TSHIINGAMO No. 1 2019 | Mudzimu Ndi Nnyi?

Ṱolisisani phindulo dza mbudziso dza rathi dzine dza ḓo ni thusa u sendela tsini na Mudzimu.

Mudzimu Ndi Nnyi?

U ḓivha Mudzimu ndi tshone tshithu tsha u thoma tshine na fanela u tshi ita musi ni tshi ṱoḓa u vha na vhushaka nae. Ni nga zwi ita nga nḓila ḓe?

Dzina Ḽa Mudzimu Ndi Nnyi?

Naa no vha ni tshi zwi ḓivha uri Mudzimu u na dzina ḽine ḽa mu ṱalula?

Mudzimu U Na Pfaneleo Dzifhio?

Ndi dzifhio pfaneleo khulwane dza Mudzimu?

Ndi Mini Zwe Mudzimu A Zwi Ita?

Zwe Mudzimu a zwi ita uri vhathu vha vhe na vhumatshelo havhuḓi zwi nga ni mangadza.

Ndi Mini Zwine Mudzimu A Ḓo Zwi Ita?

Gudani nga ha vhuimo vhune ha ḓo vha hone nga fhasi ha muvhuso wa Mudzimu.

U Ḓivha Mudzimu Zwi Nga Ni Vhuyedza Hani?

Ndi phaṱhutshedzo dzifhio dzine dza ḓo waniwa nga vhane vha ṱahulela u vha na vhukonani ha tsini-tsini na Mudzimu?

Ni Nga Vha Na Vhushaka Ha Tsini Na Mudzimu

Ṱhogomelani nḓila nṋa dzine dza nga ni thusa u sendela tsini na Mudzimu.