Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 NDIMA YA 4

‘Yehova U Na Maanḓa Mahulu’

‘Yehova U Na Maanḓa Mahulu’

1, 2. Ndi zwithu zwifhio zwi mangadzaho zwe Elia a zwi vhona vhutshiloni hawe, fhedzi ndi zwiitea zwifhio zwi mangadzaho zwe a zwi vhona e bakoni Thavhani ya Horebe?

ELIA o vha o no vhuya a vhona zwithu zwi mangadzaho. O vhona mahunguvhu a tshi mu ḓisela zwiḽiwa luvhili nga ḓuvha musi a tshi kha ḓi vha o dzumbama. O vhona khali mbili dze a ḓiselwa dzi na vhukhopfu na mapfura tshifhingani tshilapfu tsha nḓala nahone zwenezwo zwiḽiwa zwa sa vhuye zwa fhela. O ita na u vhona mulilo u tshi tsa u tshi bva lutomboni musi hu tshi khou fhindulwa thabelo yawe. (1 Dzikhosi, dzindima 17, 18) Naho zwo ralo, Elia o vha a sa athu vhuya a vhona naho tshi tshini tshi mangadzaho u fana na hetshi.

2 Musi o guludana muṋangoni wa bako Thavhani ya Horebe, o vhona zwiitea zwi mangadzaho zwi tshi khou itea nga u tevhekana. Tsha u thoma ho vha hu ḓumbu. Ḽi nga vha ḽo vhudzula nga maanḓa vhukuma nahone phosho yaḽo i tshi dzingisa na nḓevhe, ngauri ḽo vha ḽi na maanḓa lwe ḽa fhandula dzithavha na u pwashekanya matombo. Nga murahu ha tevhela mudzinginyo, we wa dzinginyisa ḽifhasi wa bvisa zwithu zwa maanḓa zwi re mavuni. Nga murahu ha zwenezwo ha tevhela mulilo. Musi u tshi khou fhisa henefho fhethu, khamusi Elia o pfa muya wawo u fhisaho.—1 Dzikhosi 19:8-12.

“Henefho Yehova a fhira”

3. Elia o vhona vhuṱanzi ha pfaneleo ifhio ya Mudzimu, nahone ndi ngafhi hune ra nga vhona vhuṱanzi ha yeneyi pfaneleo?

3 Zwenezwi zwiitea zwoṱhe zwo fhamba-fhambanaho zwe Elia a zwi vhona zwo vha zwi na tshithu tshithihi tshi fanaho—zwo vha zwi misumbedzo ya maanḓa mahulwane a Yehova Mudzimu. Vhukuma, a zwi vhuyi zwa ṱoḓa uri ri vhone vhuṱolo u itela u pfesesa uri Mudzimu u na yeneyi pfaneleo. Zwi khagala uri u nayo. Bivhili i ri vhudza uri tsiko i ṋea vhuṱanzi ha uri Yehova u na “maanḓa awe a sá fheli na uri ndi Mudzimu nangoho.” (Vha-Roma 1:20) Edzani u humbula nga ha lupenyo na mithathabo ya mvula ya mibvumo, guvhukuvhu ḽihulwane ḽo  nakaho, lutombo luhulwane lwo ḓalaho nga dziṋaledzi! Naa a ni vhoni maanḓa a Mudzimu kha yeneyo misumbedzo? Naho zwo ralo, ndi vha si gathi shangoni ḽa ṋamusi vhane vha ṱhogomela zwa vhukuma maanḓa a Mudzimu. Naho zwo ralo, ndi vha si gathi vhane vha a dzhia nga nḓila yo teaho. Naho zwo ralo, u pfesesa yeneyi pfaneleo ya Mudzimu, zwi ri ṋea zwiitisi zwinzhi zwa u sendela tsini-tsini na Yehova. Kha tshenetshi tshipiḓa, ri ḓo guda nga vhuḓalo nga ha maanḓa a Yehova a sa vhambedzwi na tshithu.

