Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

Vhumatshelo Haṋu Vhu Zwanḓani Zwaṋu!

Vhumatshelo Haṋu Vhu Zwanḓani Zwaṋu!

NAA NI NGA KONA U KHETHA URI VHUMATSHELO HAṊU VHU ḒO VHA HANI? Vhaṅwe vhathu vha tenda uri vha nga si kone u ḓikhethela nḓila ine vhutshilo havho ha ḓo vha ngayo ngauri ho dzula ho dzudzanywa nḓila ine vhutshilo havho ha ḓo vha ngayo. Musi vha tshi balelwa u swikelela zwipikwa zwavho, vha phetha nga ḽa uri zwo vha zwo tea u vha nga yeneyo nḓila. Vha ri, “Ho vha ho dzula ho dzudzanywa uri ndi si vhuye nda swikelela tshenetsho tshipikwa!”

Vhaṅwe vha kulea nungo nga nṱhani ha uri vha vhona hu si na zwine vha nga ita u itela u iledza u tsikeledzwa nga ḽino shango ḽine ra khou tshila khaḽo. Vha nga kha ḓi vha vho lingedza u ita uri vhutshilo havho vhu vhe khwine, fhedzi zwine vha lingedza u zwi ita zwi a fela mbevha nga nṱhani ha nndwa, vhuvemu, khombo dza mupo na malwadze. Vha ḓivhudzisa uri, ‘Ndi ngani ndi tshi fanela u ḓidina?’

Ndi ngoho uri zwine zwa itea vhutshiloni hashu zwi kwama vhukuma zwithu zwe ra dzudzanya u zwi ita. (Muhuweleli 9:11) Naho zwo ralo, ni nga kona u ḓikhethela zwine zwa ḓo itea tshifhingani tshi ḓaho. Zwi re zwone ndi uri Bivhili i sumbedza uri vhumatshelo haṋu vhu ḓitika nga phetho dzaṋu. Ṱhogomelani zwine ya zwi amba.

Musi Vhaisiraele vho no vha tsini na u dzhena kha Shango ḽo Fulufhedziswaho, Mushe we a vha e murangaphanḓa wa lushaka lwa Isiraele ḽa kale o vha vhudza uri Yehova o ri: “Ndo U nangisa vhutshilo kana lufu, phaṱhutshedzo kana khombo. Nanga-ha vhutshilo, uri U tshile, uri na vhana vhau vha tshile, zwi’ ralo U tshi funa Yehova Mudzimu wau, U tshi thetshelesa zwine a amba, U tshi mu nambatela.”Doiteronomio 30:15, 19, 20.

“Ndo U nangisa vhutshilo kana lufu, phaṱhutshedzo kana khombo. Nanga-ha vhutshilo.”—Doiteronomio 30:19

Mudzimu o vhofholola Vhaisiraele vhupulini ha ngei Egipita nahone a vha fulufhedzisa uri vha ḓo vha na mbofholowo na u ḓiphina nga vhutshilo Shangoni ḽo Fulufhedziswaho. Fhedzi zwenezwo zwo vha zwi sa ḓo itea nga lwa vhuṱolo. U itela u wana dzenedzo phaṱhutshedzo, vho vha vha tshi fanela u ‘nanga vhutshilo.’ Nga nḓila-ḓe? Nga u ‘funa Mudzimu, u thetshelesa zwine a amba na u mu nambatela.’

Nga hu fanaho ṋamusi, ni fanela u ḓidzhiela phetho nahone phetho dzine na ḓo dzi dzhia dzi ḓo kwama nḓila ine vhumatshelo haṋu ha ḓo vha ngayo. Musi ni tshi khetha u funa Mudzimu, u thetshelesa zwine a zwi amba na u mu nambatela, ni ḓo vha ni tshi khou khetha u tshila tshoṱhe paradisoni kha ḽifhasi. Fhedzi zwenezwi zwithu zwi katela mini?

KHETHANI U FUNA MUDZIMU

Lufuno ndi pfaneleo khulwane ya Mudzimu. Muapostola Yohane o ṅwala uri, “Mudzimu ndi lufuno.” (1 Yohane 4:8) Musi Yesu a tshi vhudziswa uri ndi ufhio mulayo muhulwanesa, o ri: “U tea u funa Yehova Mudzimu wau nga mbilu yau yoṱhe na nga zwoṱhe zwine wa vha zwone na nga muhumbulo wau woṱhe.” (Mateo 22:37) U vha na vhushaka ha vhukuma na Yehova Mudzimu a zwi ḓitiki nga uri ri vha ri tshi khou mu ofha kana u mu thetshela nga nṱhani ha uri ri vha ri khou teledza u humbula, fhedzi zwi ḓitika nga uri ri a mu funa. Ndi ngani ri tshi tea u khetha u mu funa?

