Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

Naa Vhulivhisi Vhu Re Bivhilini Vhu Kha Ḓi Vha Ha Ndeme?

Naa Vhulivhisi Vhu Re Bivhilini Vhu Kha Ḓi Vha Ha Ndeme?

VHAṄWE VHA RI HAI. Muṅwe dokotela o vhambedza u shumisa vhulivhisi vhu re Bivhilini na u funza thero ya khemisitiri hu tshi shumiswa bugu yo ṅwalwaho nga vho-1920. Muthu a sa ṱhonifhi Bivhili a nga vhudzisa arali ni tshi nga shumisa bugu ya kale ya khomphyutha u ni thusa u shumisa khomphyutha ntswa. Nga maṅwe maipfi, vhaṅwe vha vhona Bivhili i bugu ya kale i si na mushumo.

Ndi ngani hu tshi nga vha na muthu ane a nga shumisa yeneyi bugu ya kale-kale musalauno, hune ha shumiswa zwithu zwa tshizwino-zwino? Website nnzhi na zwishumiswa zwa vhudavhidzani zwi dzula zwi tshi khou vusuluswa u itela u ri ṋea nyeletshedzo na vhulivhisi ha tshizwino-zwino. Nyeletshedzo dzi re kha mbekanyamushumo dza thelevishini dzi bva kha vhaḓivhi vha mihumbulo ya vhathu, vhaḓivhi vha zwa matshilele na vhaṅwali. Nahone fhethu hune ha rengiswa hone dzibugu hu na bugu nnzhi dzine dza thusa vhathu nahone zwenezwo zwi ita uri ḽeneḽo bindu ḽi wane tshelede nnzhi.

Ndi ngani ri tshi fanela u ṱoḓa vhulivhisi Bivhilini ye ya ṅwalwa miṅwahani i ṱoḓaho u vha 2 000 yo fhiraho, ngeno hu na vhulivhisi vhunzhi ha tshizwino-zwino vhune ha nga ri thusa? Naa vhathu vha sa ṱhonifhiho Bivhili vha nga vha vha tshi khou amba ngoho musi vha tshi amba uri u ṱoḓa vhulivhisi kha yeneyo bugu ya kale zwi fana na u shumisa bugu ya thero ya khemisitiri kana bugu ya khomphuyutha yo fhelelwaho nga tshifhinga? Ngoho ndi ya uri eneo mahumbulele o khakhea. Saintsi na thekinolodzhi zwi a shanduka nga u ya ha tshifhinga, fhedzi naa zwithu zwa ndeme zwine vhathu vha zwi shaya zwi a shanduka? Vhathu vha kha ḓi ṱoḓa u ḓivha uri vha khou tshilela mini, vha ṱoḓa u takala na u tsireledzea, u vha na vhushaka havhuḓi na miṱa yavho na u vha na vhushaka havhuḓi na vhaṅwe.

Naho Bivhili i ya kale, i amba nga ha zwenezwi zwithu zwine vhathu vha zwi shaya u katela na zwiṅwe zwinzhi. Yo hevhedzwa nga Musiki washu. I a ri livhisa kha masia oṱhe a vhutshilo na u ri gudisa nḓila ine ra nga sedzana ngayo na vhuleme vhuṅwe na vhuṅwe. (2 Timotheo 3:16, 17) Zwiṅwe hafhu, i na nyeletshedzo i sa fhelelwi nga tshifhinga! Bivhili i ri: “Ipfi ḽa Mudzimu ḽi a tshila.”​—Vhaheberu 4:12.

Naa zwine Bivhili ya zwi amba ndi ngoho? Naa yo fhelelwa nga tshifhinga kana i kha ḓi vha ya ndeme nahone i kha ḓi shuma musalauno? Tshipikwa tshihulwane tsha ino thero yo khetheaho ya magazini wa Tshiingamo, ndi u ni thusa u wana phindulo dza dzenedzi mbudziso.