Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 THERO I RE KHA GWATI | U WANA ZWO ENGEDZEAHO NGA U VHALA BIVHILI

Bivhili I Nga Khwinisa Hani Vhutshilo Hanga?

Bivhili I Nga Khwinisa Hani Vhutshilo Hanga?

Bivhili a si bugu zwayo. I na nyeletshedzo dzi bvaho ha Musiki washu. (2 Timotheo 3:16) Mulaedza wayo u nga ri ṱuṱuwedza vhukuma. Bivhili i ri: “Ipfi ḽa Mudzimu ḽi a tshila nahone ḽi na maanḓa.” (Vhaheberu 4:12) I na maanḓa a u khwinisa vhutshilo hashu nga nḓila mbili—i ri ṋea vhulivhisi ha nḓila ine ra fanela u tshila ngayo ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe nahone i ri thusa u ḓivha Mudzimu na mafulufhedziso awe.—1 Timotheo 4:8; Yakobo 4:8.

U khwinisa vhutshilo haṋu zwino. Bivhili i nga thusa kha mafhungo a muthu nga eṱhe. I ṋea nyeletshedzo i shumaho nga ha zwi tevhelaho.

Vhavhingani vhane vha kha ḓi vha vhaswa vha ngei Asia vha dzhiela nṱha vhukuma nyeletshedzo i bvaho Bivhilini. U fana na vhavhingani vhanzhi vhane vha kha ḓi tou bva u vhingana, vha wana zwi tshi konḓa u ḓowelana na vhafarisi vhavho na u vha na nyambedzano tshifhinga tshoṱhe. Fhedzi vho thoma u shumisa zwe vha zwi guda Bivhilini. Ho vha na mvelelo dzifhio? Muṅwe munna ane a pfi Vicent, o ri: “Zwe nda zwi guda Bivhilini zwo nthusa u sedzana na khaedu nga nḓila ya lufuno mbinganoni yashu. U tshila u tendelana na Bivhili zwo ita uri ri takale.” Mufumakadzi wawe Annalou, o ri: “U vhala nga ha tsumbo dzi re Bivhilini zwo ri thusa. Zwino ndo takala, u fushea mbinganoni yashu nahone ri na zwipikwa vhutshiloni.”

U ḓivha Mudzimu. Vicent o dovha a ri: “U vhala Bivhili zwi ita uri ndi ḓipfe ndi tsini vhukuma na Yehova u fhira naho hu lini.” Vicent u livhisa ṱhogomelo kha zwithu zwa ndeme—u amba uri Bivhili i nga ni thusa u vha na vhushaka na Mudzimu. Musi ni tshi ita nga u ralo, ni ḓo vhuyelwa vhukuma nga nyeletshedzo ya Mudzimu nahone ni ḓo mu ḓivha sa khonani. Bivhili i amba nga ha zwidodombedzwa zwa vhumatshelo na tshifhinga tshine na ḓo takalela “vhutshilo ha vhukuma” ha tshoṱhe. (1 Timotheo 6:19) Hezwi ndi zwithu zwo ṅwalwaho Bivhilini fhedzi.

Arali na dzula ni tshi vhala Bivhili, na inwi ni nga kona u khwinisa vhutshilo haṋu zwino na u ḓivha Mudzimu. Naho zwo ralo, musi ni tshi vhala Bivhili, khamusi ni nga vha na mbudziso nnzhi. Nahone musi ni tshi ita nga u ralo, humbulani nga ha tsumbo yavhuḓi ya munna wa Muetiopia we a tshila miṅwahani ya 2 000 yo fhiraho. O vha e na mbudziso nnzhi nga ha Bivhili. Musi a tshi vhudziswa arali a tshi pfesesa zwe a vha a tshi khou zwi vhala, o ri: “Ndi nga zwi pfesesa hani arali hu si na muthu ane a nga mpfunza?” * Nga zwenezwo, o tenda u thuswa nga mugudisi wa Bivhili we a vha a tshi pfi Filipo we a vha e mufunziwa wa Yesu. (Mishumo 8:30, 31, 34) Arali ni tshi ṱoḓa u ḓivha zwo engedzeaho nga ha Bivhili, ri ni ramba uri ni ite khumbelo kha website yashu ya www.jw.org/ve kana ni ṅwalele kha ḓiresi yo ṅwalwaho kha uno magazini. Ni nga dovha na amba na Ṱhanzi dza Yehova dza hune na dzula hone kana na ya Holoni ya Muvhuso ya hune na dzula hone. Zwi nga vha zwavhuḓi arali na vhala Bivhili yaṋu ṋamusi nahone ni i tendele i tshi ni livhisa uri ni vhe na vhumatshelo havhuḓi.

Arali ni tshi vhilaedziswa nga uri ni nga fulufhela hani nga ho fhelelaho Bivhili, ri humbela uri ni sedze vidio pfufhi How Can We Be Sure the Bible Is True? Dalelani jw.org, puṱedzani search nahone ni ṅwale tshiṱoho.

^ phar. 8 U itela u wana nyeletshedzo dzi shumaho dza Bivhili, dalelani website yashu ya jw.org/ve. Sedzani tshiṱoho PFUNZO DZA BIVHILI > MBUDZISO DZA BIVHILI DZO FHINDULWA.

^ phar. 11 Dovhani ni sedze thero kha uno magazini ine ya ri “Naa Ndi U Sa Pfesesa Huṱuku?”