Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 THERO I RE KHA GWATI | ZWE ZWA ITEA KHA BIVHILI—U SWIKA ZWINO

Mafhungo A Ndeme

Mafhungo A Ndeme

KHA bugu dzoṱhe dza vhurereli, a hu na bugu i fanaho na Bivhili. A hu na bugu ye ya vhuya ya kona u vhumba lutendo lwa vhathu vhanzhi lwa tshifhinga tshilapfu. Kha ḽiṅwe sia, a hu na bugu ye ya vhuya ya vhalwa nga vhuronwane na u sasaladzwa u fana na Bivhili.

Sa tsumbo, vhaṅwe vhagudi vha Bivhili vha amba uri kopi dza Bivhili dza musalauno a dzi tshimbidzani na maṅwalwa a u thoma. Muṅwe muphurofesa wa zwa pfunzo dza zwa vhurereli o ri: “Ri nga si kone u vha na vhuṱanzi ho fhelelaho ha uri maṅwalo e ra a kuvhanganya a fana kokotolo na a kale. Ri na kopi dzine dza vha na vhukhakhi vhunzhi nahone vhunzhi ha dzenedzi kopi dzo ṅwalululwa nga murahu ha maḓana a miṅwaha nahone dzo fhambana nga nḓila nnzhi dzi sa fani.”

Vhaṅwe a vha fulufheli Bivhili nga nṱhani ha vhurereli he vha alutshela khaho. Sa tsumbo, Faizal o aluwa muṱani wa vhathu vhe vha vha vhe si Vhakriste nahone vho mu funza uri Bivhili ndi bugu khethwa, fhedzi yo no shandulwa. Faizal o ri: “Nga nṱhani ha zwenezwo, ndo vha ndi sa fulufheli vhathu vhane vha ṱoḓa u amba na nṋe nga ha Bivhili. Samusi vhenevho vhathu vho vha vhe si na Bivhili ya u thoma. Ine vha vha nayo yo shandulwa.”

Naa ndi zwa ndeme uri Bivhili yo shandulwa? Ḓivhudziseni mbudziso dzi tevhelaho: Naa ni nga fulufhela mafulufhedziso a re Bivhilini nga ha tshifhinga tshi ḓaho arali ni sa ḓivhi uri eneo mafulufhedziso o vha o ṅwalwa kha Bivhili ya u thoma? (Vharoma 15:4) Arali Bivhili dza musalauno dzi tshi tou vha kopi dzo ḓalaho mahumbulele a vhathu, naa ni nga shumisa zwi re Bivhilini u itela u dzhia phetho dza ndeme nga ha mushumo wa u ḓitshidza, muṱa kana vhurabeli?

Naho Bivhili ya u thoma i si tsheeho, fhedzi hu na maṅwalwa a kale a Bivhili ane ra nga vhambedza ngao. Ndi ngani eneo maṅwalwa a kale a songo tshinyadzwa hu sa londwi u tovholwa? U sa tshinyadzwa hao zwi nga ni thusa hani uri ni fulufhele Bivhili ya musalauno? Ṱhogomelani phindulo dza dzenedzi mbudziso kha thero i tevhelaho.