Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

Eric na Amy

Vho Ḓikumedza Nga U Ḓifunela—Ngei Ghana

Vho Ḓikumedza Nga U Ḓifunela—Ngei Ghana

NAA hu na muthu ane na mu ḓivha we a pfulutshela kha shango hune ha vha na ṱhoḓea ya vhahuweleli vha Muvhuso? Kanzhi ri amba uri Ṱhanzi dzo raloho dzi a ṱoḓea vhukuma. Naa no no vhuya na ḓivhudzisa uri: ‘Ndi mini zwe zwa vha ṱuṱuwedza u shuma kha maṅwe mashango? Vha ḓilugiselela hani wonoyu mushumo? Naa ndi nga kona u shela mulenzhe khawo?’ Ri nga kona u wana phindulo dza dzenedzo mbudziso nga u amba na vhenevho vhahashu. Kha ri pfe zwe vhaṅwe vha zwi amba.

VHA ṰUṰUWEDZWA NGA MINI?

Ndi mini zwe zwa ita uri ni humbule nga ha u pfulutshela hune ha vha na ṱhoḓea? Amy, ane a vha miṅwahani ya vhu-30, a bvaho Amerika. O ri: “Lwa miṅwaha minzhi, ndo vha ndi tshi humbula nga ha u pfulutshela kha ḽiṅwe shango, fhedzi zwo vha zwi tshi vhonala u nga ndi nga si kone u zwi swikelela.” Ndi mini zwe zwa shandula mavhonele awe? O dovha a ri: “Nga 2004, vhavhingani vhane vha shuma ngei Belize vho humbela uri ndi vha dalele nahone ndi vule navho nḓila ṅwedzi muthihi fhedzi. Ndo ita zwenezwo nahone nda zwi takalela. Nga murahu ha ṅwaha ndo pfulutshela Ghana u itela u shuma sa muvulanḓila.”

Aaron na Stephanie

Nga murahu ha miṅwaha, Stephanie a re miṅwahani ya vhu-20, ane na ene a bva Amerika, o humbulisisa nga ha vhuimo hawe nahone a ri: ‘Ndi na mutakalo wavhuḓi nahone a thi na vhuḓifhinduleli ha muṱa. Ndi nga itela Yehova zwo engedzeaho u fhira zwine nda khou zwi ita zwino.’ Honoho u ḓiṱolisa ho mu ṱuṱuwedza uri a pfulutshele Ghana uri a ite zwo engedzeaho vhuḓinḓani. Filip na Ida, vhane vha vha vhavhingani vha vhavulanḓila vha bvaho Denmark, ndi kale vhe na lutamo lwa u pfulutshela hune ha vha na ṱhoḓea khulwane. Vho lingedza u wana nḓila dza u swikelela tshipikwa tshavho. Filip o ri: “Musi hu tshi vha na tshibuli zwo vha zwi tshi tou nga Yehova u khou ri vhudza uri: ‘Kandelani phanḓa!’” Nga 2008 vho pfulutshela Ghana nahone vha shuma miṅwaha i fhiraho miraru.

Brook na Hans

 Hans na Brook, vhavhingani vha re miṅwahani ya vhu-30, vha khou vula nḓila Amerika. Nga 2005 vho thusa musi ho vha na khombo ya Ḓumbumazwikule ḽine ḽa pfi Katrina. Nga murahu, vho humbela u thusa kha mishumo ya u fhaṱa kha maṅwe mashango, fhedzi a vho ngo rambiwa. Hans o ri: “Musi ri buthanoni ro pfa nyambo ye khayo ha ambiwa uri Khosi Davida ho ngo tendelwa u fhaṱa thembele nahone o zwi ṱanganedza, nga zwenezwo a shandula tshipikwa tshawe. Zwenezwo zwo ri thusa u vhona uri a zwo ngo khakhea u shandula zwipikwa tshumeloni ya Yehova.” (1 Koron. 17:1-4, 11, 12; 22:5-11) Brook o dovha a ri: “Yehova o vha a tshi ṱoḓa uri ri tovhole tshiṅwe tshipikwa.”

Musi Hans na Brook vha tshi pfa tshenzhelo dzi ṱuṱuwedzaho kha khonani dzavho dzi shumaho kha maṅwe mashango, vho ṱuṱuwedzea u ya u vula nḓila kha maṅwe mashango. Nga 2012, vho ya Ghana nahone vha shuma miṅwedzi miṋa vha tshi khou thusa tshivhidzo tsha luambo lwa zwanḓa. Naho vho vha vha tshi fanela u humela Amerika, u shuma havho Ghana zwo ita uri vha vhe na lutamo lwo engedzeaho lwa u vhea Muvhuso u thoma vhutshiloni havho. Nga murahu, vho thusa musi hu tshi khou fhaṱwa ofisi ya davhi ya Micronesia.

