Thetshelesani Mudzimu Nahone Ni Tshile Tshoṱhe

Musiki u ṱoḓa u ri livhisa, u ri tsireledza na u ri fhaṱutshedza.

Marangaphanḓa

Nga ṅwambo wa uri u funa vhathu, Mudzimu u ri funza nḓila ya khwine ya u tshila.

Ri Nga Thetshelesa Hani Mudzimu?

Ri tea u ḓivha zwine ra tea u zwi ita na ane a nga ri thusa u zwi ita.

Mudzimu Wa Ngoho Ndi Nnyi?

Ri nga guda nga ha dzina ḽawe na dziṅwe dza pfaneleo dzawe.

Vhutshilo Ho Vha Vhu Hani Paradisoni?

Tshipiḓa tsha u thoma tsha Bivhili tshi a vhu ṱalusa.

Ri Guda Mini Kha Tshiitea Tsha Maḓi Mahulu?

A i sokou vha ḓivhazwakale ya ṅwaha wa mmbo na tsikidzi.

Yesu O Vha E Nnyi?

Ndi ngani u mu ḓivha zwi zwa ndeme?

Lufu Lwa Yesu Lu Amba Mini Kha Inwi?

Lu ita uri ri kone u wana phaṱhutshedzo dzavhuḓi.

Paradiso I Ḓo Ḓa Lini?

Bivhili i amba hu tshee nga phanḓa nga ha zwiitea zwine zwa ḓo itea musi tshifhinga tshi tsini.

Naa Yehova U A Ri Thetshelesa?

Ni nga mu vhudza nga ha mini?

Ni Nga Ita Mini Uri Vhutshilo Ha Muṱa Waṋu Vhu Takadze?

Muthomi wa muṱa u ṋea nyeletshedzo ya khwine-khwine.

Ri Fanela U Ita Mini U Itela U Takadza Mudzimu?

Hu na zwiṅwe zwithu zwine a zwi vhenga na zwiṅwe zwithu zwine a zwi funa.

Ni Nga Sumbedza Hani U Fulufhedzea Kha Yehova?

U tama u fulufhedzea zwi ḓo kwama phetho dzine na dzi ita.