Pfaneleo Ya Ndeme Ya Yehova

4, 5. (a) Dzina ḽa Yehova ḽi tshimbidzana hani na maanḓa awe kana nungo dzawe? (b) Ndi ngani zwo vha zwo tea uri Yehova a khethe mboho u itela u sumbedza maanḓa awe?

4 Yehova u na maanḓa o khetheaho. Yeremia 10:6 i ri: “A huna ane a nga Iwe Yehova; U Muhulwane; dzina ḽau ndi ḽihulu nga u’ wa vha wa maanḓa.” Ṱhogomelani uri maanḓa a tshimbidzana na dzina ḽa Yehova. Humbulani uri ḽeneḽi dzina ḽi amba “U Ita Uri Zwi Vhe Hone.” Ndi mini zwine zwa ita uri Yehova a kone u ita uri a vhe zwiṅwe na zwiṅwe zwine a zwi khetha? Hezwi zwi itiswa ngauri u na maanḓa. Ee, maanḓa a Yehova a u dzhia vhukando, a u ḓadzisa zwine a zwi funa, ha gumi. Eneo maanḓa ndi iṅwe ya pfaneleo dzawe dza ndeme.

5 Nga ṅwambo wa uri ri nga si vhuye ra pfesesa maanḓa awe nga vhuḓalo, Yehova u shumisa zwifanyiso u itela u ri thusa. Samusi ro zwi vhona, u shumisa mboho u itela u fanyisa maanḓa awe. (Hesekiele 1:4-10) O shumisa tshifanyiso tsho teaho, ngauri na mboho ine ya fuiwa hayani ndi khulwane nahone ndi tshivhumbwa tsha maanḓa. Vhathu vha Palestina ḽa zwifhingani zwa Bivhili kanzhi vho vha vha sa anzeli u ṱangana na tshithu naho tshi tshifhio tshi re na maanḓa u fhira mboho. Fhedzi vho vha vha tshi ḓivha nga ha mufuda wa mboho dzi ofhisaho vhukuma—ṋari, kana aurochs, dzine dza si tsha wanala zwino. (Yobo 39:9-12) Muvhusi wa Muroma Julius Caesar o vhuya a amba uri dzenedzi mboho dzo vha dzi ṱhukhunyana kha  dzinḓou. O ṅwala uri: “Dzo vha dzi na maanḓa vhukuma na luvhilo luhulwane.” Edzani u humbula nḓila ye na vha ni tshi ḓo ḓipfa ni muṱuku ngayo na u sa vha na maanḓa musi ni tsini na tshenetsho tshivhumbwa!

6. Ndi ngani hu Yehova fhedzi ane a vhidzwa “Ramaanḓaoṱhe”?

6 Nga hu fanaho, muthu ndi muṱuku nahone ha na maanḓa musi a tshi vhambedzwa na maanḓa a Mudzimu, Yehova. Khae, na lushaka lwa maanḓa lu fana na buse zwaḽo ḽi kha tshikalo. (Yesaya 40:15) U fhambana na tshivhumbwa naho tshi tshifhio, Yehova u na maanḓa a sa gumi, ngauri ndi ene e eṱhe ane a vhidzwa “Ramaanḓaoṱhe.” * (Ndzumbululo 15:3, vhambedzani NW.) Yehova u na ‘maanḓa mahulu.’ (Yesaya 40:26) Ndi tshisima tsha maanḓa a sa fheli. Ha ḓitiki nga maṅwe maanḓa, ngauri “maanḓa a kha Mudzimu.” (Psalme ya 62:11, maḽeḓeretsendama ndi ashu.) Fhedzi Yehova u shumisa hani maanḓa awe?

