Pfukelani kha mafhungo

Muvhuso wa Mudzimu Ndi Mini?

Muvhuso wa Mudzimu Ndi Mini?

Naa ni nga ri ndi . . .

 • tshithu tshine tsha vha mbiluni yaṋu?

 • ḽiambele?

 • muvhuso u re ṱadulu?

 ZWINE BIVHILI YA AMBA

“Ndi hone Mudzimu wa ṱaḓulu a tshi ḓo vusa muvhuso une wa sa ḓo tshinyala lini na Iini.”—Daniele 2:44.

“Ro bebelwa ṅwana, ro ṋewa murwa. Vhuhosi vhu kha shaḓa ḽawe.”—Yesaya 9:5.

NḒILA INE NA ḒO VHUYELWA NGAYO NGA U ḒIVHA ZWENEZWO

 • Ndi muvhuso wo lugaho une wa nga ni ḓisela zwivhuya.—Yesaya 48:17, 18.

 • Shangoni ḽiswa ḽine ḽa ḓo ḓa, ni ḓo vha na mutakalo wo fhelelaho na dakalo.—Nzumbululo 21:3, 4.

 NAA RI NGA TENDA TSHOṰHE ZWINE BIVHILI YA AMBA ZWA VHUKUMA?

Ee, ri nga zwi tenda nga nṱhani ha zwiitisi zwivhili:

 • Yesu o sumbedza zwine Muvhuso wa Mudzimu wa ḓo zwi khunyeledza. Yesu o funza vhatevheli vhawe uri vha rabele uri Muvhuso wa Mudzimu u ḓe nahone zwine Mudzimu a funa zwi itwe fhano kha ḽifhasi vhunga zwi tshi itwa ngei ṱaḓulu. (Mateo 6: 9, 10) Yesu o sumbedza nḓila ine thabelo yeneyo ya ḓo fhindulwa ngayo.

  Musi Yesu e fhano ḽifhasini, o kanzwa vha re na nḓala, a fhodza vhalwadze, na u vusa vhafu! (Mateo 15:29-38; Yohane 11:38-44) Samusi Yesu e Muvhusi wa tshifhingani tshi ḓaho wa Muvhuso wa Mudzimu, o ita musumbedzo wavhuḓi wa zwine Muvhuso wa ḓo itela zwone vhathu.—Nzumbululo 11:15.

 • Vhuimo ha shango vhu khwaṱhisa uri Muvhuso wa Mudzimu u ḓo ḓa hu si kale. Yesu o amba hu tshee nga phanḓa uri musi Muvhuso u sa athu ḓisa mulalo kha ḽifhasi, shango ḽashu ḽi ḓo vha na dzinndwa, nḓala na midzinginyo.—Mateo 24:3, 7.

  Honoho vhuimo ri a vhu vhona ṋamusi. Nga zwenezwo ri nga vha na vhungoho ha uri hu si kale Muvhuso wa Mudzimu u ḓo fhelisa dzenedzo thaidzo dzoṱhe.

 ZWINE NA NGA ḒIVHUDZISA ZWONE

Vhutshilo vhu ḓo vha vhu hani nga fhasi ha vhuvhusi ha Muvhuso wa Mudzimu?

Bivhili i fhindula yeneyo mbudziso kha PSALME YA 37:29 na YESAYA 65:21-23.