Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 NGUDO 14

Mbuno Khulwane Dzo Ombedzelwa

Mbuno Khulwane Dzo Ombedzelwa

Vhaheberu 8:1

MANWELEDZO: Thusani vhathetshelesi vhaṋu uri vha kone u tshimbidzana na inwi musi ni tshi ṋekedza nyambo nahone zwi vhe khagala uri mbuno khulwane dzi tshimbidzana na tshiṱoho tsha nyambo yaṋu.

NḒILA YA U ZWI ITA:

  • Ivhani na tshipikwa. Ni fanela u ḓivha uri nyambo yaṋu ndi ya u eletshedza, u khwaṱhisedza kana u ṱuṱuwedza vhathetshelesi vhaṋu nahone ni i ṋekedze nga nḓila yo teaho. Itani vhungoho ha uri mbuno khulwane dzi ni thusa uri ni swikelele tshipikwa tshaṋu.

  • Ombedzelani tshiṱoho tsha nyambo yaṋu. Livhisani ṱhogomelo kha tshiṱoho musi ni tshi khou ṋekedza nyambo. Ni nga ita zwenezwo nga u dovholola mbuno dza ndeme kha tshiṱoho kana u shumisa maipfi o no fana na tshiṱoho.

  • Itani uri mbuno dzaṋu dzi leluwe nahone dzi pfale. Khethani mbuno khulwane dzine dza tshimbidzana na tshiṱoho na dzine na ḓo kona u dzi shumisa nga hu bvelelaho nga tshifhinga tshe na ṋewa tshone. Fhungudzani mbuno dzine na ḓo dzi amba, bviselani khagala mbuno khulwane, awelani vhukati hadzo nahone ni bule mbuno ya u thoma nga nḓila ine ya ḓo tshimbidzana na mbuno i tevhelaho.