Nḓila Ine Yehova A Shumisa Ngayo Maanḓa Awe

7. Muyamukhethwa wa Yehova ndi mini, nahone maipfi a luambo lwa u thoma o shumiswaho Bivhilini a amba mini?

7 Muyamukhethwa une wa bva ha Yehova u bva nga hu sa gumi. Ndi maanḓa a Mudzimu a shumaho. Zwi re zwone ndi uri kha Genesi 1:2, (NW) Bivhili i a vhidza “maanḓa a shumaho” a Mudzimu. Maipfi a Luheberu na a Lugerika a u thoma o ṱalutshedzelwaho nga uri “muya,” kha vhuṅwe vhuimo a nga ṱalutshedzelwa nga uri “ḓumbu,” “mufemo” kana u “vhudzula.” U ya nga vhaṅwali vha ṱhalusamaipfi, maipfi a luambo lwa u thoma a ambela kha maanḓa a sa vhonali ane a shuma. U fana na muya, a ri koni u vhona muya wa Mudzimu u sa vhonali, fhedzi mvelelo dza hone ndi dza vhukuma nahone dzi a vhonala.

8. Bivhilini, muya wa Mudzimu u vhidzwa mini nga lwa pfanyisedzo, nahone ndi ngani honohu u vhambedza ho tea?

8 Muyamukhethwa wa Mudzimu u shuma nga hu sa fheli nga nḓila dzo fhamba-fhambanaho. Yehova a nga a shumisa u ḓadzisa ndivho iṅwe na iṅwe ine a vha nayo muhumbuloni. Nga zwenezwo-ha,  Bivhilini muya wa Mudzimu nga lwa pfanyisedzo u vhidzwa nga ho teaho uri “munwe” wawe, “tshanḓa tshawe tsha maanḓa,” kana “tshanḓa [tshawe] tsho ṱharamudzwaho.” (Luka 11:20; Doiteronomio 5:15, NW; Psalme ya 8:3) Samusi muthu a tshi nga shumisa tshanḓa tshawe u ita mishumo yo fhamba-fhambanaho, nga u ralo Mudzimu a nga shumisa muya wawe u itela u khunyeledza ndivho naho i ifhio—u fana na u sika athomo kana u fhandekanya Lwanzhe Lutswuku kana u ita uri Vhakriste vha ḓana ḽa u thoma ḽa miṅwaha vha ambe nga ndimi dzi sili.

9. Maanḓa a Yehova a u vhusa ndi mahulwane lungafhani?

9 Hafhu Yehova u na maanḓa a u shumisa vhulangi hawe samusi e Muvhusahoṱhe. Edzani u elekanya ni na zwivhumbiwa zwa dzimilioni zwo ṱalifhaho, zwine zwa tama u ni thetshelesa! Yehova u na maanḓa a u vhusa zwivhumbiwa zwinzhi nga u ralo. U na vhashumeli vha vhathu, kanzhi kha Maṅwalo vha fanyiswa na gogo. (Psalme ya 68:11; 110:3) Naho zwo ralo, vhathu a vha na maanḓa musi vha tshi vhambedzwa na vharuṅwa. Ee, musi mmbi ya Vhaasuri i tshi vutshela vhathu vha Mudzimu, muruṅwa muthihi o vhulaha eneo maswole a 185 000 nga vhusiku vhuthihi! (2 Dzikhosi 19:35) Vharuṅwa vha Mudzimu ndi “vhahali vha maanḓa.”—Psalme ya 103:19, 20.

10. (a) Ndi ngani Ramaanḓaoṱhe a tshi vhidzwa Yehova wa mavhuthu? (b) Ndi nnyi ane a vha muhulwanesa kha zwivhumbwa zwoṱhe zwa Yehova?

10 Hu na vharuṅwa vhangana? Muporofita Daniele o vhona bono ḽa ṱaḓulu ḽe khaḽo a vhona zwivhumbiwa zwa muya zwi fhiraho milioni dza 100 zwo ima phanḓa ha khuluṋoni ya Yehova, fhedzi a hu na vhuṱanzi ha uri o vhona zwivhumbiwa zwoṱhe zwa muya. (Daniele 7:10) Ngauralo hu nga vha hu na vharuṅwa vha maḓana a dzimilioni. Ndi ngazwo Mudzimu a tshi vhidzwa Yehova wa mavhuthu. Ḽeneḽi dzina ḽi ṱalusa vhuimo hawe ha maanḓa sa Mulangammbi wa tshigwada tshihulwane tsha vharuṅwa vha maanḓa. O vhea muthu muthihi uri a ṱhogomele zwenezwi zwivhumbiwa zwoṱhe, Murwa wawe a funwaho, “tanzhe ḽa zwivhumbwa zwoṱhe.” (Vha-Kolosa 1:15) Samusi e muruṅwa muhulwane—e khosi kha vharuṅwa vhoṱhe, vhaserafe, na vhakerube—Yesu ndi muhulwanesa kha zwivhumbwa zwoṱhe zwa Yehova.

