Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 NGUDO 4

Ndi Ngani Ro Gandisa New World Translation?

Ndi Ngani Ro Gandisa New World Translation?

Congo (Kinshasa)

Rwanda

Tshipiḓa tsha Symmachus tshi re na dzina ḽa Mudzimu kha Psalme ya 69:31, tsha ḓana ḽa miṅwaha ḽa vhuraru kana ḽa vhuṋa C.E.

Ho no fhela mahumi a miṅwaha Ṱhanzi dza Yehova vha tshi khou shumisa, u gandisa na u phaḓaladza nzudzanyo dzo fhamba-fhambanaho dza Bivhili. Fhedzi ra vhona zwi tshi ṱoḓea uri ri gandise ṱhalutshedzelo ntswa ine ya ḓo thusa vhathu uri vha pfesese khwine “mafhungo-ngoho” o teaho, samusi Mudzimu a tshi ṱoḓa uri a pfeseswe nga muṅwe na muṅwe. (1 Timotheo 2:3, 4) Nga zwenezwo, nga 1950 ra thoma u bvisa zwipiḓa zwa Bivhili ya luambo lwa musalauno, ine ya pfi New World Translation. Yeneyi Bivhili yo ṱalutshedzelwa nga nyambo dzi fhiraho 130, i a fulufhedzea nahone i amba zwithu nga ho teaho.

Ho vha hu tshi ṱoḓea Bivhili ine ya pfesesea khwine. Nyambo dzi a shanduka nga u ya ha tshifhinga nahone ṱhalutshedzelo nnzhi dzi na maipfi o dzumbamaho kana ane a sa tsha shumiswa, ane zwa konḓa u a pfesesa. Zwiṅwe hafhu, ho tumbulwa maṅwalwa a kale ane a tshimbidzana vhukuma na a u thoma, zwenezwo zwo ita uri hu pfeseswe khwine Luheberu, Luaramiki na Lugerika lwa Bivhilini.

Ho vha hu tshi ṱoḓea ṱhalutshedzelo ye ya vha i tshi farelela kha ipfi ḽa Mudzimu. Vhaṱalutshedzeli vha Bivhili vha fanela u ṅwala zwi re kha maṅwalwa a u thoma nṱhani ha u shandula maṅwalwa a Mudzimu o hevhedzwaho. Naho zwo ralo, kha nzudzanyo nnzhi, dzina ḽa Mudzimu, Yehova, a ḽo ngo shumiswa kha Maṅwalo Makhethwa.

Ho vha hu tshi ṱoḓea Bivhili ine ya ḓo renda Muṅwali wayo. (2 Samuele 23:2) Kha New World Translation, dzina Yehova ḽo vhuyedzedzwa hune ḽa bvelela hone lu ṱoḓaho u vha lwa 7 000 kha maṅwalwa a kale-kale a Bivhili, samusi zwo sumbedzwa kha tsumbo i re afho fhasi. (Psalme ya 83:18) Nga murahu ha u ita ṱhoḓisiso nga u fhisea, ho gandiswa Bivhili ine zwa takadza u i vhala samusi i tshi bvisela khagala mihumbulo ya Mudzimu. Hu sa londwi uri ni na New World Translation nga luambo lwaṋu kana a ni nayo, ri ni ṱuṱuwedza uri ni ṱahulele nḓowelo yavhuḓi ya u vhala Ipfi ḽa Yehova ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe.—Yoshua 1:8; Psalme ya 1:2, 3.

  • Ndi ngani ro phetha nga ḽa uri hu ṱoḓea ṱhalutshedzelo ntswa ya Bivhili?

  • Ndi nḓowelo ifhio yavhuḓi ine muṅwe na muṅwe ane a ṱoḓa u guda zwi funwaho nga Mudzimu a tea u i ṱahulela ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe?