Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 NGUDO 10

Vhurabeli Ha Muṱa Ndi Mini?

Vhurabeli Ha Muṱa Ndi Mini?

Korea Tshipembe

Brazil

Australia

Guinea

U bva zwifhingani zwa kale, Yehova o vha a tshi ṱoḓa uri muṱa muṅwe na muṅwe u ṱwe woṱhe, u itela uri u khwaṱhisane muyani na u khwaṱhisa vhushaka hawo. (Doiteronomio 6:6, 7) Ndi ngazwo hu na tshifhinga tshine Ṱhanzi dza Yehova vha tshi vhetshela thungo vhege iṅwe na iṅwe u itela uri muṱa u ṱanganele woṱhe kha vhurabeli—u haseledze wo ḓigeḓa zwithu zwa muya zwine zwa tshimbidzana na zwishaiwa zwa muṱa. Naho arali ni tshi dzula ni noṱhe, ni nga shumisa zwavhuḓi tshenetsho tshifhinga ni tshi khou ita zwithu zwine zwa tshimbidzana na u shumela Mudzimu, khamusi ni tshi khou guda maṅwe mafhungo a Bivhili e na a khetha.

Ndi tshifhinga tsha u sendela tsini na Yehova. “Sendelani tsini ha Mudzimu, na ene a sendele tsini haṋu.” (Yakobo 4:8) Ri ḓivha Yehova khwine musi ri tshi guda zwidodombedzwa nga ha vhumuthu hawe na mishumo yawe ri tshi shumisa Ipfi ḽawe ḽo ṅwalwaho. Nḓila i leluwaho ya u thoma vhurabeli haṋu ha muṱa ndi u fhedza tshiṅwe tshifhinga ni tshi khou vhalela nṱha Bivhili noṱhe, khamusi ni tshi tevhela mbekanyo ya Muṱangano wa Vhutshilo na Vhuḓinḓa. Muraḓo muṅwe na muṅwe wa muṱa u nga avhelwa tshipiḓa nahone nga murahu vhoṱhe vha nga haseledza zwe vha zwi guda Maṅwaloni.

Ndi tshifhinga tsha u sendela tsini na miraḓo ya muṱa. Vhanna na vhafumakadzi, khathihi na vhabebi na vhana, vha khwaṱhisa vhushaka havho musi vha tshi guda Bivhili vhe muṱa. Tshenetshi tshi tea u vha tshifhinga tshi takadzaho, tsha mulalo na tshiitea tsha ndeme tsha vhege. Zwi tshi ya nga miṅwaha ya vhana vhavho, vhabebi vha nga haseledza thero dzi vhuyedzaho, khamusi vha tshi shumisa zwiṱoho zwa Tshiingamo na Awake! kana zwi bvaho kha website yashu, jw.org/ve. Ni nga amba nga ha thaidzo ye vhana vhaṋu vha sedzana nayo tshikoloni na nḓila ya u i piringulula. Zwi nga vha zwavhuḓi u ṱalela mbekanyamushumo ya JW Broadcasting (tv.jw.org) nahone nga murahu na haseledza noṱhe. Ni nga kha ḓi ḓiḓowedza nyimbo dzine dza ḓo imbiwa miṱanganoni nahone nga murahu ha vhurabeli ha muṱa na ḓiphiṋa nga zwihomolosi.

Tshenetshi tshifhinga tsho khetheaho tshine na tshi fhedza noṱhe vhege iṅwe na iṅwe ni tshi khou gwadamela Yehova tshi ḓo thusa muṱa woṱhe uri u takalele u guda Ipfi ḽa Mudzimu nahone u ḓo fhaṱutshedza vhukuma vhuḓidini haṋu.—Psalme ya 1:1-3.

  • Ndi ngani ri tshi vhetshela thungo tshifhinga tsha vhurabeli ha muṱa?

  • Vhabebi vha nga zwi itisa hani uri vhoṱhe muṱani vha ḓiphiṋe nga tshenetshi tshifhinga?