11, 12. (a) Ipfi ḽa Mudzimu ḽi na maanḓa nga nḓila-ḓe? (b) Yesu o khwaṱhisedza vhuhulwane ha maanḓa a Yehova nga nḓila-ḓe?

 11 Yehova u kha ḓivha na iṅwe nḓila ya u shumisa maanḓa. Vha-Heberu 4:12, (NW) i ri: “Ipfi ḽa Mudzimu ḽi a tshila nahone ḽi na maanḓa.” Naa no no vhuya na ṱhogomela maanḓa a swayeaho a ipfi ḽa Mudzimu, kana maanḓa a mulaedza wo hevhedzwaho nga muya, we zwino wa vhulungwa Bivhilini? U nga ri khwaṱhisa, wa fhaṱa lutendo lwashu, na u ri thusa u ita tshanduko. Muapostola Paulo o sevha vhatendi ngae nga ha vhathu vha ṱanganelaho kha matshilele a vhuaḓa vhu nengisaho. Nga zwenezwo o engedza nga uri: “Vhaṅwe no vha ni vhanzalo.” (1 Vha-Korinta 6:9-11) Ee, “ipfi ḽa Mudzimu” ḽo shuma khavho nahone ḽa vha thusa uri vha shanduke.

12 Maanḓa a Yehova ndi mahulwane vhukuma na nḓila dza u a shumisa dzi a bvelela lune hu si vhe na tshithu tshine tsha nga mu thithisa. Yesu o ri: “A konaho zwoṱhe ndi Mudzimu.” (Mateo 19:26) Ndi ndivho dzifhio dzine Yehova a dzi ḓadzisa nga maanḓa awe?

Maanḓa A Livhiswaho Nga Ndivho

13, 14. (a) Ndi ngani ri tshi nga amba uri Yehova a si tshisima tsha maanḓa a sa tshili? (b) Yehova u shumisa maanḓa awe nga nḓila-ḓe?

13 Muya wa Yehova ndi tshithu tshi fhiraho kule maanḓa naho e afhio; nahone Yehova a si maanḓa a sa tshili, ha sokou vha tshisima zwatsho tsha maanḓa. Ndi Mudzimu a re na pfaneleo dza muthu a konaho u langa maanḓa awe nga ho fhelelaho. Naho zwo ralo, ndi mini tshine tsha mu sudzulusela u a shumisa?

14 Samusi ri tshi ḓo zwi vhona, Mudzimu u shumisa maanḓa u itela u sika, u lozwa, u tsireledza, u vusulusa—nga u tou pfufhifhadza, u ita naho tshi tshini tsho teaho ndivho dzawe dzo fhelelaho. (Yesaya 46:10) Kha zwiṅwe zwiitea, Yehova u shumisa maanḓa awe u itela u dzumbulula masia a ndeme a vhumuthu na zwilinganyo zwawe. Zwihuluhulu, u livhisa maanḓa awe u ḓadzisa zwine a zwi funa—u lwela vhuvhusahoṱhe hawe na u khetha dzina ḽawe ḽikhethwa nga Muvhuso wa Vhumessia. A hu na tshithu tshine tsha nga thithisa yeneyo ndivho.

15. Yehova o shumisa maanḓa awe u itela ndivho ifhio malugana na vhashumeli vhawe, nahone zwenezwi zwo sumbedzwa hani kha mafhungo a Elia?