U DZHIA VHUKANDO HA U SWIKELELA ZWIPIKWA ZWAVHO

No ḓilugisela hani u ya u shuma hune ha vha na ṱhoḓea khulwane? Stephanie o ri: “Ndo ita ṱhoḓisiso kha thero dza Tshiingamo dzi ambaho nga ha u shuma hune ha vha na ṱhoḓea khulwane. * Ndo dovha nda amba na vhahulwane vha tshivhidzo, mulavhelesi wa ḽiisela na mufumakadzi wawe nga ha lutamo lwanga lwa u shuma kha maṅwe mashango. Zwihulu-hulu ndo vha ndi tshi amba nga ha zwipikwa zwanga musi ndi tshi khou amba na Yehova nga thabelo.” Naho zwo ralo, Stephanie o leludza vhutshilo hawe, zwe zwa ita uri a kone u ḓivhetshela tshelede ine a ḓo ḓiṱhogomela ngayo musi a tshi khou shuma kha maṅwe mashango.

 Hans o ri: “Ro rabela Yehova uri a ri livhise ngauri ro vha ri tshi ṱoḓa u ya hune a ri livhisa hone. Kha thabelo yashu, ro dovha ra katela ḓuvha ḽine ra ḓo thoma ngaḽo.” Vhenevho vhavhingani vho rumela marifhi kha ofisi nṋa dza davhi. Musi vha tshi wana thendelo i bvaho kha ofisi ya ngei Ghana, vho ya henengei vhe na tshipikwa tsha u dzula miṅwedzi mivhili. Hans o ri: “Ro ḓiphina vhukuma nga u shuma na tshivhidzo nahone ra dzhia phetho ya u dzula tshifhinga tsho engedzeaho.”

Adria na George

George na Adria, vha re miṅwahani ya vhu-30 vha bvaho Canada, vho dzula vha tshi humbula uri Yehova u fhaṱutshedza phetho dzavhuḓi. Nga zwenezwo, vho dzhia vhukando u itela u swikelela tshipikwa tshavho. Vho amba na muṅwe wahashu we a vha a tshi shuma fhethu hune ha vha na ṱhoḓea ngei Ghana nahone vha mu vhudzisa mbudziso nnzhi. Vho dovha vha ṅwalela davhi ḽa ngei Canada na ḽa ngei Ghana. Adria o ri: “Nahone ro sedza dziṅwe nḓila dzine ra nga leludza ngadzo vhutshilo hashu u fhira nḓila ye ra ita ngayo mathomoni.” Dzenedzo phetho dzo ita uri vha pfulutshele Ghana nga 2004.

U SEDZANA NA KHAEDU

Ndi khaedu dzifhio dze na sedzana nadzo musi no no pfulutshela kha ḽiṅwe shango nahone no dzi kunda hani? Amy o vha a tshi ṱuvha hayani. O ri: “Zwithu zwo vha zwi sa fani na zwe nda vha ndo zwi ḓowela.” Ndi mini zwe zwa mu thusa? O dovha a ri: “Musi muṱa wa hashu u tshi nthwela luṱingo u tshi mmbudza nḓila ine wa dzhiela ngayo nṱha mushumo wanga, zwo nthusa uri ndi dzule ndi tshi humbula zwiitisi zwa u pfuluwa. Nṋe na muṱa wa hashu ro thoma u davhidzana nga zwishumiswa zwa Inthanethe. Ngauri ro vha ri tshi vho  kona u davhidzana ri tshi khou vhonana, muṱa wa hashu wo vha wo no vha tsini na nṋe.” Amy o amba uri u konana na wahashu ane a vha na tshenzhelo, zwo mu thusa uri a ḓivhe mikhuvha ya henefho yo fhamba-fhambanaho. Amy o dovha a ri: “Khonani yanga o vha muthu ane nda ḓitika ngae nahone ndo vha ndi tshi humbela thuso musi ndi sa pfesesi nḓila ine vhathu vha ita ngayo zwithu. Nga thuso yawe, ndo guda zwine nda fanela u zwi ita na zwine nda fanela u zwi iledza nahone zwo nthusa uri ndi takale vhuḓinḓani.”

George na Adria vho amba uri musi vha tshi pfulutshela Ghana lwa u tou thoma, vho pfa u nga vha khou tshila tshifhingani tsha kale. Adria o ri: “Nṱhani ha u kuvha nga mutshini ro kuvhela kha mabakete. U bika zwo vha zwi tshi dzhia tshifhinga tshilapfu, u fhira tshifhinga tshee ra vha ro tshi ḓowela. Fhedzi nga murahu ha tshifhinga, ro thoma u ḓowela vhuimo hashu vhu konḓaho.” Brook o ri: “Hu sa londwi thaidzo dzine ra ṱangana nadzo sa vhavulanḓila, ri tshila vhutshilo vhu fushaho. Musi ri tshi humbula nga ha zwoṱhe zwe ra zwi tshenzhela, ri a fhufhuma nga dakalo.”

