Pfukelani kha mafhungo

Naa Vhafu Vha Nga Dovha Vha Tshila Zwa Vhukuma?

Naa Vhafu Vha Nga Dovha Vha Tshila Zwa Vhukuma?

Naa ni nga fhindula nga . . .

  • ee?

  • hai?

  • khamusi?

 ZWINE BIVHILI YA AMBA

“Hu ḓo vha na mvuwo.”—Mishumo 24:15.

NḒILA INE NA ḒO VHUYELWA NGAYO NGA U ḒIVHA ZWENEZWO

Ni ḓo wana khuthadzo musi ane na mu funa a tshi lovha.—2 Vhakorinta 1:3, 4.

A ni tsha ḓo ofha lufu.—Vhaheberu 2:15.

Ni ḓo vha na fulufhelo ḽa vhukuma ḽa u dovha na vhona vhafunwa vhaṋu vho lovhaho.—Yohane 5:28, 29.

 NAA RI NGA TENDA TSHOṰHE ZWINE BIVHILI YA ZWI AMBA ZWA VHUKUMA?

Ee! Ri nga tenda nga nṱhani ha zwiitisi zwi ṱoḓaho u vha zwiraru:

  • Mudzimu ndi Musiki wa vhutshilo. Bivhili i amba uri Yehova Mudzimu ndi “tshisima tsha vhutshilo.” (Psalme ya 36:9; Mishumo 17:24, 25) Muthu ane a ṋea vhutshilo zwithu zwoṱhe zwi tshilaho, u na maanḓa a u vusa muthu o lovhaho.

  • Mudzimu o vusa vhathu tshifhingani tsho fhiraho. Bivhili i vhiga zwiitea zwa malo zwa vhathu—vhaṱuku, vhahulwane, vhanna, na vhafumakadzi—vhe vha vuswa vha tshila kha ḽifhasi. Vhaṅwe vho vha vha tshi kha ḓi tou bva u lovha, fhedzi muṅwe o vha o no fhedza maḓuvha maṋa e mavhiḓani!—Yohane 11:39-44.

  • Mudzimu o ṱulutshela u dovha a vusa vhafu. Yehova u vhenga lufu, ndi swina khae. (1 Vhakorinta 15:26) U “ṱuvha” kana u ṱulutshelwa u kunda ḽeneḽo swina, u fhelisa lufu nga mvuwo. U tama u vusa vhathu vhane vha vha muhumbuloni wawe na u dovha a vha vhona vha tshi tshila kha ḽifhasi.—Yobo 14:14, 15.

 ZWINE NA NGA ḒIVHUDZISA ZWONE

Ndi ngani ri tshi vha vhalala ra fa?

Bivhili i fhindula yeneyo mbudziso kha GENESI 3:17-19 na VHAROMA 5:12.