwi nga si vhe hone ngauri ri kha ḓi shengela nahone a huna khaṱulokwayo. Nga zwenezwo, naa hu na thandululo dza dzenedzo thaidzo?

Zwiṅwe Zwi Re Hone Kha Inthanethe

Naa Zwo Tea U Vha Muraḓo Wa Vhurereli?

Naa muthu a nga gwadamela Mudzimu e eṱhe?