Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha zwi re ngomu

 NGUDO 55

Muruṅwa Wa Yehova O Tsireledza Hiskia

Muruṅwa Wa Yehova O Tsireledza Hiskia

Muvhuso wa Vhaasuri wo thuba muvhuso wa tshaka dza fumi wa Isiraele. Zwino Sanheribi, khosi ya Asuri, u khou ṱoḓa u dzhia na muvhuso wa tshaka mbili wa Yuda. O thoma nga u dzhia miḓi ya Yuda nga muthihi nga muthihi. Fhedzi muḓi we a vha a tshi khou ṱoḓesa ndi wa Yerusalema. Fhedzi Sanheribi o vha a sa zwi ḓivhi uri Yerusalema wo tsireledzwa nga Yehova.

Hiskia, khosi ya Yuda, a badela Sanheribi tshelede nnzhi u itela uri a litshe muḓi wa Yerusalema. Naho Sanheribi o dzhia yeneyo tshelede, o rumela mmbi i re na maanḓa u vutshela Yerusalema. Vhathu vha henefho muḓini vho vha vho tshuwa ngauri Vhaasuri vho vha vha tshi khou sendela tsini vhukuma. Hiskia a vha vhudza a ri: ‘Ni songo ofha. Vhaasuri vha na maanḓa, fhedzi Yehova u ḓo ri ṋea maanḓa a fhiraho avho.’

Sanheribi a ruma muḓinḓa wawe Rabasake Yerusalema u itela u goḓa vhathu. Rabasake a ima nnḓa ha muḓi nahone a vhidzelela a ri: ‘Yehova a nga si ni thuse. Ni songo tendela Hiskia a tshi ni fhura. A huna mudzimu ane a nga ni tsireledza kha riṋe.’

Hiskia a vhudzisa Yehova zwine a fanela u ita. Yehova a fhindula a ri: ‘Ni songo shushedzwa nga zwe Rabasake a zwi amba. Sanheribi a nga si dzhie Yerusalema.’ Nga murahu, Hiskia a wana marifhi a bvaho ha Sanheribi. Marifhi o vha a tshi ri: ‘Tendani u ri no kundwa. Yehova a nga si ni tshidze.’ Hiskia a rabela a ri: ‘Yehova, ri humbela uri u ri tshidze u itela uri vhathu vhoṱhe vha ḓivhe uri u Mudzimu wa ngoho u woṱhe.’ Yehova a mu vhudza a ri: ‘Khosi ya Asuri i nga si dzhene Yerusalema. Ndi ḓo tsireledza muḓi wanga.’

Sanheribi o vha e na vhungoho ha uri hu si kale Yerusalema u ḓo vha wawe. Fhedzi nga vhusiku vhuthihi, Yehova a rumela muruṅwa he maswole a  vha o gammba hone nnḓa ha muḓi. Muruṅwa a vhulaha maswole a 185,000! Khosi Sanheribi a xelelwa nga maswole awe a maanḓa. Tsho mu salelaho ho vha hu u humela hayani o kundwa. Yehova o tsireledza Hiskia na Yerusalema, samusi o fulufhedzisa. Arali no vha ni henefho Yerusalema, naa no vha ni tshi ḓo fulufhela Yehova?

“Muruṅwa wa Yehova u dzula a tshi linda vhané vha mu ofha; u ḓo vha lwela.”​—Psalme ya 34:7