VHUḒINḒA VHU A VHUYEDZA

Ndi ngani ni tshi ṱuṱuwedza vhaṅwe uri vha dzhenelele yeneyo tshumelo? Stephanie o ri: “Zwi a takadza u huwelela fhethu hune ha vha na vhathu vho ḓiimiselaho u guda ngoho lune vha ṱoḓa u guda na inwi Bivhili ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe. U shuma hune ha vha na ṱhoḓea khulwane ndi yone phetho ya khwine ye nda vhuya nda i dzhia.” Nga 2014, Stephanie o vhingana na Aaron nahone zwino vha khou shuma ofisini ya davhi ḽa Ghana.

Christine, ane a vha muvulanḓila wa Dzheremane a re miṅwahani ya vhu-30 o ri: “Ndi tshenzhelo yavhuḓi vhukuma.” Christine o shuma Bolivia musi a sa athu u pfulutshela Ghana. O dovha a ri: “U vha kule na muṱa wa hashu zwo ita uri ndi ṱoḓe thuso ya Yehova. O vha wa vhukuma kha nṋe u fhira naho hu lini. Ndo dovha nda tshenzhela vhuthihi vhu re hone vhukati ha vhathu vha Yehova. Yeneyi tshumelo yo ita uri ndi fushee vhutshiloni.” Christine u kha ḓi tou u bva u vhingana na Gideon nahone vhoṱhe vha khou bvela phanḓa vha tshi shuma ngei Ghana.

Christine na Gideon

Filip na Ida vha ri vhudza zwe vha zwi ita u itela u thusa vhagudiswa vha Bivhili uri vha ite mvelaphanḓa. Filip o ri: “Ro vha ri na vhagudiswa vha Bivhili vha fhiraho 15, fhedzi ro vha fhungudza ra sala na vha fumi u itela uri ri kone u vha gudisa zwavhuḓi.” Naa vhenevho vhagudiswa vho vhuyelwa? Filip o dovha a ri: “Ndo guda na muṅwe muṱhannga ane a pfi Michael. O vha a tshi guda ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe na u lugiselela zwavhuḓi zwe zwa ita uri ri fhedze u guda bugu Bivhili i funza mini nga ṅwedzi muthihi. Nga murahu ha zwenezwo, Michael o vha muhuweleli a songo lovhedzwaho. Nga ḓuvha ḽawe ḽa u thoma vhuḓinḓani, o nkhumbela uri ndi mu thuse nga pfunzo dzawe dza Bivhili. Ndo mangadzwa nga zwenezwo. Michael o mmbudza uri o wana vhagudiswa vhararu vha Bivhili nahone o vha a tshi ṱoḓa uri ndi mu thuse u vha gudisa.” Hu na ṱhoḓea khulwane ya vhagudisi lune zwa ita uri na vhagudiswa vha Bivhili vha vhe vhagudisi.

Ida na Filip

Amy o amba zwi tevhelaho nga ha nḓila ye a ṱavhanya u ḓivha ngayo uri hu na ṱhoḓea khulwane: “Musi ri tshi tou swika Ghana, ro huwelela muvhunduni muṱuku nahone ra ṱoḓa vhathu vha luambo lwa zwanḓa. Ro wana vhathu vha malo kha wonoyo muvhundu.” Nga u ya ha tshifhinga, Amy o vhingana na Eric nahone zwino vha khou shuma vhoṱhe sa vhavulanḓila vho khetheaho. Vha tikedza tshivhidzo tsha luambo lwa zwanḓa u itela u thusa vhahuweleli vha fhiraho 300 na vhane vha takalela kha ḽeneḽo shango. U shuma Ghana zwo ita uri George na Adria, vha tshenzhele mushumo wa vhurumiwa. Vho vha vho takala vhukuma musi vha tshi rambiwa kilasini ya vhu-126 ya Tshikolo tsha Gilead. Zwino vha khou shuma sa vharumiwa Mozambique.

U ṰUṰUWEDZWA NGA LUFUNO

Zwi a takadza u vhona vhathu vhanzhi vha bvaho kha maṅwe mashango vha tshi khou shuma nga nungo dzoṱhe na vhahashu vha henefho u itela u kaṋa. (Yoh. 4:35) Nga u tou angaredza, vhege iṅwe na iṅwe hu lovhedzwa vhathu vha ṱoḓaho u vha 120 ngei Ghana. U fana na vhathu vha 17 vhe vha pfulutshela Ghana, vhahuweleli vhanzhi u mona na shango vho “phalala vha tshi zwi funa” nge vha ṱuṱuwedzwa nga u funa Yehova. Vha shuma fhethu hune ha vha na ṱhoḓea khulwane ya vhahuweleli vha Muvhuso. Yehova u ḓirwa khana nga vhenevho vhashumi vha biko.—Ps. 110:3; Mir. 27:11.

^ phar. 9 Sa tsumbo, sedzani thero dzine dza ri: “Naa Ni Nga Shuma Hu Re Na Ṱhoḓea Khulwane Ya Vhahuweleli Vha Muvhuso?” na “Naa Ni Nga Wela Makedonia?”—Kha Tshiingamo tsha ḽa 15 April na tsha ḽa 15 December, 2009.