Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

Mafulufhedziso Ane A Ḓo Ḓadzea

Mafulufhedziso Ane A Ḓo Ḓadzea

Mafhungo maḓifha a Muvhuso wa Mudzimu a khou ḓivhadzwa ḽifhasini ḽoṱhe, samusi Yesu o dzula o zwi amba. (Mateo 24:14) Bugu ya Daniele i ri vhudza uri wonoyu Muvhuso wo vhewa nga Mudzimu. Ndima 2 ya yeneyi bugu i na vhuporofita vhu ambaho nga ha mivhuso mihulwane ye ya vha hone u bva Babele u swika kha mivhuso ine ya vha hone zwino. Ndimana 44 ya yeneyi bugu yo dzula yo amba uri:

“Ndi hone Mudzimu wa ṱaḓulu a tshi ḓo vusa muvhuso une wa sa ḓo tshinyala lini na Iini, une vhuhosi hawo ha sa ḓo wetshela kha luṅwe lushaka. Wonoyo u ḓo pwashakanya mivhuso yoṱhe wa i lozwa; wone uṋe wa ima lini na lini.”

Honovhu vhuporofita na vhuṅwe vhuporofita vhu re Bivhili ho dzula ho amba uri Muvhuso wa Mudzimu u ḓo fhelisa mivhuso ya vhathu nahone wa ita uri hu vhe na vhudziki kha ḽifhasi. Vhutshilo vhu ḓo vha vhu hani nga fhasi ha wonoyo Muvhuso? Kha ri vhone maṅwe a mafulufhedziso avhuḓisa ane a ḓo ḓadzea hu si kale.

 • A HU TSHA ḒO VHA NA NNDWA

  Psalme ya 46:9 i ri: “[Mudzimu] u dzivhisa dzinndwa migumoni ya ḽifhasi, u vunḓa mara, u gomadza mafumo, zwiṱangu u zwi fhisa nga mulilo.”

  Edzani u humbula nḓila ine shango ḽa ḓo vha ngayo musi tshelede na vhutsila vhune vhathu vha vhu shumisa kha u ita zwiṱhavhane zwi tshi vho shumiselwa u vhuyedza vhathu nṱhani ha u vha vhulaya! Ḽeneḽi fulufhedziso ḽi ḓo ḓadzea nga fhasi ha Muvhuso wa Mudzimu.

 • A HU TSHA ḒO VHA NA MALWADZE

  Yesaya 33:24 i ri: “Kha vho dzulaho fhano a huna ane a ḓo ri: Ndi a lwala.”

  Edzani u humbula hu si tsheena muthu ane a khou tambula nga vhulwadze ha mbilu, khentsara, malaria kana maṅwe malwadze. Hu si tsheena zwibadela na mishonga. Vhathu vhane vha ḓo vha vha tshi khou tshila kha ḽifhasi tshifhingani tshi ḓaho vha ḓo vha vhe na mutakalo wavhuḓi.

 • A HU TSHA ḒO VHA NA ṰHAHELELO YA ZWIḼIWA.

  Psalme ya 72:16 i ri: “Shangoni hu ḓo vha na muḓalo wa mavhele; dziṱhohoni dza dzithavha hu ḓo guma maḓaka.”

  Shangoni hu ḓo vha na zwiḽiwa zwo eḓanaho vhathu vhoṱhe. A hu tsha ḓo vha na nḓala na u shayea ha pfushi.

 • A HU TSHA ḒO VHA NA VHUṰUNGU, U LILA NA LUFU

  Nzumbululo 21:4 i ri: “[Mudzimu] u ḓo phumula miṱodzi yoṱhe maṱoni avho, lufu a lu tsha ḓo vha hone, na u ṱungufhala na u lila na vhuṱungu a zwi tsha ḓo vha hone. Zwithu zwa kale zwo fhira.”

   Zwenezwo zwi amba uri ri ḓo vha vhathu vho fhelelaho nahone ri ḓo tshila nga hu sa fheli paradisoni kha ḽifhasi! Zwenezwi ndi zwe Yehova Mudzimu ane a vha Musiki washu wa lufuno a zwi fulufhedzisa.

“ḼI ḒO VULEDZA”

Naa zwenezwi zwithu zwoṱhe ndi ngoho? Naho vhathu vhanzhi vha tshi nga tenda uri vhutshilo he ha fulufhedziswa na u ambiwa nga haho Bivhilini vhu a tamisa, fhedzi nga nṱhani ha zwiitisi zwo fhamba-fhambanaho vhathu vhanzhi vha wana zwi tshi vha konḓela u pfesesa uri ri ḓo tshila tshoṱhe. Zwenezwo a zwi ri mangadzi, ngauri a huna muthu we a vhuya a tshila tshoṱhe ane a nga ri vhudza zwenezwo zwithu.

Ndi kale vhathu vha phuli dza tshivhi na lufu, vha tshi pfa vhuṱungu na u tambula. Zwenezwo zwi ita uri vhathu vhanzhi vha zwi dzhie hu zwithu zwo ḓoweleaho. Fhedzi zwenezwi zwo fhambana na zwe Musiki washu Yehova Mudzimu a vha tshi ṱoḓa u zwi itela vhathu.

Mudzimu o amba zwi tevhelaho u itela uri thusa uri ri pfesese zwithu zwoṱhe zwe a zwi fulufhedzisa. Malugana na ipfi ḽawe o ri: “A ḽi nga vhuyi fhedzi ngeno hanga; tshaḽo, ḽi ḓo shuma zwi ntakadzaho, ḽi ḓo vuledza zwe nda ḽi rumela zwone.”—Yesaya 55:11.

Bivhilini Yehova u ṱaluswa sa Mudzimu “a sa zwifhi.” (Tito 1:2) Samusi o ri fulufhedzisa zwenezwi zwithu zwoṱhe zwavhuḓi tshifhingani tshi ḓaho, zwi ḓo vha zwavhuḓi uri ri ḓivhudzise uri: Naa zwi a konadzea uri vhathu vha tshile tshoṱhe Paradisoni yo fulufhedziswaho ine ya ḓo vha kha ḽifhasi? Ri fanela u ita mini uri ri vhuyelwe nga mafulufhedziso a Mudzimu? Kha siaṱari ḽi tevhelaho ḽa yeneyi khandiso, ni ḓo wana mafhungo ane a ni thusa u fhindula dzenedzi mbudziso.