Pfukelani kha mafhungo

Ndi Ifhio Khoṋololo Ya Vhutshilo Ha Muṱa Vhu Takadzaho?

Ndi Ifhio Khoṋololo Ya Vhutshilo Ha Muṱa Vhu Takadzaho?

Naa ni humbula uri ndi . . .

  • lufuno?

  • tshelede?

  • zwiṅwe zwithu?

 ZWINE BIVHILI YA AMBA

“Hu takala vhane vha pfa ipfi ḽa Mudzimu nahone vha tevhedza zwine ḽa zwi amba!”—Luka 11:28.

NḒILA INE NA ḒO VHUYELWA NGAYO NGA U ḒIVHA ZWENEZWO

U wana lufuno lwa vhukuma.—Vhaefesa 5:28, 29.

U ḓiphina nga ṱhonifho ya vhukuma.—Vhaefesa 5:33.

U vha na tsireledzo ya ngoho.—Marko 10:6-9.

 NAA RI NGA TENDA TSHOṰHE ZWINE BIVHILI YA ZWI AMBA ZWA VHUKUMA?

Ee! Ri nga tenda nga nṱhani ha zwiitisi zwivhili:

  • Mudzimu ndi ene Muthomi wa vhutshilo ha muṱa. Bivhili i amba uri ‘muṱa muṅwe na muṅwe u vhidzwa nga dzina’ ḽa Yehova Mudzimu. (Vhaefesa 3:14, 15) Nga maṅwe maipfi, ndugiselelo ya muṱa yo thomiwa nga Yehova. Ndi ngani zwenezwo zwi zwa ndeme?

    Ṱhogomelani: Arali ni tshi khou ḽa zwiḽiwa zwi ḓifhaho nahone ni tshi ṱoḓa u ḓivha zwiḓavhangelo zwo shumiswaho, no vha ni tshi ḓo vhudzisa nnyi? Zwi tou pfala uri ni ḓo vhudzisa muthu we a zwi bika.

    Nga hu fanaho, u itela uri ri wane khoṋololo ya dakalo muṱani, ri tea u vhudzisa Yehova, Muthomi wa ndugiselelo ya muṱa.—Genesi 2:18-24.

  • Mudzimu u a ni ṱhogomela. Ndi zwa vhuṱali uri miṱa i ṱoḓe nyeletshedzo ya Yehova ine a i ṋea nga Ipfi ḽawe. Ndi ngani? “Ngauri u a ni ṱhogomela.” (1 Petro 5:6, 7) Yehova u ni tamela zwivhuya—nahone nyeletshedzo yawe i a shuma tshifhinga tshoṱhe!—Mirero 3:5, 6; Yesaya 48:17, 18.

 ZWINE NA NGA ḒIVHUDZISA ZWONE

Ni nga vha hani munna, mufumakadzi, kana mubebi wavhuḓi?

Bivhili i fhindula yeneyo mbudziso kha VHAEFESA 5:1, 2 na VHAKOLOSA 3:18-21.