Sendelani Tsini Na Yehova

Mudzimu u ni ramba uri ni sendele tsini nae. Heyi bugu i ḓo ni sumbedza nḓila ine na nga zwi ita ngayo zwenezwo ni tshi shumisa Bivhili.

Marangaphanḓa

Ni nga vha na vhushaka na Yehova Mudzimu vhune ha nga si vhuye ha pfuvha.

NDIMA YA 1

“Vhonani, Mudzimu Washu Ngoyu”

Ndi ngani Mushe o vhudzisa nga ha dzina ḽa Mudzimu ngeno a tshi ḽi ḓivha?

NDIMA YA 2

Naa Zwa Vhukuma Ni Nga ‘Sendela Tsini Ha Mudzimu’?

Yehova Mudzimu, Musiki wa ḽiṱaḓulu na ḽifhasi, u a ri ramba na u ri fulufhedzisa.

NDIMA YA 3

“Mukhethwa, Mukhethwa, Mukhethwa Ndi Yehova

Ndi ngani Bivhili i tshi ṱumanya vhukhethwa na lunako?

NDIMA YA 4

‘Yehova U Na Maanḓa Mahulu’

Naa maanḓa a Mudzimu a tea u ri ita uri ri mu ofhe? Ee na hai ndi phindulo dzo teaho.

NDIMA YA 5

Maanḓa A U Sika—“We A Sika Ḽiṱaḓulu Na Ḽifhasi”

U bva kha ḓuvha ḽashu ḽihulwane u swika kha hummingbird, tsiko ya Mudzimu i nga ri gudisa zwiṅwe zwithu zwa ndeme nga hae.

NDIMA YA 6

Maanḓa A U Lozwa—“Yehova Muhali Nndwani”

“Mudzimu wa Mulalo” u lwa hani nndwa yawe?

NDIMA YA 7

Maanḓa A U Tsireledza—“Mudzimu Kha Riṋé Ndi Vhudzumbamo Hashu

Mudzimu u tsireledza vhashumeli vhawe nga nḓila mbili, fhedzi iṅwe yadzo ndi ya ndeme vhukuma.

NDIMA YA 8

Maanḓa A U Vusulusa—Yehova U ‘Ita Zwoṱhe Zwiswa’

Yehova o no vusulusa vhurabeli ho kunaho. U ḓo vusulusa mini tshifhingani tshi ḓaho?

NDIMA YA 9

“Kristo Maanḓa A Mudzimu”

Vhuṱolo ha Yesu Kristo na pfunzo dzawe zwi sumbedza mini nga ha Yehova?

NDIMA YA 10

“Ivhani Vha-edzisa-Mudzimu” Musi Ni Tshi Shumisa Maanḓa

Ni nga vha ni na maanḓa manzhi u fhira nga hune na ṱhogomela ngaho—ni nga a shumisa hani nga nḓila yo teaho?

NDIMA YA 11

“Dzinḓila Dzawe Dzoṱhe Ndi Khaṱulokwayo”

Khaṱulokwayo ndi pfaneleo ya Mudzimu i tamisaho nga nḓila-ḓe?

NDIMA YA 12

“Mudzimu U Shaya Khaṱulokwayo Kani?”

Arali Yehova a tshi vhenga u shayea ha khaṱulokwayo, ndi ngani ho ḓala shangoni?

NDIMA YA 13

“Milayo Ya Yehova Yo Luga”

Maitele a mulayo a nga tikedza hani lufuno?

NDIMA YA 14

Yehova U Ṋea “Tshirengululi Tshi Fanaho Tsha Vhoṱhe”

Pfunzo i leluwaho, fhedzi yo dzikaho i nga ni thusa u sendela tsini na Mudzimu.

NDIMA YA 15

Yesu ‘U Khwaṱhisa Khaṱulokwayo Fhano Shangoni’

Yesu o isa hani phanḓa khaṱulokwayo tshifhingani tsho fhiraho? U khou zwi ita hani zwino? Nahone u ḓo sima hani khaṱulokwayo tshifhingani tshi ḓaho?

