Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

Naa Ni Ḓo Ita Zwi Funwaho Nga Yehova?

Naa Ni Ḓo Ita Zwi Funwaho Nga Yehova?

Ri a livhuha nge na ḓiṋea tshifhinga tsha u vhala heyi bugwana u itela uri ni ḓivhe nga ha Ṱhanzi dza Yehova, ni gude nga ha mishumo yashu na u vhona nḓila ine ndangulo yashu ya shuma ngayo. Ri fulufhela uri yo no ni thusa u vhona uri ri vhathu vhane vha ita zwi funwaho nga Yehova ṋamusi. Ri ni ṱuṱuwedza uri ni bvele phanḓa ni tshi guda nga ha Mudzimu, ni vhudze vha muṱani na khonani nga ha zwine na khou zwi guda na u konana na riṋe misi yoṱhe miṱanganoni yashu ya Vhukriste.—Vha-Heberu 10:23-25.

Ni ḓo wana uri musi ni tshi guda zwo engedzeaho nga ha Yehova, ni ḓo vhona uri ngangoho u a ni funa. Nga zwenezwo, ni ḓo ṱuṱuwedzea u ita zwi re maanḓani aṋu u sumbedza uri ni a mu funa. (1 Yohane 4:8-10, 19) Fhedzi ni nga sumbedza hani uri ni funa Yehova nga nḓila ine na tshila ngayo ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe? Ndi ngani u thetshelesa zwilinganyo zwawe zwa matshilele zwi tshi vhuyedza? Nahone ndi mini zwine zwa ḓo ni thusa u ita zwi funwaho nga Mudzimu kathihi na riṋe? Muthu ane a guda na inwi Bivhili u ḓo ni thusa u ṱolisisa dzenedzo phindulo u itela uri inwi na muṱa waṋu ni ‘ḓivhulungele ngomu lufunoni lwa Mudzimu lu wanisaho u tshila tshoṱhe.’—Yuda 21.

Ri ni ramba nga lufuno uri ni dzule ni tshi ita mvelaphanḓa ngohoni nga u guda heyi bugu . . . “Ni Ḓi-vhulungele Ngomu Lufunoni Lwa Mudzimu.