 15 Yehova u dovha a shumisa maanḓa awe u ri vhuyedza nga muthihi nga muthihi. Ṱhogomelani zwine 2 Koronika 16:9 ya zwi amba: “Ngauri Yehova maṱo awe a sedza shango ḽoṱhe, uri a vhonadze maanḓa awe kha ane a mu nambatela nga mbilu yoṱhe.” Tsumbo ya zwenezwi ndi tshenzhelo ya Elia yo bulwaho mathomoni. Ndi ngani Yehova o mu sumbedza maanḓa mahulwane a Vhumudzimu hawe? Ee, Isabele Mufumakadzi muvhi o vha o ana uri Elia a vhulahwe. Onoyo muporofita o vha a tshi khou shavha, u itela u tsireledza vhutshilo hawe. O vhona u nga u eṱhe, o vha o tshuwa, nahone o nyabwa—zwa vho tou nga mishumo yawe yoṱhe ya biko yo vha i mahandana. U itela u khuthadza onoyu munna o tsikeledzeaho, Yehova o humbudza Elia nga hu pfalaho nga ha maanḓa a lwa ṱaḓulu. Ḓumbu, mudzinginyo, na mulilo zwo sumbedza uri Muthu wa maanḓa vhukuma wa fhethu hoṱhe o vha e na Elia. O vha a songo tea u ofha Isabele ngauri o vha a tshi khou tikedzwa nga Mudzimu ramaanḓaoṱhe.—1 Dzikhosi 19:1-12. *

16. Ndi ngani ri tshi nga khuthadzwa nga u elekanya nga ha maanḓa mahulwane a Yehova?

16 Naho zwino hu si tshifhinga tshawe tsha u ita vhuṱolo, Yehova ho ngo shanduka u bva misini ya Elia. (1 Vha-Korinta 13:8) Na ṋamusi u kha ḓi fhisetshela u shumisa maanḓa awe kha vhane vha mu funa. I ngoho, u dzula fhethu ha nṱha ha muya, fhedzi ha kule na riṋe. Maanḓa awe ha gumi, nga u ralo ha thithiswi nga tshikhala. Nṱhani hazwo, “Yehova u tsini na vhoṱhe vhané vha mu vhidza.” (Psalme ya 145:18) Muporofita Daniele o vhuya a vhidzelela Yehova uri a mu thuse, muruṅwa o bvelela a sa athu vhuya a fhedza na u rabela! (Daniele 9:20-23) A hu na tshithu tshine tsha nga thivhela Yehova u thusa na u khwaṱhisa vhane a vha funa.—Psalme ya 118:6.

 Naa Maanḓa A Mudzimu A Mu Ita Uri A Si Ambee Nae?

17. Maanḓa a Yehova a ita uri ri mu ofhe nga muhumbulo ufhio, fhedzi ndi nyofho ya mufuda-ḓe ine a sa i tikedze?

17 Naa maanḓa a Mudzimu a fanela u ita uri ri mu ofhe? Ri fanela u fhindula nga ee na hai. Ee, ngauri yeneyi pfaneleo i ri ṋea tshiitisi tshi pfalaho tsha u ofha Mudzimu, nyofho khulwane ye ra i haseledza nga u tou pfufhifhadza kha ndima yo fhiraho. Bivhili i ri vhudza uri nyofho yo raloho ndi “u ranga [ha] vhuṱali.” (Psalme ya 111:10) Naho zwo ralo, ri dovha ra ri hai, ngauri maanḓa a Mudzimu ha ri ṋei tshiitisi tsha u mu ofha kana u litsha u amba nae.

18. (a) Ndi ngani vhathu vhanzhi vha sa fulufheli vhathu vha re na maanḓa? (b) Ri zwi ḓivha hani uri Yehova a nga si tshinyadzwe nga maanḓa awe?

