Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 NGUDO 20

Tshigwada Tshi Langaho Tshi Shuma Hani Ṋamusi?

Tshigwada Tshi Langaho Tshi Shuma Hani Ṋamusi?

Tshigwada tshi langaho tsha ḓanani ḽa u thoma ḽa miṅwaha

U vhaliwa ha vhurifhi ha tshigwada tshi langaho

Tshigwada tshi langaho tsha ḓanani ḽa u thoma ḽa miṅwaha tsho vha tshi tshiṱuku, tsho vha tsho vhumbwa nga ‘vhaapostola na vhahulwane ngei Yerusalema’ nahone tsho vha tshi tshi ita phetho dza ndeme dzine dza kwama tshivhidzo tshoṱhe tsha Vhakriste vho ḓodzwaho. (Mishumo 15:2) Vho vha vha tshi swikelela phetho nthihi nga ṅwambo wa uri vho vha vha tshi haseledza zwine zwa ambiwa nga Maṅwalo na u tevhela vhulivhisi ha muya wa Mudzimu. (Mishumo 15:25) Hu tevhelwa eneo maitele na ṋamusi.

Tshi shumiswa nga Mudzimu u ita zwine a zwi funa. Vhahashu vho ḓodzwaho vha Tshigwada tshi Langaho vha funa Ipfi ḽa Mudzimu nga ho dzikaho nahone vha na tshenzhelo khulwane kha nḓila ine mushumo na zwithu zwa muya zwa tea u itwa ngaho. Vha ṱangana vhege iṅwe na iṅwe u itela u ṱhogomela zwishaiwa zwa vhahashu shangoni ḽoṱhe. U fana na ḓanani ḽa u thoma ḽa miṅwaha, vha ṋea nyeletshedzo dzo thewaho Bivhilini vha tshi shumisa marifhi kana vhalavhelesi vha dalelaho na vhaṅwe. Hezwi zwi ita uri vhathu vha Mudzimu vha humbule na u ita zwithu nga vhuthihi. (Mishumo 16:4, 5) Tshigwada tshi Langaho tshi ingamela u lugiselelwa ha zwiḽiwa zwa muya, tshi ṱuṱuwedza vhoṱhe uri vha rangise phanḓa mushumo wa u huwelela nga Muvhuso na u ingamela u vhewa ha vhahashu kha vhuimo ha vhuḓifhinduleli.

Tshi ṱanganedza vhulivhisi ha muya wa Mudzimu. Tshigwada tshi Langaho tshi ḓitika nga vhulivhisi ha Yehova, ane a vha Muvhusahoṱhe na Yesu ane a vha Ṱhoho ya tshivhidzo. (1 Vha-Korinta 11:3; Vha-Efesa 5:23) Miraḓo ya tshenetsho tshigwada a i ḓi dzhii i vharangaphanḓa vha vhathu vha Mudzimu. Khathihi na Vhakriste vhoṱhe vho ḓodzwaho, vha dzula vha tshi ‘tevhela Ngwana [Yesu] henefho huné ya ya.’ (Nzumbululo 14:4) Tshigwada tshi Langaho tshi a zwi livhuha musi ri tshi tshi rabelela.

  • Ndi vhafhio vhe vha vha vhe miraḓo ya tshigwada tshi langaho ḓanani ḽa u thoma ḽa miṅwaha?

  • Tshigwada tshi Langaho ṋamusi tshi ṱoḓa hani vhulivhisi ha Mudzimu?