Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

Musi No Welwa Nga Khombo Dza Mupo

Musi No Welwa Nga Khombo Dza Mupo

“Mathomoni ro ḓipfa ri si na fhulufhelo. Zwoṱhe zwe ra vha ri nazwo zwo fheliswa nga muḓalo na thophe.”—Andrew wa Sierra Leone.

“Nga murahu ha ḓumbumazikule, ro humela hayani. Ra wana zwoṱhe zwo fheliswa. Ro vha ri si na na maipfi. Ṅwananga wa musidzana o wa nga magona a lila.” —David ane a dzula Tshiṱangadzimeni tsha Virgin.

ARALI no vhuya na ponyoka khombo ya mupo, ni nga pfesesa nḓila ye vhaṅwe vhe vha ponyoka vha ḓipfa ngayo: u tshuwa, u ḓaḓa, u vhilaela na u pfa u nga ndi muloro. Vhaṅwe vho ponyokaho vha ḓipfa vho kulea nungo na u neta lune vha si tsha ṱoḓa u bvela phanḓa na vhutshilo.

Arali no xelelwa nga zwithu zwoṱhe nga nṱhani ha khombo dza mupo, na inwi ni nga pfa u nga ni nga si tsha kona u konḓelela. Ni nga vhona u nga u fa zwi khwine. Naho zwo ralo, Bivhili i ṱalutshedza uri ndi khwine u bvela phanḓa na u tshila na uri ni nga vha na zwiitisi zwi pfalaho zwa u fhulufhela vhumatshelo ha khwine.

U ḒIVHA NGOHO YA BIVHILI ZWI RI ṊEA FHULUFHELO

Muhuweleli 7:8 i ri: “U vulea ha mafhungo hu fhira u ranga hao.” Musi ni tshi khou tou bva u ṱangana na khombo ya mupo, u fa zwi nga vhonala zwi khwine. Fhedzi musi ni tshi lingedza u ita uri zwithu zwi vhuyelele ngonani ni sa fheli mbilu, ni nga ḓipfa ni khwine.

Bivhili i amba nga ha tshifhinga tshine ‘hu si tsha ḓo pfala tshililo tsha ane a vhaisala.’ (Yesaya 65:19) Zwenezwi zwi ḓo itea musi ḽifhasi ḽi tshi vha paradiso nga fhasi ha Muvhuso wa Mudzimu. (Psalme ya 37:11, 29) Khombo a dzi tsha ḓo dovha dza vha hone. U humbula nga ha vhuṱungu na u ṱungufhala a zwi tsha ḓo vha hone lwa tshoṱhe ngauri Mudzimu Ramaanḓaoṱhe o fhulufhedzisa uri: “Ḽa kale a ḽi tsha ḓo ḓihwa, na mbiluni ya muthu a ḽi tsha ḓo vha hone.”—Yesaya 65:17.

Humbulani, Musiki o lugiselela uri a “ni ṋee zwa matshelo, na fulufhelo”—u tshila nga mulalo nga fhasi ha Muvhuso wawe. (Yeremia 29:11) Naa u ḓivha yeneyi ngoho zwi nga ni thusa uri ni bvele phanḓa na vhutshilo? Sally o ambiwaho kha thero ya u thoma, o amba uri: “U ḓihumbudza nga ha zwithu zwoṱhe zwavhuḓi zwine zwa ḓo ḓiswa nga Muvhuso wa Mudzimu tshifhingani tshi ḓaho, zwi nga ni thusa u hangwa zwithu zwo iteaho tshifhingani tsho fhiraho na livhisa ṱhogomelo kha zwithu zwine zwa khou itea zwino.”

Ndi ngani ni sa gudi zwo engedzeaho nga ha zwine Muvhuso wa Mudzimu wa ḓo zwi itela vhathu hu si kale? U ita nga u ralo, zwi ḓo ni khwaṱhisedza uri hu sa londwi khombo dze na dzi tshenzhela, ndi zwa ndeme u bvela phanḓa na u tshila zwino, no lindela nga maṱo matswuku vhumatshelo vhu si na khombo. Fhedzi zwa zwino, Bivhili i ri ṋea vhulivhisi vhune ha nga ri thusa u konḓelela vhuṱungu ha u welwa nga khombo. Ṱhogomelani tsumbo dzi si gathi.