Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

TSHIINGAMO No. 1 2017 | U Wana Zwo Engedzeaho Nga U Vhala Bivhili

NI HUMBULA MINI?

Naa Bivhili yo fhelelwa nga tshifhinga misini yashu?Kana naa i kha ḓi vha ya ndeme? Bivhili i ri: “Maṅwalo oṱhe o hevhedzwa nga Mudzimu nahone a a vhuyedza.”2 Timotheo 3:16, 17.

Ino thero ya Tshiingamo i haseledza nga ha tsumbo dzi shumaho dzi re Bivhilini nahone i ṋea nyeletshedzo nga ha nḓila ine na nga vhuyelwa ngayo nga u vhala Bivhili.

 

THERO I RE KHA GWATI

Ndi Ngani Ri Tshi Fanela U Guda Bivhili?

Vhathu vhanzhi vha nga vhuyelwa hani nga u vhala Bivhili?

THERO I RE KHA GWATI

Ndi Nga Thoma Hani U Vhala Bivhili?

Nyeletshedzo ṱhanu dzi ḓo ni thusa u vhala Bivhili nga nḓila i leluwaho nahone ni ḓo i takalela.

THERO I RE KHA GWATI

Ndi Mini Zwine Zwa Ḓo Ita Uri I Takadze?

Ṱhalutshedzelo, thekinolodzhi, zwishumiswa zwa u guda Bivhili na dziṅwe nḓila, zwi nga ita uri u guda Bivhili zwi takadze nga ho engedzeaho.

THERO I RE KHA GWATI

Bivhili I Nga Khwinisa Hani Vhutshilo Hanga?

Yeneyi bugu yo ṅwalwaho kale i na nyeletshedzo i shumaho.

BIVHILI I SHANDULA VHUTSHILO

Ndo Vha Ndi Sa Ṱoḓi U Fa!

Yvonne Quarrie o vhuya a ḓivhudzisa uri, “Ndi ngani ndi tshi khou tshila?” Phindulo yo shandula vhutshilo hawe.

EDZISANI LUTENDO LWAVHO

“O Takadza Nga Maanḓa Mudzimu”

Arali ni tshi ṱunḓela muṱa kana ni tshi kundelwa u imela zwo lugaho, ni nga guda kha lutendo lwa Henoxe

Naa Ndi U Sa Pfesesa Huṱuku?

Bivhili ndi ya ndeme vhukuma nahone i fanela u pfeseswa. Ni nga i pfesesa hani?

Bivhili I Ri Mini?

Bivhili i ri vhudza nga ha zwine zwa ita uri hu vhe na tshengelo na uri i ḓo fhela lini.

Zwiṅwe Zwi Re Hone Kha Inthanethe

Naa Bivhili I A Ḓihanedza?

Ṱolisisani zwithu zwine zwa vhonala zwi tshi hanedzana Bivhilini nahone ni sedze nḓila dzine na nga dzi shumisa u itela u pfesesa zwavhuḓi.