Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 THERO I RE KHA GWATI | ZWE ZWA ITEA KHA BIVHILI—U SWIKA ZWINO

Zwe Zwa Ita Uri Bivhili I Si Fheliswe

Zwe Zwa Ita Uri Bivhili I Si Fheliswe

BIVHILI i tshee hone. Nga zwenezwo, ni nga kona u i renga na u i vhala ṋamusi. Nahone musi ni tshi khetha Bivhili yo ṱalutshedzelwaho zwavhuḓi, ni nga vha na vhungoho ha uri ni khou vhala Bivhili i fanaho na ya u thoma. * Fhedzi ndi ngani Bivhili yo kona u ponyoka u tshinyadzwa nga mupo, vhathu vhe vha vha vha tshi lwisana nayo na vhathu vhe vha vha vha tshi ṱoḓa u shandula mulaedza wayo? Ndi mini zwo khetheaho vhukuma nga ha yeneyi bugu?

“Zwino ndi na vhungoho ha uri Bivhili ine nda vha nayo ndi tshifhiwa tshi bvaho ha Mudzimu”

Vhagudi vhanzhi vha Bivhili vho phetha nga nḓila i fanaho na ya muapostola Paulo we a ṅwala uri: “Maṅwalo oṱhe o hevhedzwa nga Mudzimu.” (2 Timotheo 3:16) Vha tenda uri Bivhili a yo ngo kona u fheliswa ngauri ndi Ipfi ḽa Mudzimu ḽo khetheaho na uri Mudzimu o i tsireledza u swika zwino. Faizal we a bulwa mathomoni a ino thero, mafheleloni o dzhia phetho ya u sengulusa zwenezwo nga u guda Bivhili. Zwe a zwi tumbula zwo mu mangadza. O guda uri Bivhili a i na pfunzo nnzhi dzine dza gudiswa dzikerekeni. Zwiṅwe hafhu, o kwamea vhukuma nga zwine Mudzimu a ḓo zwi ita kha ḽifhasi samusi zwi tshi sumbedzwa Bivhilini.

Faizal o ri: “Zwino ndi na vhungoho ha uri Bivhili ine nda vha nayo ndi tshifhiwa tshi bvaho ha Mudzimu. Naho zwo ralo, arali Mudzimu a tshi kona u sika fhethu hoṱhe, naa a nga kundelwa u vha na maanḓa a u ri ṋea bugu na u ri vhulungela yone? U hanedza zwenezwo zwi nga vha zwi u nyadza maanḓa a Mudzimu Ramaanḓaoṱhe! Nahone ndi nṋe nnyi ane nda nga nyadza maanḓa a Mudzimu.”—Yesaya 40:8.

^ phar. 3 Sedzani thero “How Can You Choose a Good Bible Translation?” kha Tshiingamo tsha ḽa 1 May, 2008 nga Luisimane.