Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 NGUDO 3

U Shumisa Mbudziso

U Shumisa Mbudziso

Mateo 16:13-16

MANWELEDZO: Vhudzisani mbudziso dzine dza ḓo vusa dzangalelo na u ita uri vhathetshelesi vhaṋu vha dzule vhe naḽo na dzine dza ombedzela mbuno dza ndeme u itela uri vha humbule nga ha eneo mafhungo.

NḒILA YA U ZWI ITA:

  • Vusani dzangalelo na u ita uri vhathetshelesi vha dzule vhe naḽo. Vhudzisani mbudziso dzine dzi si ṱoḓe phindulo, fhedzi dzine dza ita uri vhathetshelesi vhaṋu vha humbule na u ṱoḓa u ḓivha phindulo.

  • U humbula nga ha mafhungo. Thusani vhathetshelesi vhaṋu uri vha pfesese mafhungo ane na khou amba nga hao nga u vhudzisa mbudziso dzi tshi khou tevhekana u itela uri vha pfesese zwavhuḓi.

  • Ombedzelani mbuno dza ndeme. Vhudzisani mbudziso ine ya vusa dzangalelo u itela u thoma mafhungo. Shumisani mbudziso dza u vusulusa musi ni tshi fhedza u haseledza mbuno ya ndeme kana musi ni tshi phetha nyambedzano.