Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

TSHIINGAMO No. 1 2018 | Naa Bivhili I Kha Ḓi Vha Ya Ndeme?

NAA BIVHILI I KHA ḒI VHA YA NDEME?

Samusi ano maḓuvha thekinolodzhi i tshi ita uri ri kone u wana mafhungo manzhi, naa Bivhili i kha ḓi vha ya ndeme? Bivhili i ri:

“Maṅwalo oṱhe o hevhedzwa nga Mudzimu nahone a a vhuyedza.”​—2 Timotheo 3:16.

Ino thero ya Tshiingamo i sumbedza uri Bivhili i nga ri livhisa kha zwithu zwoṱhe vhutshiloni.

 

Naa Vhulivhisi Vhu Re Bivhilini Vhu Kha Ḓi Vha Ha Ndeme?

Samusi ri tshi nga wana mafhungo manzhi ane a nga ri thusa ṋamusi, ndi ngani ri tshi fanela u ṱoḓa thuso kha bugu ya kale-kale yo ṅwalwaho miṅwahani i ṱoḓaho u vha 2 000 yo fhiraho?

Zwine Bivhili Ya Zwi Funza​Ndi Vhuṱali Vhu Sa Fhelelwi Nga Tshifhinga

Bivhili a yo ngo fhelelwa nga tshifhinga na luthihi, zwine ya zwi ya zwi funza ndi zwa ndeme na milayo yayo zwi a shuma nahone a zwo ngo fhelelwa nga tshifhinga.

Naa Yo Fhelelwa Nga Tshifhinga Kana I Kha Ḓi Shuma?

Bivhili a si bugu ya saintsi, fhedzi I na zwithu zwine ya zwi amba nga ha saintsi zwine zwa nga ni mangadza.

1 I Ri Thusa U Iledza Thaidzo

Ṱhogomelani nḓila ye vhuṱali vhu bvaho ha Mudzimu ha thusa ngayo vhathu u kunda thaidzo khulwane vhutshiloni.

2 I Ri Thusa U Tandulula Thaidzo

Bivhili i nga ri thusa u tandulula thaidzo dzine dza vhonala dzi tshi konḓa u tandululea na dzine dza nga vha hone lwa tshifhinga tshilapfu.

3 I Ri Thusa U Konḓelela Thaidzo

Hu pfi mini nga thaidzo dzine ra si kone u dzi iledza kana u dzi tandulula, dzi ngaho vhulwadze vhu sa fholi kana lufu?

Bivhili Na Vhumatshelo Haṋu

Ipfi ḽa Mudzimu ḽi nga ri thusa u vhona zwithu zwine zwa vha phanḓa hashu nga u ṱavhanya​—thaidzo dzine roṱhe ra sedzana nadzo ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe kha ḽino shango. Fhedzi Bivhili i ita zwo engedzeaho. I dovha ya ri thusa u vhona zwithu zwa tshifhingani tshi ḓaho.

Ni Humbula Mini?

Ṱhogomelani zwine vhaṅwe vha zwi tenda na zwine Bivhili ya zwi funza nga ha yeneyi mbudziso.