Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 BIVHILI I SHANDULA VHUTSHILO

Ndo Vha Ndi Na Mbilu Mmbi Nahone Ndi Mudzia-Khakhathi

Ndo Vha Ndi Na Mbilu Mmbi Nahone Ndi Mudzia-Khakhathi
  • ṄWAHA WA MABEBO: 1974

  • SHANGO: MEXICO

  • ZWE A VHA A TSHI ZWI ITA: NDO VHA NDI MUDZIA-KHAKHATHI MUSI NDI TSHEE MUSWA NAHONE NDI TSHI LWA ZWIṰARAṰANI

VHUTSHILO HANGA HA TSHIFHINGANI TSHO FHIRAHO:

Ndo bebwa ḓoroboni ya ngei Ciudad Mante kha ḽa Tamaulipas, Mexico. Vhadzulapo vha henefho vho vha vhe vhathu vha mafunda na vhuthu. Zwi ṱungufhadzaho ndi uri, ho vha ho ḓala vhuvemu nahone ho vha hu songo tsireledzea.

Ndi wa vhuvhili kha vhatukana vhaṋa. Vhabebi vhanga vho ita uri ndi lovhedzwe Kerekeni ya Katolika nahone nga murahu nda vha tshipiḓa tsha khwairi. Ndo vha ndi tshi ṱoḓa u takadza Mudzimu ngauri ndo vha ndi tshi ofha u haṱulwa na u fhiswa nga hu sa fheli heleni.

Musi ndi na miṅwaha miṱanu, khotsi anga vho ri ṱutshela. Zwenezwo zwo ita uri ndi pfe vhuṱungu vhukuma na u tsikeledzea. Ndo vha ndi sa pfesesi uri ndi ngani vho ri ṱutshela ngauri ro vha ri tshi vha funa vhukuma. Mme anga vho vha vha tshi fanela u shuma awara dzo engedzeaho u itela uri ṱunḓela.

Ndo shumisa tshenetsho tshibuli nahone nda thoma u shavha tshikolo na u ḓikonanya na vhana vhahulwane kha nṋe. Vho ngudisa maṱamba, u daha, u tswa na u lwa nga mavili. Samusi ndo vha ndi tshi funa u ḓiita khunzi, ndo guda zwa mavili, tsimbe, karati u katela na u shumisa zwihali. Ndo vha mudzia-khakhathi musi ndi tshee muswa. Kanzhi ndo vha ndi tshi shela mulenzhe kha mithuntshano nahone zwifhinga zwinzhi ndo vha ndi tshi thuntshiwa nahone nda siiwa tshiṱaraṱani uri ndi fele hone. Zwo vha zwi tshi vhaisa mme anga vhukuma musi vha tshi mmbona ndo ganama henefho tshiṱaraṱani nahone vho vha vha tshi fanela u nkhwala vha nthumela vhuongeloni.

Musi ndi na miṅwaha ya 16, khonani yanga Jorge we nda aluwa nae o ḓa hayani. O ri vhudza uri u Ṱhanzi ya Yehova nahone u ṱoḓa u haseledza na riṋe mulaedza wa ndeme. O thoma u ri vhudza nga lutendo lwawe a tshi shumisa Bivhili. Ndo vha ndi sa athu u vhuya nda i vhala nahone ndo vha ndo takala musi ndi tshi pfa dzina ḽa Mudzimu na ndivho yawe. Jorge o humbela u guda na riṋe Bivhili. Ro zwi ṱanganedza.

NḒILA YE BIVHILI YA SHANDULA NGAYO VHUTSHILO HANGA:

Ndo vha ndo takala musi ndi tshi pfa ngoho nga ha hele, samusi Bivhili i sa funzi zwe nda vha ndi tshi zwi tenda nga hayo. (Psalme ya 146:4; Muhuweleli 9:5) Lwa u tou thoma, ndo guda uri a tho ngo fanela u ofha Mudzimu. Nṱhani hazwo, ndo thoma u mu vhona sa Khotsi a re na lufuno ane a ṱoḓela vhana vhawe zwa khwine.

 Samusi ndi tshi khou bvela phanḓa na u guda Bivhili, ndo vhona uri ndi fanela u shandula vhutshilo hanga. Ndo vha ndi tshi fanela u ṱahulela u vha na vhuthu na u litsha dzikhakhathi. Ndo thuswa nga nyeletshedzo i re kha 1 Vhakorinta 15:33. I ri: “Vhukonani vhu si havhuḓi vhu tshinya vhuḓifari havhuḓi.” Ndo ṱhogomela uri arali ndi tshi ṱoḓa u shandula vhutshilo hanga, ndi fanela u litsha u ḓikonanya na vhathu vhane vha vha na ṱhuṱhuwedzo i si yavhuḓi. Nga zwenezwo, ndo ṱutshela khonani dza kale nda thoma u ḓikonanya na miraḓo ya tshivhidzo tsha Vhakriste vha ngoho, vhathu vhane vha sa tandulule thaidzo dzavho nga mavili fhedzi vha shumisa nyeletshedzo i re Bivhilini u tandulula thaidzo dzavho.

