Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

Ndi Zwifhio Zwine Zwa Funwa Nga Mudzimu?

Ndi Zwifhio Zwine Zwa Funwa Nga Mudzimu?

Mudzimu u ṱoḓa uri ri tshile nga mulalo na dakalo nga hu sa fheli paradisoni kha ḽifhasi!

Naho zwo ralo, ni nga ḓivhudzisa uri: ‘Zwenezwo zwi nga konadzea hani?’ Bivhili i amba uri Muvhuso wa Mudzimu u ḓo ita uri zwi konadzee, nahone Mudzimu u ṱoḓa uri vhathu vhoṱhe vha gude nga ha wonoyo Muvhuso na ndivho yawe nga ha riṋe.—Psalme ya 37:11, 29; Yesaya 9:6.

Mudzimu u ṱoḓa uri ri vhuyelwe.

U fana na khotsi ane a tamela vhana vhawe zwivhuya, Khotsi ashu wa ṱaḓulu u tama uri ri ḓiphine nga dakalo nga hu sa fheli. (Yesaya 48:17, 18) O fulufhedzisa uri “ane a ita zwiné Khotsi a zwi funa u ḓi dzula e hone na lini na lini.”—1 Yohane 2:17.

Mudzimu u ṱoḓa uri ri tshimbile nḓilani dzawe.

Bivhili i amba uri Musiki washu u ṱoḓa u ‘ri funza nḓila dzawe’ u itela uri ri “tshimbile kha gondo ḽawe.” (Yesaya 2:2, 3) O dzudzanya vhathu “vha dzina ḽawe” uri vha vhudze vhaṅwe nga ha zwine a zwi funa ḽifhasini ḽoṱhe.—Mishumo 15:14.

Mudzimu u ṱoḓa uri ri mu gwadamele nga vhuthihi.

Vhurabeli ho kunaho ha Yehova vhu ṱanganya vhathu nga lufuno lwa vhukuma nṱhani ha u vha fhambanya. (Yohane 13:35) Ndi vhafhio ṋamusi vhane vha khou funza vhanna na vhafumakadzi fhethu hoṱhe uri vha shumele Mudzimu nga vhuthihi? Ri ni humbela uri ni wane phindulo nga u vhala yeneyi bugwana.