NDIMA YA 16

“Sumbedzani Khaṱulokwayo” Ni Tshi Tshimbila Na Mudzimu

Ndi ngani Yesu o sevha a ri: “Ni songo haṱula, uri na inwi ni sa ḓo haṱulwa-vho”?

NDIMA YA 17

“Dzivha-wee Ḽa Vhuṱali Ha Mudzimu!”

Ndi ngani vhuṱali ha Mudzimu vhu vhuhulwane u fhira nḓivho yawe, u pfesesa hawe na ṱhalukanyo yawe?

NDIMA YA 18

Vhuṱali Vhu Re Kha “Fhungo Ḽa Mudzimu”

Ndi ngani Mudzimu o shumisa vhathu u ṅwala Bivhili nṱhani ha u shumisa vharuṅwa kana u tou i bveledze nga dzawe?

NDIMA YA 19

“Vhuṱali Ha Mudzimu Nga Tshiphiri Tshikhethwa”

Ndi tshifhio tshiphiri tshikhethwa tshe Mudzimu a vhuya a tshi dzumba, fhedzi tshe zwino a tshi dzumbulula?

NDIMA YA 20

“Ndi Wa Mbilu Ya Vhuṱali”—Fhedzi U A Ḓiṱukufhadza

Zwi ḓa hani uri Murena Muvhusahoṱhe a ḓiṱukufhadze?

NDIMA YA 21

Yesu U Dzumbulula “Vhuṱali Vhu Bvaho Ha Mudzimu”

Nḓila ye Yesu a funza ngayo yo ita hani uri maswole e a ruṅwa u ya u mu fara a vhuye o nembeledza zwanḓa?

NDIMA YA 22

Naa Ni Khou Shumisa “Vhuṱali Vhu Bvaho Ṱaḓulu” Vhutshiloni Haṋu?

Bivhili i ṱalusa khoṋololo nṋa dzine dza nga ni thusa u ṱahulela vhuṱali ha mudzimu.

NDIMA YA 23

“Ndi Ene O Thomaho A Ri Funa”

Maipfi ane a ri “Mudzimu ndi ene lufuno” a amba mini zwa vhukuma?

NDIMA YA 24

A Huna Tshine Tsha Nga “Ri Fhandakanya Na Lufuno Lwa Mudzimu”

Ni songo tenda mazwifhi a uri a ni funiwi kana a ni wa ndeme kha Mudzimu.

NDIMA YA 25

“Mbilu Tshilidzi Ya Mudzimu Washu”

Nḓila ine Mudzimu a ḓipfa ngayo nga inwi i fana hani na ya mme na ṅwana wawe?

NDIMA YA 26

Mudzimu O “Ḓiimisela U Hangwela”

Arali Mudzimu a tshi humbula zwithu zwoṱhe, a nga kona hani u hangwela na u hangwa?

NDIMA YA 27

‘Vhuḓi Hawe Ndi Vhuhulu’

Vhuḓi ha Mudzimu ndi mini?

NDIMA YA 28

“Ndi’we U Fulufhedzeaho Ú Woṱhe”

Ndi ngani u fulufhedzea ha Mudzimu hu tshi fhira?

NDIMA YA 29

“Na Ḓivha Lufuno Lwa Kristo”

Pfaneleo tharu dza lufuno lwa Yesu dzi sumbedza nga ho fhelelaho lufuno lwa Yehova.

NDIMA YA 30

“Ni Tshimbile Lufunoni”

Vhakorinta ya U Thoma 14 i ombedzela nḓila dzine ra nga sumbedza ngadzo lufuno.

NDIMA YA 31

“Sendelani Tsini Ha Mudzimu, Na Ene A Sendele Tsini Haṋu”

Ndi ifhio mbudziso ya ndeme vhukuma ine na nga ḓivhudzisa yone? Ni ḓo fhindula hani?