TSHIINGAMO No. 2 2019 | Naa U Fa Ndi Khwine?

Naa no no sedzana na tshiitea tshi konḓaho tshee na vhuya na ḓivhudzisa arali u fa hu khwine?

Musi Vhutshilo Vhu Si Tsha Konḓelelea

Fhedzi vhutshilo ndi ha ndeme naho vhu tshi konḓa.

Musi No Welwa Nga Khombo Dza Mupo

Bivhili i ṋea vhulivhisi ho teaho vhune ha nga ni thusa musi no welwa nga khombo dza mupo.

Musi No Lovhelwa

Ṱhogomelani nyeletshedzo ṱhanu dzine dza nga ni thusa u konḓelela musi no lovhelwa.

Musi Mufarisi Waṋu Wa Mbingano A Sa Fhulufhedzei

Vhafarisi vhanzhi vha so ngo khakhaho vho wana khuthadzo Maṅwalo.

Musi Ni Tshi Khou Lwala Vhukuma

Gudani nga ha nḓila ye vhaṅwe vha konḓelela ngayo musi vha tshi khou lwala vhukuma.

Musi Ni Tshi Vhona U Nga U Fa Ndi Khwine

Naa no no vhuya na tsikeledzea lune na vhona u nga u ḓivhulaya ndi khwine? Ni nga wana ngafhi thuso?

Ndi Khwine U Tshila!

Musi vhaṅwe vha sa pfesesi vhuimo vhu tsikeledzaho vhune na vha khaho, ivhani na vhungoho ha uri Mudzimu u na ndavha na inwi nahone u ṱoḓa u ni thusa.

“U A Ni Ṱhogomela”

Dzino ndimana dza Bivhili dzi ngani khwaṱhisa na u ni khuthadza.