Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 NGUDO 20

U Phetha Nga Nḓila I Vhuyedzaho

U Phetha Nga Nḓila I Vhuyedzaho

Muhuweleli 12:13, 14

MANWELEDZO: Musi ni tshi phetha, ṱuṱuwedzani vhathetshelesi vhaṋu uri vha ṱanganedze na u shumisa zwe vha zwi guda.

NḒILA YA U ZWI ITA:

  • Itani uri nḓila ine na phetha ngayo i tshimbidzane na mafhungo e na amba nga hao. Dovhololani mbuno dza ndeme.

  • Ṱuṱuwedzani vhathetshelesi vhaṋu. Sumbedzani vhathetshelesi vhaṋu zwine vha fanela u ita nahone ni vha ṋee zwiitisi zwi pfalaho zwa u ita nga u ralo. Ambani nga nḓila ine ya sumbedza uri ni na vhungoho ha zwine na khou zwi amba na uri ndi zwa ndeme.

  • Phethani nga nḓila pfufhi na i leluwaho. Ni songo amba mbuno ntswa. Shumisani maipfi a si gathi u itela uri muthetshelesi a dzhie vhukando.