Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

Ni A Zwi Ḓivha?

Ni A Zwi Ḓivha?

Khotsi a Yosefa ho vha hu nnyi?

Yosefa muvhaḓi wa ngei Nazareta o vha e khotsi a Yesu a si wa malofhani. Fhedzi khotsi a Yosefa ho vha hu nnyi? Mutevhe wa lushaka lwa Yesu kha Evangeli ya Mateo u amba nga ha Yakobo, ngeno Luka a tshi amba uri Yosefa ndi “murwa wa Eli.” Ndi ngani zwi sa tshimbidzani?—Luka 3:23; Mateo 1:16.

Luṅwalo lwa Mateo lu ri: “Yakobo a beba Yosefa,” ipfi ḽa Lugerika ḽi sumbedza zwavhuḓi uri Yakobo o vha e khotsi a Yosefa wa malofhani. Nga zwenezwo, bugu ya Mateo yo vha i tshi khou amba nga ha mutevhe wa lushaka lwa Yosefa, lushaka lwa Davida lune lwa vha na ndugelo i re mulayoni ya u fhirisela vhuhosi kha murwa wa Yosefa a si wa malofhani ane a vha Yesu.

Kha ḽiṅwe sia, luṅwalo lwa Luka lu ri: “Yosefa, murwa wa Eli.” Mubulo une wa ri “murwa wa,” u nga pfeseswa sa “mukwasha wa.” Zwiṅwe zwi fanaho na zwenezwo zwi wanala kha Luka 3:27, Sealathiele ane khotsi awe wa malofhani a vha Yekonya, fhedzi ho ṅwalwa uri “murwa wa Neri.” (1 Koronika 3:17; Mateo 1:12) Khamusi Sealathiele o vha o vhinga ṅwananyana wa Neri a songo bulwaho nga dzina, zwenezwo zwa ita uri a vhe “mukwasha” wa Neri. Nga nḓila i fanaho Yosefa na ene o vha “murwa” wa Eli ngauri o vha o vhinga Maria ṅwananyana wa Eli. Ngauralo, Luka o amba nga ha mutevhe wa lushaka lwa Yesu “lwa ṋama” lwa Maria mme awe. (Vharoma 1:3) Nga zwenezwo, Bivhili i ri ṋea phambano mbili na mutevhe wa ndeme wa lushaka lwa Yesu.

Ndi afhio malabi na dayi zwe zwa vha zwi hone zwifhingani zwa Bivhili?

Wulu yo dayiwaho ye ya wanala bakoni tsini na Lwanzhe Lwo Faho, ine ya vhonala u nga ndi ya ṅwaha wa 135 C.E

Wulu ya nngu yo vha i tshi shumiselwa u ita malabi ngei Vhubvaḓuvha-kati ḽa kale samusi yo vha i mamvele a mbudzi na kamela. Malabi e a vha o ḓowelea o vha e a wulu nahone kanzhi Bivhili i amba nga u fuwiwa ha nngu, u gerwa hadzo na zwiambaro zwo itwaho nga wulu yadzo. (1 Samuele 25:2; 2 Dzikhosi 3:4; Yobo 31:20) Egipita na Isiraele ho vha hu tshi ṱavhiwa nnzi dze dza vha dzi tshi shumiswa u ita labi. (Genesi 41:42; Yoshua 2:6) Vhaisiraele vha misini ya Bivhili vha nga vha vho vha vha sa ṱavhi muḓali, fhedzi Maṅwalo o amba nga ha zwine wonoyu muḓali wa shuma zwone ngei Peresia. (Esitere 1:6) Siliki yo vha i labi ḽi ḓuraho, ḽe khamusi ḽa vha ḽi tshi rengiswa fhedzi nga vhavhambadzi vha endelaho vha bvaho Vhubvaḓuvha-bvungwi.—Nzumbululo 18:11, 12.

Bugu ine ya pfi Jesus and His World i ri: “Wulu i bva kha mivhala yo fhamba-fhambanaho ya mupo, u bva kha muvhala mutshena-tshena u ya kha muvhala wa buraweni une wa vha na mivhala minzhi nga vhukati.” Zwiṅwe hafhu, kanzhi wulu yo vha i tshi dayiwa. Dayi i ḓuraho ya phephulu yo bviswa kha dziṅwe dza khumba dza lwanzhe nahone zwimela zwo fhamba-fhambanaho, midzi, maṱari na zwikhokhonono zwo vha zwi tshi shumiswa u ita dzidayi dza mivhala i ngaho mutswuku, tshitopana, lutombo na mutswu.