Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

TSHIINGAMO No. 2 2017 | Naa Ni Ḓo Ṱanganedza Tshifhiwa Tshihulwanesa Tsha Mudzimu?

NI HUMBULA MINI?

Ndi tshifhio tshifhiwa tshihulwanesa tshe Mudzimu a ri ṋea tshone?

Bivhili i ri: “Mudzimu o funa shango zwihuluhulu a vhuya a kumedza Murwa wawe mubebwa e eṱhe.”Yohane 3:16.

Ino thero ya Tshiingamo i haseledza nga ha nḓila ye Mudzimu a rumela ngayo Yesu kha ḽifhasi uri a ri fele na nḓila ine ra nga sumbedza ngayo u livhuwa tshenetsho tshifhiwa.

 

THERO I RE KHA GWATI

Tshifhiwa Tshi Sa Fani Na Zwiṅwe

Bivhili i ṱalusa tshifhiwa tsha thengo khulu tshine tsha fhaṱutshedza nga vhutshilo vhu sa fheli vhane vha tshi ṱanganedza. Naa hu na tshifhiwa tsha ndeme u fhira tshenetsho?

THERO I RE KHA GWATI

Ndi Ngani Tshifhiwa Tshihulwanesa Tsha Mudzimu Tshi Tsha Ndeme Nga U Rali?

Ndi mini zwine zwa ita uri tshifhiwa tshi vhe tsha ndeme u fhira tshiṅwe? U humbula nga ha zwenezwo zwithu zwi ḓo ri thusa uri ri dzhiele nṱha tshirengululi.

THERO I RE KHA GWATI

Naa Ni Ḓo Livhuwa Tshifhiwa Tshihulwanesa Tsha Mudzimu?

U funa hashu Kristo zwi ri sudzulusela u ita mini?

Naa Vharangaphanḓa Vha Vhakriste A Vho Ngo Fanela U Vha Mbinganoni Na U Ita Zwa Vhudzekani?

Vhuṅwe vhurereli vhu ṱoḓa uri vharangaphanḓa na vhafunzi vha si dzhenele mbingano na u sa ita zwa vhudzekani. Fhedzi Maṅwalo a funza mini nga ha enea mafhungo?

U Ponyoka Vhupulini—Kale Na Zwino

Tshifhingani tsha kale, vhathu vha Mudzimu vho ponyoka vhupulini. Zwi ṱungufhadzaho ndi uri vhathu vhanzhi vha kha ḓi farwa sa dziphuli.

Ḓiphineni Nga Mbuyelo Dza U Ṋea

U ṋea zwi vhuyedza inwi na vhaṅwe. Zwi ita uri ri vhe na vhuthihi na vhukonani. Ni nga vha hani muṋei o takalaho?

Bivhili I Ri Mini?

Bivhili i amba uri “maḓuvhani a vhufhelo” hu ḓo vha “zwifhinga zwi lemelaho zwi konḓaho u sedzana nazwo.” Naa zwenezwi zwi tshimbidzana na maḓuvha ane ra khou tshila khao?

Zwiṅwe Zwi Re Hone Kha Inthanethe

Tshiṱhavhelo Tsha Yesu Ndi ‘Tshirengululi Tsha Vhanzhi’ Nga Nḓila-Ḓe?

Tshiṱhavhelo tshi ri rengulula kha tshivhi nga nḓila-ḓe?