Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 NGUDO 11

U Fhisea

U Fhisea

Vharoma 12:11

MANWELEDZO: Ambani nga u fhisea u itela u ṱuṱuwedza vhathetshelesi vhaṋu.

NḒILA YA U ZWI ITA:

  • Kwameani mbilu. Musi ni tshi khou lugiselela nyambo yaṋu, humbulani nga ha nḓila ine mulaedza waṋu wa vha wa ndeme ngayo. Ḓivhani nyambo yaṋu nga vhuḓalo u itela uri ni i ambe i tshi bva mbiluni.

  • Humbulani nga vhathetshelesi vhaṋu. Elekanyani nga ha nḓila ine zwine na ḓo zwi vhala na u zwi funza zwa ḓo vhuyedza ngayo vhaṅwe. Ṱoḓani nḓila ine zwine na ḓo zwi amba zwa ḓo kwama ngayo vhathetshelesi vhaṋu.

  • Itani uri zwine na zwi amba zwi vhe na vhutshilo. Ambani nga u fhisea. Dzinginyisani muvhili nga nḓila ya nzulele nahone mbonalo yaṋu i sumbedze nḓila ine na ḓipfa ngayo.