18 “Maanḓa a vhonala a tshi tshinya nahone maanḓa a si na mukano a tshinya tshoṱhe.” Enea maipfi o ṅwalwa nga Lord Acton, muḓivhazwakale wa Muisimane nga 1887. Maipfi awe o dovhololwa lunzhi-lunzhi, khamusi nga ṅwambo wa uri vhathu vhanzhi vha a dzhia e ngoho i sa hanedzei. Vhathu vha songo fhelelaho kanzhi vha shumisa luvhi maanḓa avho, samusi ḓivhazwakale yo zwi khwaṱhisedza lunzhi-lunzhi. (Muhuweleli 4:1; 8:9) Nga zwenezwo, vhanzhi a vha fulufheli vhathu vha re na maanḓa nahone vha a ḓisendedza kule navho. Yehova u na maanḓa o fhelelaho. Naa o mu tshinyadza nga nḓila naho i ifhio? Hai! Samusi ro zwi vhona, ndi mukhethwa, ho ngo tshinyala na kathihi. Yehova o fhambana na vhanna na vhafumakadzi vha re na maanḓa kha ḽino shango ḽo tshinyalaho. Ho ngo vhuya a shumisa maanḓa awe luvhi, nahone a nga si vhuye a ita nga u ralo.

19, 20. (a) Ndi dzifhio dziṅwe pfaneleo dzine Yehova a dzi shumisa misi yoṱhe musi a tshi shumisa maanḓa awe, nahone ndi ngani zwenezwi zwi tshi khwaṱhisa? (b) Ni nga fanyisa u ḓilanga ha Yehova nga nḓila-ḓe, nahone ndi ngani zwi tshi ni kunga?

19 Humbulani uri maanḓa a si yone fhedzi pfaneleo ya Yehova. Ri kha ḓi fanela u guda nga ha khaṱulokwayo yawe, vhuṱali hawe, na lufuno lwawe. Fhedzi a ro ngo fanela u humbula uri pfaneleo dza Yehova dzi sumbedzwa nga nḓila nthihi fhedzi, i sa shanduki, zwa vho tou nga u shumisa pfaneleo nthihi nga tshifhinga tshithihi. Zwo fhambanaho na zwenezwo, ri ḓo zwi vhona kha ndima dzi tevhelaho  uri Yehova misi yoṱhe u shumisa maanḓa awe u tendelana na khaṱulokwayo yawe, vhuṱali hawe, na lufuno lwawe. Humbulani nga ha iṅwe pfaneleo ine Mudzimu a vha nayo, ine ṋamusi ya shayea kha vhavhusi vha shango—u ḓilanga.

20 Edzani u humbula ni tshi khou ṱangana na munna wa tshinaḓa a re na maanḓa, ane na pfa ni tshi mu ofha. Naho zwo ralo, nga u ya ha tshifhinga na zwi ṱhogomela uri u vhonala e na vhulenda. Misi yoṱhe u dzula o ḓilugisela na u swela u shumisa maanḓa awe u itela u thusa na u tsireledza vhathu, zwihuluhulu vha sa koni u ḓipilela. Ha vhuyi a shumisa luvhi maanḓa awe. Ni pfa a tshi khou rembiwa hu si na tshiitisi tshi pfalaho, nahone vhuḓifari hawe a vhu shanduki, fhedzi ho dzika, u na tshirunzi, na vhuthu. Ni nga ḓivhudzisa arali ni tshi nga kona u sumbedza vhulenda na u ḓilanga zwi fanaho, zwihuluhulu arali no vha ni na maanḓa a fanaho na a onoyo munna! Musi ni tshi vho ḓivha onoyo munna, naa ni nga si thome u ḓipfa ni tsini nae? Ri na zwiitisi zwinzhi vhukuma zwa u sendela tsini na ramaanḓaoṱhe Yehova. Ṱhogomelani mutaladzi wo fhelelaho une wa vha mutheo wa tshiṱoho tsha yeneyi ndima: “Yehova ha ṱavhanyi u sinyuwa hone maanḓa awe ndi mahulu.” (Nahumi 1:3, Maḽeḓeretsendama ndi ashu.) Yehova ha ṱavhanyi u shumisa maanḓa awe kha vhathu, naho hu kha vhavhi. O vuḓa nahone u na vhuthu. O sumbedza u sa “ṱavhanya u sinyuwa” hu sa londwi u sinyuswa hunzhi.—Psalme ya 78:37-41.