Luṅwe Luṅwalo lwe lwa nṱuṱuwedza ndi Vharoma 12:17-19, lune lwa ri: “Ni songo lifhedza vhuvhi nga vhuvhi. . . . Arali zwi tshi konadzea, zwi tshi ḓitika nga vhuimo haṋu, ivhani na mulalo na vhathu vhoṱhe. . . . Ni songo ḓilifhedzela, . . . ngauri ho ṅwalwa u pfi: ‘Ndifhedzo ndi yanga; ndi ḓo lifhedza, Yehova u ralo.’” Ndo ṱanganedza uri Yehova u ḓo haṱula vhaitazwivhi nga tshifhinga tshawe. Nga zwiṱuku nga zwiṱuku, ndo kunda matshilele anga a vhuvemu.

Ndi nga si vhuye nda hangwa ḽiṅwe ḓuvha nga madekwana musi ndi tshi humela hayani. Tshigwada tshe ra vha ri tshi lwa natsho musi ndi tshi kha ḓi ita zwa vhuvemu tsho mvutshela nahone murangaphanḓa watsho a nthwa kha muṱana a ri, “Ḓilweleni!” Nga tshenetsho tshifhinga, nda rabela thabelo pfufhi, ndi tshi humbela uri Yehova a nthuse u konḓelela. Naho ndo vha ndi tshi ḓipfa u nga ndi nga lifhedza, fhedzi ndo kona u shavha. Nga ḓuvha ḽi tevhelaho nda ṱangana na murangaphanḓa wa tshenetsho tshigwada. Nda thoma u sinyuwa ndi tshi ṱoḓa u lifhedza, fhedzi nda dovha nda humbela uri Yehova a nthuse uri ndi kone u ḓilanga. Ndo mangala musi onoyo muswa a tshi ḓa kha nṋe a ri: “Ndi khou humbela uri ni mpfarele kha zwo iteaho madekwe. Ngoho ndi uri ndi ṱoḓa u fana na inwi. Ndi ṱoḓa u guda Bivhili.” Ndo vha ndo takala vhukuma uri ndo kona u langa mbiti dzanga. Ro thoma u guda Bivhili roṱhe.

Zwi ṱungufhadzaho ndi uri nga tshenetsho tshifhinga muṱa wahashu woṱhe a wo ngo bvela phanḓa u tshi guda Bivhili. Naho zwo ralo, ndo dzhia phetho ya u bvela phanḓa ndi tshi guda nahone a tho ngo tendela naho e nnyi kana naho hu mini zwi tshi nthivhela. Ndo vha ndi tshi zwi ḓivha uri u ḓikonanya tshifhinga tshoṱhe na vhathu vha Mudzimu ndi dzilafho kha nṋe nahone zwi ḓo ita uri ndi vhe na muṱa we nda vha ndi tshi u ṱoḓa. Ndo bvela phanḓa ndi tshi ita mvelaphanḓa nahone nga 1991 nda lovhedzwa.

NḒILA YE NDA VHUYELWA NGAYO:

Ndo vha ndi na mbilu mmbi, ndi tshi ḓiita khunzi nahone ndi mudzia-khakhathi. Fhedzi Bivhili yo shandula tshoṱhe vhutshilo hanga. Zwino ndi amba na vhathu nga ha mulaedza wa mulalo u bvaho Bivhilini na muthu muṅwe na muṅwe ane a thetshelesa. Ndo shuma lwa miṅwaha ya 23 yo fhiraho ndi tshi khou funza Bivhili tshifhinga tshoṱhe.

Lwa tshifhinganyana, ndo ita mushumo wa u ḓifunela ofisini ya davhi ya Ṱhanzi dza Yehova ngei Mexico. Musi ndi henefho, ndo ṱangana na Claudia mufumakadzi wavhuḓi wa Mukriste nahone ro vhingana nga 1999. Ndi livhuha Yehova vhukuma nge a mphaṱutshedza nga onoyu mufumakadzi a fulufhedzeaho.

Ri shuma roṱhe tshivhidzoni tsha vhathu vhane vha amba Luambo lwa Zwanḓa ngei Mexico, u itela u vha thusa u guda nga ha Yehova. Nga murahu, ro humbelwa uri ri pfulutshele ngei Belize u itela u gudisa vhathu vha ḽeneḽo shango Bivhili. Naho ri tshi tshila vhutshilo ho leluwaho, ri na zwoṱhe zwine ra zwi ṱoḓa u itela uri ri takale. Ri nga si shandule vhutshilo hashu ri tshi itela zwiṅwe zwithu.

Nga u ya ha tshifhinga, mme anga vho dovha vha bvela phanḓa u guda Bivhili nahone vha lovhedzwa. Zwiṅwe hafhu, mukomana wanga, mufumakadzi wawe na vhana vhawe vho no vha Ṱhanzi dza Yehova. Vhaṅwe vha khonani dzanga dza kale vhe nda haseledza navho nga ha mulaedza wa Muvhuso, zwino vha vho shumela Yehova.

Zwi ṱungufhadzaho ndi uri vhaṅwe vha miraḓo ya muṱa wanga vho lovha ngauri a vho ngo shandula kutshilele kwavho kwa vhuvemu. Arali ndo vha ndo bvela phanḓa kha yeneyo nḓila, khamusi na nṋe ndo vha ndi tshi ḓo vha ndo fa. Ndi livhuha Yehova vhukuma ngauri o ntsendedza tsini nae na kha vhagwadameli vhawe vhe vha ngudisa vha sa fheli mbilu na u vha na vhuthu uri ndi shumise vhulivhisi vhu re Bivhilini vhutshiloni hanga.