Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 THERO I RE KHA GWATI | U WANA ZWO ENGEDZEAHO NGA U VHALA BIVHILI

Ndi Mini Zwine Zwa Ḓo Ita Uri I Takadze?

Ndi Mini Zwine Zwa Ḓo Ita Uri I Takadze?

Naa i a bora? Kana i a homolosa? Ni ḓipfa hani nga u vhala Bivhili? Kanzhi zwi bva kha nḓila ine na i vhala ngayo. Kha ri vhone zwine na nga zwi ita uri ni takalele u vhala Bivhili nga ho engedzeaho.

Khethani Bivhili yo ṱalutshedzelwaho nga luambo lune na lu pfesesa. Kanzhi ni nga si takalele u vhala Bivhili arali ni tshi shumisa Bivhili ine ya vha na maipfi manzhi a konḓaho kana ine ya shumisa maipfi a kale ni sa a ḓivhiho. Shumisani Bivhili ya luambo lune na lu pfesesa nga hu leluwaho na lune lwa kwama mbilu yaṋu. Naho zwo ralo, yeneyo Bivhili i fanela u vha yo ṱalutshedzelwa nga vhulondi na nga nḓila yo teaho. *

Shumisani thekinolodzhi ya musalauno. Musalauno, Bivhili i dovha ya wanala kha zwishumiswa zwa thekinolodzhi. Ni nga vhala dziṅwe Bivhili kha Inthanethe kana na kopa kha khomphyutha, thebulethe kana luṱingo. Zwiṅwe zwishumiswa zwa thekinolodzhi zwi na zwithu zwine zwa ni tendela u sedza dziṅwe ndimana dza Bivhili dzi ambaho nga thero ine na khou i vhala kana u vhambedza ṱhalutshedzelo dza Bivhili dzo fhamba-fhambanaho. Ni nga dovha na wana Bivhili yo rekhodiwaho arali ni tshi takalela u i thetshelesa nṱhani ha u i vhala. Vhathu vhanzhi vha takalela u thetshelesa musi vha tshi khou tshimbila nga zwiendedzi zwa vhomuthumunzhi, vha tshi khou ita mishumo ya hayani kana vha tshi khou ita miṅwe mishumo. Zwi nga vha zwavhuḓi uri ni shumise nḓila ine na i takalela.

Shumisani zwishumiswa zwa u guda Bivhili. Zwishumiswa zwa u guda Bivhili zwi nga ni thusa u wana  zwo engedzeaho kha zwine na khou zwi vhala. Hu na mimapa ya mashango o bulwaho Bivhilini ine ya ḓo ni thusa u vhona fhethu he na vhala nga haho na u vhona zwiitea nga nḓila yo teaho. Thero dzi ngaho uno magazini une na khou u vhala kana dzi re kha “Pfunzo dza Bivhili” dzi wanalaho kha website ya jw.org/ve, dzi nga ni thusa u ḓivha nga vhuḓalo zwine zwipiḓa zwinzhi zwa Bivhili zwa amba zwone.

Vhalani nga nḓila dzo fhamba-fhambanaho. Arali u vhala Bivhili u bva mathomoni u swika magumo zwi tshi ni kula nungo, zwi nga vha zwavhuḓi u thoma nga u vhala tshipiḓa tshine na tshi takalela. Arali ni tshi ṱoḓa u ḓivha nga ha vhathu vha re na bvumo Bivhilini, ni nga lingedza u vhala ndimana dzine dza amba nga ha vhenevho vhabvumbedzwa. Dziṅwe dza dzenedzo tsumbo dzi wanala kha Bogisi ḽine ḽa vha na tshiṱoho tshine tsha ri, “ Fukulani Zwi Re Bivhilini Nga U Ḓivha Vhathu Vhayo.” Kana khamusi ni nga vhala Bivhili u ya nga thero kana u ya nga mutevhe wa zwiitea zwe zwa vha hone. Zwi nga vha zwavhuḓi uri ni lingedze u shumisa dziṅwe dza dzenedzo nḓila.

^ phar. 4 Vhanzhi vha wana uri Bivhili ya New World Translation of the Holy Scriptures i a pfesesea nahone i a vhalea nga hu leluwaho. Yeneyo Bivhili yo gandiswaho nga Ṱhanzi dza Yehova i wanala nga nyambo dzi fhiraho 130. Ni nga i kopa kha website ya jw.org kana na i kopa kha JW Library app. Kana arali ni tshi zwi takalela, Ṱhanzi dza Yehova dzi nga ni ḓisela kopi hayani.