Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 NGUDO 27

Laiburari Ya Holoni Ya Muvhuso I Nga Ri Vhuyedza Hani?

Laiburari Ya Holoni Ya Muvhuso I Nga Ri Vhuyedza Hani?

Israele

Riphabuliki ya Czech

Benin

Zwiṱangadzime zwa Cayman

Naa ni nga zwi takalela u ita ṱhoḓisiso u itela uri ni engedze nḓivho yaṋu ya Bivhili? Naa ni a ṱoḓa u ḓivha nga ha luṅwe luṅwalo kana muthu, fhethu kana tshithu tsho bulwaho Bivhilini? Kana naa no no vhuya na ḓivhudzisa arali Ipfi ḽa Mudzimu ḽi tshi nga ni thusa kha maṅwe mafhungo ane a ni vhilaedzisa? Arali zwo ralo, ni nga shumisa laiburari ya Holoni ya Muvhuso.

I na zwishumiswa zwi thusaho zwa u ita ṱhoḓisiso. Zwi nga kha ḓi itea uri a ni na khandiso dzoṱhe dzo thewaho Bivhilini dza Ṱhanzi dza Yehova nga luambo lwaṋu. Fhedzi laiburari i re Holoni ya Muvhuso i na vhunzhi ha khandiso dza zwenezwino. I nga kha ḓi vha i na ṱhalutshedzelo dzo fhamba-fhambanaho dza Bivhili, ṱhalusamaipfi yavhuḓi na dziṅwe bugu dza ndaedzi dzi thusaho. Ni nga kha ḓi shumisa khandiso dzi re kha laiburari nga phanḓa kana nga murahu ha miṱangano. Arali hu na khomphyutha, i nga kha ḓi vha i na Watchtower Library. Yeneyo phurogireme i na vhunzhi ha khandiso dzashu nahone zwi a leluwa musi ni tshi ṱoḓa u i shumisa u ita ṱhoḓisiso nga ha thero, ipfi kana luṅwalo.

I thusa vhagudiswa kha Muṱangano Wa Vhutshilo Na Vhuḓinḓa. Ni nga vhuyelwa nga u shumisa Laiburari ya Holoni ya Muvhuso musi ni tshi lugiselela nyambo dzaṋu. Laiburari i ṱhogomelwa nga mulavhelesi wa Muṱangano Wa Vhutshilo Na Vhuḓinḓa. U na vhuḓifhinduleli ha u vhona uri hu na khandiso dzoṱhe dza zwenezwino na uri dzo vhekanywa zwavhuḓi. Ene kana ane na guda nae Bivhili a nga ni sumbedza nḓila ine na nga wana ngayo mafhungo ane na a ṱoḓa. Naho zwo ralo, bugu dzine dza vha kha laiburari Holoni ya Muvhuso a dzo ngo tea u dzhiiwa. Dzi tea u farwa zwavhuḓi nahone dzi songo swaya-swayiwa.

Bivhili i amba uri u itela uri ri ‘ḓivhe Mudzimu’ kana uri ri wane nḓivho yawe, ri fanela u ḓiimisela u ṱoḓa yeneyo nḓivho “vhunga lupfumo lwe lwa dzumbwa.” (Mirero 2:1-5) Laiburari ya Holoni ya Muvhuso i nga ni thusa uri ni thome u ita ṱhoḓisiso.

  • Ndi zwifhio zwishumiswa zwa u ita ṱhoḓisiso zwi re hone kha laiburari i re Holoni ya Muvhuso?

  • Ndi nnyi ane a nga ni thusa uri ni shumise zwavhuḓi laiburari?