Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

Marangaphanḓa

Marangaphanḓa

VHUMATSHELO HO NI FARELA MINI?

Naa no no vhuya na ḓivhudzisa uri vhumatshelo ho ni farela mini na vha muṱa waṋu? Bivhili i ri:

“Vha u ḓo vha vhaṋe vha shango ndi vhavhuya, ndi vhone vha u ḓo dzula khaḽo’ lini na lini.”—Psalme ya 37:29.

Ino thero ya Tshiingamo i ḓo ni thusa u pfesesa zwithu zwavhuḓi zwine Mudzimu a ḓo zwi itela vhathu kha ḽifhasi na zwine inwi na fanela u zwi ita uri ni vhuyelwe nga zwenezwo zwithu.