21. Ndi ngani Yehova a sa kombetshedzi vhathu u ita zwine a zwi funa, nahone zwenezwi zwi ri funza mini nga hae?

 21 Ṱhogomelani u ḓilanga ha Yehova nga iṅwe nḓila. Arali no vha ni na maanḓa a sa gumi, naa ni humbula uri nga zwiṅwe zwifhinga no vha ni tshi nga lingea na ita uri vhathu vha ite zwithu nga nḓila yaṋu? Yehova ane a vha na maanḓa oṱhe, ha kombetshedzi vhathu uri vha mu shumele. Naho u shumela Mudzimu i yone nḓila i yoṱhe i isaho vhutshiloni vhu sa fheli, Yehova ha ri kombetshedzi uri ri mu shumele. Nṱhani hazwo, u litsha muṅwe na muṅwe uri a ḓikhethele. U sevha nga ha mvelelo dza u ita khetho nga vhutsilu na u ri vhudza nga malamba a khetho dzavhuḓi. Fhedzi u a ri tendela u ita khetho. (Doiteronomio 30:19, 20) Yehova ha na dzangalelo kha tshumelo ine ya itwa nga u tou kombetshedzwa kana nga u ofha maanḓa awe mahulwane. U ṱoḓa vhane vha mu shumela nga u tou ḓifunela, na nga lufuno.—2 Vha-Korinta 9:7.

22, 23. (a) Ndi mini zwi sumbedzaho uri Yehova u a takalela u ṋea vhaṅwe maanḓa? (b) Ri ḓo ṱhogomela mini kha ndima i tevhelaho?

22 Kha ri sedze tshiitisi tsha u fhedza ri vhone uri ndi ngani ri sa faneli u tshila nga u ofha Mudzimu Ramaanḓaoṱhe. Vhathu vha re na maanḓa vha a ofha u ṋea vhaṅwe maanḓa. Naho zwo ralo, Yehova u a takalela u ṋea maanḓa vhagwadameli vhawe vha fulufhedzeaho. U ṋea vhaṅwe maanḓa mahulwane, samusi o a ṋea Murwa wawe. (Mateo 28:18) Yehova u dovha a ṋea vhashumeli vhawe maanḓa nga iṅwe nḓila. Bivhili i a ṱalutshedza: “Yehova, ndi Iwe Muṋe wa vhuhulwane na maanḓa na vhurena na dzithendo na vhuhosi; ngauri zwoṱhe zwa ṱaḓulu na fhasi ndi zwau, Yehova. . . . Nungo na maanḓa zwi bva zwanḓani zwau; zwoṱhe zwine zwa hula zwa khwaṱha zwi itwa nga zwanḓa zwau.”—1 Koronika 29:11, 12.

23 Yehova u ḓo takalela u ni ṋea nungo. U ita na u ṋea ‘maanḓa mahulwane’ vhane vha ṱoḓa u mu shumela. (2 Vha-Korinta 4:7) Naa a ni ḓipfi ni tsini na Mudzimu wa maanḓa, ane a shumisa maanḓa awe nga vhuthu na nga lufuno? Kha ndima i tevhelaho, ri ḓo ṱhogomela nḓila ine Yehova a shumisa ngayo maanḓa awe a u sika.

^ phar. 6 Ipfi ḽa Lugerika ḽo ṱalutshedzelwaho nga uri “Ramaanḓaoṱhe” nga lwa thevhedzaipfi ḽi amba “Muvhusi Wa Zwoṱhe; Muthu Ane A Vha Na Maanḓa Oṱhe.”

^ phar. 15 Bivhili i amba uri “Yehova o vha e si ḓumbuni . . . , kha mudzinginyo . . . , kha mulilo.” (Maḽeḓeretsendama ndi ashu.) U fhambana na vhagwadameli vha midzimu ya lungano kha mupo, vhashumeli vha Yehova a vha mu ṱoḓi kha maanḓa a mupo. Ndi muhulwane lune a nga si fhelele kha tshithu naho tshi tshini tshe a tshi sika.—1 Dzikhosi 8:27.