Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 NGUDO 7

Miṱangano Yashu I Hani?

Miṱangano Yashu I Hani?

New Zealand

Dzhapani

Uganda

Lithuania

Miṱanganoni ya u thoma ya Vhukriste ho vha hu tshi imbiwa, hu tshi rabelwa, hu tshi vhalwa na u haseledzwa Maṅwalo—ho vha hu sa itwi zwithu zwa mikhuvha. (1 Vha-Korinta 14:26) Ni nga lavhelela zwi fanaho miṱanganoni yashu.

Nyeletshedzo ya hone yo thewa Bivhilini nahone i a vhuyedza. Mafheloni a vhege, tshivhidzo tshiṅwe na tshiṅwe tshi a ṱangana u itela u thetshelesa nyambo ya Bivhili ya mimunithi ya 30 ine ya amba nga ha nḓila ine Maṅwalo a tshimbidzana ngayo na vhutshilo hashu na zwifhinga zwine ra khou tshila khazwo. Roṱhe ri ṱuṱuwedzwa uri ri tevhelele Bivhilini dzashu musi hu tshi vhalwa maṅwalo. Nga murahu ha nyambo, hu na Pfunzo ya “Tshiingamo” ya awara nthihi ine miraḓo ya tshivhidzo ya nga shela mulenzhe kha khaseledzo i bvaho kha thero ya nzudzanyo ya magazini u gudwaho wa Tshiingamo. Heyi khaseledzo i ri thusa u shumisa vhulivhisi ha Bivhili vhutshiloni hashu. Eneo mafhungo a gudwa zwivhidzoni zwoṱhe zwi fhiraho 110 000 ḽifhasini ḽoṱhe.

Ri thuswa u khwinisa vhukoni hashu ha u funza. Ri dovha ra kuvhangana nga madekwana vhukati ha vhege u itela mbekanyamushumo i re na zwipiḓa zwiraru i re na tshiṱoho tshine tsha ri Vhutshilo Na Vhuḓinḓa Hashu Ha Vhukriste, yo thewaho kha Tshibugwana Tsha Muṱangano Wa Vhutshilo Na Vhuḓinḓa Hashu Ha Vhukriste tsha ṅwedzi muṅwe na muṅwe. Tshipiḓa tsha u thoma tsha wonoyu muṱangano, Lupfumo Lwo Tumbulwaho Ipfini Ḽa Mudzimu, tshi ri thusa u pfesesa zwipiḓa zwa Bivhili zwe tshivhidzo tsha zwi vhala hu tshee nga phanḓa. Tshipiḓa tshi tevhelaho, Fhisetshelani Vhuḓinḓa Ha Tsimu tshi na misumbedzo ya nḓila ya u haseledza Bivhili na vhaṅwe. Mueletshedzi u amba zwe a zwi ṱhogomela u itela u ri thusa u khwinisa vhutsila hashu ha u vhala na u amba. (1 Timotheo 4:13) Tshipiḓa tsha u fhedza, U Tshila Sa Vhakriste, tshi amba nga ha nḓila ya u shumisa maitele a Bivhili vhutshiloni ha ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe. Hetshi tshipiḓa tshi na khaseledzo ya dzimbudziso na dziphindulo u itela uri ri pfesese Bivhili nga ho dzikaho.

Musi ni tshi ḓa miṱanganoni yashu, a zwi timatimisi uri ni ḓo takadzwa nga nḓila ine Bivhili ya funzwa ngayo.—Yesaya 54:13.

  • Ni nga lavhelela u pfa mini miṱanganoni ya Ṱhanzi dza Yehova?

  • Ndi ufhio muṱangano washu wa vhukati ha vhege une na nga takalela u vha hone khawo?