Nḓila ine Mudzimu a funa ngayo vhathu i fana na nḓila ine vhabebi vha funa ngayo vhana vhavho. Naho vhabebi vha songo fhelela, vha gudisa vhana vhavho, u vha ṱuṱuwedza, u vha tikedza na u vha laya nga nṱhani ha uri vha ṱoḓa vha tshi takala na uri vha bvelele. Fhedzi vhabebi vha ṱoḓa vhana vhavho vha tshi vha itela  mini? Vha ṱoḓa vhana vhavho vha tshi vha funa na u tevhedza zwoṱhe zwe vha vha gudisa uri zwi kone u vha vhuyedza. Zwi tou pfala uri Khotsi ashu wa ṱaḓulu o fhelelaho u ṱoḓa ri tshi mu sumbedza uri ri dzhiela nṱha zwithu zwoṱhe zwe a ri itela zwone.

THETSHELESANI ZWINE A ZWI AMBA

Ri thetshelesa zwine Mudzimu a zwi amba nga u guda. Sa izwi ri sa koni u pfa Ipfi ḽa Mudzimu, ri thetshelesa zwine a zwi amba nga u vhala Ipfi ḽawe Bivhili na u shumisa zwine ra zwi guda khaḽo.—1 Yohane 5:3.

Kha tshiṅwe tshiitea, Yesu o amba zwi tevhelaho u itela u ombedzela nḓila ine zwa vha zwa ndeme ngayo u thetshelesa zwine Mudzimu a zwi amba, o ri: “Muthu ha tshili nga tshinkwa fhedzi, fhedzi u tshila na nga maipfi oṱhe a bvaho mulomoni wa Yehova.” (Mateo 4:4) Samusi zwiḽiwa zwi zwa ndeme kha riṋe, u thetshelesa zwine Mudzimu a zwi amba ndi zwa ndeme u fhira zwiḽiwa. Ndi ngani? Khosi Salomo o amba uri: “Murunzini wa vhuṱali hu nga murunzini wa lupfumo; hone tshihulwane kha vhuṱali ndi uri vhu hanyise muṋe waho.” (Muhuweleli 7:12) Nḓivho na vhuṱali zwi bvaho ha Mudzimu zwi nga ri tsireledza ṋamusi na u ri thusa uri ri dzhie phetho dza vhuṱali dzine dza ḓo ita uri ri tshile tshoṱhe tshifhingani tshi ḓaho.

U MU NAMBATELA

Humbulani nga ha tshifanyiso tsha Yesu tshe ra haseledza nga hatsho kha thero yo fhiraho, he a ri: “Khoro i yaho vhutshiloni ndi tsekene na nḓila i yaho hone ndi ṱhukhu, huno vha i wanaho a si vhanzhi.” (Mateo 7:13, 14) U itela uri ri kone u wana vhutshilo vhu sa fheli, ri fanela u tshimbila na u dzula tsini na muthu ane a ḓivha nḓila i yaho vhutshiloni vhu sa fheli. Nga zwenezwo, ri na tshiitisi tshavhuḓi tsha u dzula tsini na Mudzimu. (Psalme ya 16:8) Ri nga zwi itisa hani?

Ḓuvha na ḓuvha hu vha na zwithu zwinzhi zwine ra tea u zwi ita na zwine ra nga takalela u zwi ita. Zwenezwo zwithu zwi nga ri thithisa lune ra nga sala ri na tshifhinga tshiṱuku tsha u humbula nga ha zwine Mudzimu a ṱoḓa ri tshi zwi ita kana ri si vhe natsho na luthihi. Ndi ngazwo Bivhili i tshi ri humbudza uri: “Dzulani no fhaṱuwa uri ni si tshimbile sa matsilu, fhedzi ni tshimbile sa vhathu vho ṱalifhaho, ni shumise tshifhinga tshaṋu nga vhuṱali, ngauri maḓuvha ndi mavhi.” (Vhaefesa 5:15, 16) Musi ri tshi ita uri vhushaka hashu na Mudzimu vhu ḓe u thoma vhutshiloni hashu, zwenezwo zwi ita uri ri dzule tsini nae.—Mateo 6:33.

PHETHO NDI YAṊU

Naho ni si nga si kone u shandula zwithu zwa tshifhingani tsho fhiraho, fhedzi hu na zwithu zwine na nga kona u zwi ita u itela uri inwi na vhane na vha funa ni kone u vha na vhumatshelo havhuḓi. Bivhili i sumbedza uri Khotsi ashu wa ṱaḓulu ane a vha Yehova Mudzimu, u a ri funa nahone u ri vhudza zwine a ṱoḓa ri tshi zwi ita. Ṱhogomelani zwe muporofita Mixa a zwi amba:

“Hee iwe muthu, wo vhudzwa zwi re zwivhuya. Naa zwine Yehova a zwi ṱoḓa kha iwe ndi mini, há sa vha u ita zwa lukuna, na u londota vhuthu, na u tshimbila wó vuḓa, Ú na Mudzimu wau!”Mixa 6:8.

Naa ni ḓo tenda u rambiwa nga Yehova uri ni tshimbile nae na u wana phaṱhutshedzo dzi sa fheli dze a dzi dzudzanyela vhane vha ṱanganedza u rambiwa ngae? Phetho ndi yaṋu!