TSHIINGAMO No. 4 2016 | Zwe Zwa Itea Kha Bivhili​—⁠U Swika Zwino

Miṅwahani ya kale, vhathu vho lingedza u fhelisa Bivhili kana mulaedza wayo. Ndi ngani u ponyoka hayo hu ha ndeme?

THERO I RE KHA GWATI

Mafhungo A Ndeme

A hu na bugu ye ya vhuya ya kona u vhumba lutendo lwa vhathu vhanzhi lwa tshifhinga tshilapfu u fana na Bivhili. Fhedzi naa ri nga i fulufhela?

THERO I RE KHA GWATI

Bivhili A Yo Ngo Tshinyadzwa

Vhaṅwali na vhaṅwalululi vha Bivhili vho vha vha tshi shumisa mikumba na papyrus u ṅwala mulaedza wa Bivhili. Maṅwalwa manzhi a kale a Bivhili o ponyoka hani?

THERO I RE KHA GWATI

Vhahanedzi Vho Kundelwa U Fhelisa Bivhili

Vhorapolitiki vhanzhi na vharangaphanḓa vha vhurereli vho lingedza u thivhela vhathu vha tshi vha na Bivhili, u i gandisa kana u i ṱalutshedzela. A hu na we a bvelela.

THERO I RE KHA GWATI

Vhathu A Vho Ngo Kona U Shandula Mulaedza U Re Bivhilini

Vhaṅwe vhathu vho lingedza u shandula mulaedza wa Bivhili. Vho kundelwa hani u fhelisa mulaedza wa Bivhili?

THERO I RE KHA GWATI

Zwe Zwa Ita Uri Bivhili I Si Fheliswe

Ndi mini zwine zwa ita uri yeneyi bugu i vhe yo khetheaho?

Ni A Zwi Ḓivha?

Ndi mini zwe zwa vha zwi songo ḓowelea nga ha nḓila ye Yesu a fara ngayo vhathu vhe vha vha vhe na mapele? Ndi kha vhuimo vhufhio he vharangaphanḓa vha vhurereli ha Vhayuda vha vha vha tshi tendela ṱhalano?

Naa Vhuvemu Vhu Ḓo Vhuya Ha Fhela?

Vhathu vho thuswa u litsha vhuvemu. Zwe zwa vha ṱuṱuwedza na riṋe zwi nga ri ṱuṱuwedza.

BIVHILI I SHANDULA VHUTSHILO

Ndo Wa Nda Vuwa

Muṅwe munna o kunda hani dzema ḽa u ṱalela zwifanyiso zwa vhudzekani nahone o vha hani na mulalo?