Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

TSHIINGAMO No. 2 2018 | Vhumatshelo Ho Ni Farela Mini?

VHUMATSHELO HO NI FARELA MINI?

Naa no no vhuya na ḓivhudzisa uri vhumatshelo ho ni farela mini na vha muṱa waṋu? Bivhili i ri:

“Vha u ḓo vha vhaṋe vha shango ndi vhavhuya, ndi vhone vha u ḓo dzula khaḽo’ lini na lini.”—Psalme ya 37:29.

Ino thero ya Tshiingamo i ḓo ni thusa u pfesesa zwithu zwavhuḓi zwine Mudzimu a ḓo zwi itela vhathu kha ḽifhasi na zwine inwi na fanela u zwi ita uri ni vhuyelwe nga zwenezwo zwithu.

 

U Bvumba Zwa Matshelo

Vhathu vho no humbulela zwine zwa ḓo itea miṅwahani minzhi i ḓaho​—⁠vho humbulela zwithu zwi sa fani.

Vhuporofita He Ha Ḓadzea

Zwe zwa dzula zwo ambiwa Bivhilini uri zwi ḓo itea zwo ḓadzea nga ho fhelelaho.

Vhuṱanzi Vhune Ha Khwaṱhisedza Vhuporofita

Luvhondo lwo fhaṱiwaho kale ngei Roma lu tikedza vhuporofita vhune ha vha Bivhilini.

Mafulufhedziso Ane A Ḓo Ḓadzea

Vhunzhi ha vhuporofita vhu re Bivhilini ho no ḓadzea nahone vhuṅwe vhu ambela kha vhumatshelo hashu.

Ni Nga Tshila Tshoṱhe Kha Ḽifhasi

Bivhili i amba nga ha tshipikwa tsha Musiki nga ha vhathu.

Vhumatshelo Haṋu Vhu Zwanḓani Zwaṋu!

Vhaṅwe vhathu vha tenda uri ho dzula ho dzudzanywa nḓila ine vhutshilo havho ha ḓo vha ngayo. Fhedzi naa zwenezwo ndi ngoho?

“Shango Ḽi Ḓo Vha Ifa Ḽa Vho Vuḓaho”

Bivhili i fulufhedzisa uri hu ḓo ḓa tshifhinga tshine u shayea ha khaṱulokwayo na vhuvhi zwa ḓo vha zwi si tsheeho.